Εκμεταλλευση

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για την ένταξη στις δράσεις

«Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Πρέπει να δημιουργήσουμε οικονομικά βιώσιμες αγροτικές-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Η καινοτομία είναι ένας βασικός μηχανισμός ανάπτυξης της οικονομίας, που διαδραματίζει καίριο ρόλο για την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων.

Καθορισμός χορήγησης έγκρισης για γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντός δασών

Το εμβαδό των εκτάσεων όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα δε δύναται να υπερβαίνει τα 30 στρέμματα.

Μείωση του τιμήματος ανταλλάγματος χρήσης για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

Σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας τους (αξία δάσους)

Εγγραφή στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων»

Η αγροτική εκμετάλλευση, επομένως, αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο ΜΑΑΕ .

O τουριστικός όσο και ο αγροτικός τομέας έχουν περιθώρια βελτίωσης

Το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο της Ελλάδας πυροδοτεί τη συζήτηση γύρω από το κατάλληλο παραγωγικό μοντέλο

Αυτόματη καταχώρηση στοιχείων διακοπής λειτουργίας των αδρανών εκμεταλλεύσεων

Γι’ αυτό παρακαλούνται οι κάτοχοι των παραπάνω εκμεταλλεύσεων να προσέλθουν άμεσα (εντός του τρέχοντος τριμήνου) στις κατά τόπους αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες