Μέτρο 13

Επιδοτήσεις

Καταβολή ενισχύσεων Μέτρου 13

''Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα''.