Βουλευτική τροπολογία σχετικά με τους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ

20 Φεβρουαρίου, 2019
Tags:
Ελγα
Βουλευτική τροπολογία σχετικά με τους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σ/ν  του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Ι)Κύρωση του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμόν 16 στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, ΙΙ)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/343 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016, ΙΙΙ)Τροποποίηση του ν.3251/2004 σε συμμόρφωση με την απόφαση - πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 κατά το μέρος που τροποποιήθηκε με την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, ΙV)Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, V)Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις, VI)Διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος»

 

Θέμα: «Αλλαγή καθεστώτος ορισμού ανταποκριτών Ελγα για την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού»

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με την παρούσα τροποποίηση ορίζεται ότι η πρόταση των οικείων δημάρχων αποτελεί απαραίτητο διαδικαστικό βήμα για τον ορισμό των ανταποκριτών του Ελγα. Επειδή με την ισχύουσα μέχρι σήμερα διάταξη δινόταν η δυνατότητα στους δημάρχους να προτείνουν ανταποκριτές και δεν οριζόταν ρητά ως υποχρέωσή τους, δημιουργούνται προβλήματα σε κάποιους δήμους με την άρνηση των δημάρχων να προτείνουν τον ορισμό δημοτικών υπαλλήλων ως ανταποκριτών του Ελγα, γεγονός που οδηγεί σε αδυναμία υλοποίησης του έργου του Ελγα και κατ’ επέκταση σε αδυναμία εξυπηρέτησης του αγροτικού κόσμου.

 

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Άρθρο...

 

Τροποποίηση διάταξης του ν. 1790/1988 (Α΄134)

 

Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του Ν. 1790/1988 (Α’ 134), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 2538/1997 (Α’ 242), αντικαθίσταται ως εξής:

 

‘’4. Με τους κανονισμούς του άρθρου 3 παρ. 3 καθορίζονται οι εργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό του Ελγα από τους ανταποκριτές του στους δήμους της χώρας. Ως ανταποκριτές του Ελγα ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Ελγα, μετά από πρόταση των οικείων δημάρχων, δημοτικοί υπάλληλοι. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα απομακρυσμένων από την έδρα του δήμου δημοτικών ή τοπικών κοινοτήτων ως ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α δύνανται να ορίζονται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και άλλα πρόσωπα όπως μέλη του οικείου συμβουλίου του ΟΤΑ ή προτεινόμενα από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.’’

 

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2019

 

 

Οι προτείνοντες βουλευτές

 

Βράντζα Παναγιώτα

 

Αντωνίου Χρήστος

 

Γκαρά Αναστασία

 

Ηγουμενίδης Νικόλαος

 

Θελερίτη Μαρία

 

Ιγγλέζη Αικατερίνη

 

Καραγιάννης Ιωάννης

 

Καρασαρλίδου Φρόσω

 

Κατσαβριά Σιωροπούλου Χρυσούλα

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 

Παπαδόπουλος Νικόλαος

 

Ρίζος Δημήτριος

 

Σταματάκη Ελένη

 

Τριανταφύλλου Μαρία

 

Δείτε περισσότερα για:
Ελγα

Επικαιρότητα