Ενίσχυση

Ενίσχυση στις επιχειρήσεις μεταποίησης αποξηραμένων ζωοτροφών

Η αφυδάτωσή τους έγινε τεχνητά με θερμότητα ή με φυσική αποξήρανση στον ήλιο και άλεση.

«Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών »

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος και εισοδημάτων.

Σχέδιο Νέου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων

Ο ΕΛ.Γ.Α συνέταξε σχέδιο του νέου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Χορήγηση συνδεδεμένης ενίσχυσης σε κτηνοτρόφους

Οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι μπορούν να αιτηθούν συνδεδεμένη στήριξη τόσο για τα βοοειδή όσο και για τα αιγοπρόβατα της εκμετάλλευσής τους.

Χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην παραγωγή σπόρων σποράς

Ο προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος και εμπορικός όπου προβλέπεται, σπόρος σποράς ενός ή περισσότερων από τα είδη.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το έτος 2015

Η καταληκτική ημερομηνία 15-6-2015 ισχύει και για τα αιτήματα μεταβολών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στην καλλιέργεια σπαραγγιού

Η συνολική περίοδος εφαρμογής της παρούσας αφορά τα ημερολογιακά έτη ενίσχυσης 2015 έως και 2020.

H συνδεδεμένη ενίσχυση στο ρύζι

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια ρυζιού.

Xορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι γεωργοί.

Ενίσχυση για τους καλλιεργητές φασολιών περιόδου 2015

Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές φασολιών ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος