Μηλοειδή

Καλλιέργειες

Ασθένεια των μηλοειδών

Γεωργική Προειδοποίηση Φυτοπροστασίας

Μηλοειδή

Καλλιέργειες

Μηλοειδή

Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. 


Καρπόκαψα στα μηλοειδή

Ξεκίνησε στις πεδινές περιοχές η 2 η πτήση του εντόμου την 10η Ιουνίου.

Καρπόκαψα στα μηλοειδή για τις ορεινές περιοχές

Ξεκίνησε στις ορεινές περιοχές η 1η πτήση του εντόμου την 20η Μαΐου.

Ασθένειες στα μηλοειδή

Το δελτίο αφορά πεδινές περιοχές

Βλαστικά Στάδια Μηλοειδών

Το παθογόνο διαχειμάζει κυρίως στα προσβεβλημένα φύλλα στο έδαφος και εκεί κατά την διάρκεια της άνοιξης σχηματίζει τα μολύσματά του.