Αμπέλι

Διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις του 2016

Κάθε αγροτεμάχιο καταγεγραμμένο στην αίτηση του παραγωγού βαθμολογείται ξεχωριστά.

Τεχνικός κανονισμός επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκείμενου αμπέλου

Την διαδικασία εγγραφής κλώνου στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου και της επίσημης δημοσίευσης του.

Κλωνική επιλογή

H απόφαση για τον τεχνικό κανονισμό επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων αμπέλου.

Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης & Αμπελουργικό μητρώο

Αίτηση ενιαίας ενίσχυσης να δηλώνονται από τους παραγωγούς τα επιλέξιμα αμπελοτεμάχια της ομάδας καλλιέργειας και οινοποιήσιμης ποικιλίας .

"Γυναίκα- Αμπέλι- Κρασί"

Γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οινοποιίας θα μιλήσουν για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Εφαρμογή ζιζανιοκτονίας στις δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπέλια

Συγκεκριμένα χρήση ζιζανιοκτόνων αλλά και όλων των φυτοφαρμάκων με ένδειξη ΧN εντός κατοικημένης περιοχής

Άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου από το εθνικό απόθεμα

Η διαδικασία των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μετά την 1η Μαρτίου 2016.

Δηλώσεις για τη χορήγηση αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Η υπ’ αρ. 5092/119961/4.11.2015 εγκύκλιος του τμήματος Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΤΤ .

Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τα οινάμπελα και προβλέπει ενίσχυση για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων αμπελώνων ή τη δημιουργία νέων.

Η ΥΑ για την αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου των αμπελοοινικών προϊόντων

Επιτρέπουμε την αύξηση του φυσικού κατ ́ όγκο αλκοολικού τίτλου για την αμπελοοινική περίοδο 2015-2016.

Ζίτσα τρύγος 2015:Καλή συγκομιδή, ενδιαφέρον για αμπελοκαλλιέργεια, αύξηση τιμών

Η παραγωγή ποσοτικά και ποιοτικά ήταν πολύ καλή, χωρίς προσβολές από ασθένειες.