Σπάνιες

Χρήσιμα

Τροποποιήσεις για τις αυτόχθονες φυλές

Η περίοδος υποβολής του αιτήματος τροποποίησης από το δικαιούχο ορίζεται από την 01/03 έως και την 31/03 κάθε έτους.


Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για τις σπάνιες φυλές

Επί των αποτελεσμάτων ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 7/9/2018 έως 13/9/2018.

Πρόσκληση για τις Σπάνιες Φυλές

Στόχοι της δράσης Παροχή οικονομικής στήριξης στους κατόχους αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, προκειμένου να διατηρήσουν ή/και να αυξήσουν τον αριθμό των ζώων αυτών.