Πληρωμες

Επιδοτήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 347 χιλ. ευρώ

Αφορούν πληρωμές σε ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού, βιολογική γεωργία,υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, γενετικοί πόροι κ.α.


ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4,4 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές για υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας, διανομή γάλακτος, μέτρο 19,4, γενετικούς πόρους κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις

Αφορούν σε πληρωμές βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, ειδική ενίσχυση για την καλλιέργεια βαμβακιού, βασική ενίσχυση, νέοι αγρότες, συνδεδεμένες ενισχύσεις κ.α.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.8 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων, πρόωρη συνταξιοδότηση, δωρεάν διανομή γάλακτος, υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και δασοκομίας κ.α.

Εξόφληση παραγωγών ΑΠΕ Ιανουαρίου 2020

Ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοινώνει την εξόφληση των τιμολογίων αυτοτιμολόγησης για το μήνα Ιανουάριο 2020.

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ

Οι πληρωμές αφορούν κυρίως επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών, ενισχύσεις για το περιβάλλον και το κλίμα και επενδύσεις σε υλικά στοιχείου του ενεργητικού.

ΟΠΕΚΕΠΕ: μέσα σε 10 μέρες οι πληρωμές των συνδεδεμένων

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλονται προσπάθειες η πληρωμή τους να διεκπεραιωθεί στις 17 Μαρτίου. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.5 εκατ. ευρώ

Αφορούν σε πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων, βιολογικής γεωργίας, νιτρορύπανσης, ενιαία ενίσχυση κ.α.