Παράταση υποβολής δήλωσης για κατʼ επάγγελμα αγρότες

Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου "Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις." παρατείνονται κατά δύο μήνες από τη δημοσίευσή του στο ΦΕΚ (Δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα, 27/07/2016) οι δηλώσεις των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ' επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ' του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, ειδικά για το έτος 2015.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ένα μέρος των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση εντός του πρώτου τριμήνου του 2016 διότι θεώρησαν ότι η υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης ήταν άπαξ με καταληκτική ημερομηνία 31.3.2015 και όχι ετήσια (εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για το προηγούμενο της υποβολής έτος). Για το λόγο αυτό κρίθηκε εύλογη η προτεινόμενη ρύθμιση, και όσον αφορά στο έτος 2015, δίδεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης πέραν της 31.3.2016 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν την έναρξη ισχύος του ψηφισθέντος νομοσχεδίου χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, υποβολή αυτής.


"Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 46
Παράταση υποβολής δήλωσης για κατ’ επάγγελμα αγρότες

Στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) θεσπίστηκε η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 και οι οποίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορούν το προηγούμενο της υποβολής έτος. Με το άρθρο 29 του ν. 4342/2015 ( Α΄ 43), δόθηκε η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης που αφορά στο έτος 2014, πέραν της 31.3.2015 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, καθώς μεγάλος αριθμός αγροτών δεν είχε υποβάλλει εμπρόθεσμα της ως άνω δήλωση.

Παρά το γεγονός ότι το 2015 είναι το δεύτερο έτος εφαρμογής της ρύθμισης, ένα μέρος των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση εντός του πρώτου τριμήνου του 2016 διότι θεώρησαν ότι η υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης ήταν άπαξ με καταληκτική ημερομηνία 31.3.2015 και όχι ετήσια (εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για το προηγούμενο της υποβολής έτος). Για το λόγο αυτό κρίνεται εύλογη η προτεινόμενη ρύθμιση, και όσον αφορά στο έτος 2015, δίδεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης πέραν της 31.3.2016 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου.

Διάταξη που ψηφίσθηκε

Άρθρο 46
Παράταση υποβολής δήλωσης για κατʼ επάγγελμα αγρότες

Οι δηλώσεις των κατʼ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατʼ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85), ειδικά για το έτος 2015 μπορεί να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2015, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α΄ της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.

Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθοριστεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά τα ανωτέρω, υποβολή αυτής.»"


Πηγή: Taxheaven

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις