Μεταβιβαση

Απόδειξη αγροτικής ιδιότητας για τη χορήγηση αγροτικής απαλλαγής

Παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων, εφόσον η μεταβίβαση γίνεται σε αγρότη.

Μεταβίβαση δικαιώματος λήψης

Η μεταβίβαση δικαιώματος λήψης είναι ιδιαίτερα ελκυστική για γεωργούς.

Αναστολή του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Η ρύθμιση αποβλέπει στην τόνωση της αγοράς ακινήτων.