∆ιακίνηση και Πιστοποίηση οίνων µε ένδειξη ΠΟΠ,ΠΓΕ

 

 

∆εν απαιτείται  πιστοποίηση των οίνων Π.Γ.Ε οι οποίοι έχουν μεταφερθεί από τον τόπο παραγωγής τους, πριν την θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, µε συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή του τόπου αποστολής (µε την σφραγίδα και την υπογραφή του αρμόδιου ελεγκτή επί των αµπελοοινικών στο κατάλληλο πεδίο) ότι εν λόγω οίνος είναι οίνος Π.Γ.Ε.  

Το εν λόγω συνοδευτικό ισοδυναµεί στην περίπτωση αυτή µε πιστοποίηση οίνου Π.Γ.Ε (Καν. 436/2009, Άρθρο 31).

Την διευκρίνιση αυτή, αλλά και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, το συνοδευτικό έγγραφο ισοδυναμεί με βεβαίωση / πιστοποίηση του οίνου ΠΟΠ ή ΠΓΕ, αναφέρει στην αρ. 1295 / 36256 / 17.3.2014 εγκύκλιό του το τμήμα Οίνου του ΥΑΤΤ.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
∆/ΝΣΗ  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ,  ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ   
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ   ΟΙΝΟΥ   ΚΑΙ  
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης
Ταχ. ∆/νση: Αχαρνών 2,101 76, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-2124172, 4171,
FAX: 210-5238337
E-mail: [email protected]ΘΕΜΑ: ∆ιακίνηση και Πιστοποίηση οίνων µε Προστατευόµενη   Ονοµασία Προέλευσης, Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη και Ποικιλιακών οίνων.


Σχετ. : 1. Η ΚΥΑ µε αριθ. Πρωτ. 5833/155045/12-12-13 (Β’ 3324 ).

2. Το µε αριθ. 312/9978/23-1-2014 έγγραφό µας.Προς απάντηση σχετικών σας ερωτηµάτων ιδιαίτερα όσον αφορά στην διακίνηση χύδην οίνων ΠΟΠ, ΠΓΕ και Ποικιλιακών θα θέλαµε να θέσουµε υπόψιν σας τα εξής:

1. Η διακίνηση των οίνων που έχουν πιστοποιηθεί ως οίνοι µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης, µε Προστατευόµενη   Γεωγραφική Ένδειξη και Ποικιλιακοί οίνοι γίνεται  µε  ένα  από  τα  συνοδευτικά  έγγραφα,  τα  οποία  προβλέπονται στον  Καν.(ΕΚ)
436/2009, κατά περίπτωση.
2. Το συνοδευτικό αυτό έγγραφο σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Καν.(ΕΚ) 436/2009, ισοδυναµεί µε βεβαίωση/πιστοποίηση του οίνου Π.Ο.Π. ή Π.Γ.Ε. ή του έτους συγκοµιδής ή της (των) οινοποιήσιµης (-ων) ποικιλίας αµπέλου µε την προϋπόθεση ότι περιλαµβάνει όλες τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτηµα ΙΧα του εν λόγω κανονισµού, καθώς και τον αριθµό αναφοράς του πιστοποιητικού που έχει δοθεί για τον συγκεκριµένο  οίνο  Π.Ο.Π.,  Π.Γ.Ε  ή  Ποικιλιακό  οίνο,  από  την  θέση  σε  ισχύ  της σχετικής Κ.Υ.Α.
Στο δε πεδίο 17ιβ που αφορά στις πιστοποιήσεις θα πρέπει να φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή του αρµόδιου ελεγκτή επί των αµπελοοινικών της ∆.Α.Ο.Κ του τόπου αποστολής
3. Η αρµόδια ∆ΑΟΚ του τόπου παραγωγής(αποστολής) τηρεί στο αρχείο της, µεταξύ άλλων και  τα  στοιχεία που  αφορούν στην µεταφορά οίνων Π.Ο.Π. Π.Γ.Ε. που  έχουν πιστοποιηθεί (διακινούµενες χύδην ποσότητες ανά ΠΟΠ/ΠΓΕ/Ποικιλία, κ.λ.π).
4. ∆εν απαιτείται  πιστοποίηση των οίνων Π.Γ.Ε οι οποίοι έχουν µεταφερθεί από τον τόπο παραγωγής τους, πριν την θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, µε συνοδευτικό έγγραφο στο οποίο βεβαιώνεται από  την αρµόδια  αρχή του  τόπου αποστολής (µε την σφραγίδα και την υπογραφή του αρµόδιου ελεγκτή επί των αµπελοοινικών στο κατάλληλο πεδίο) ότι εν λόγω οίνος είναι οίνος Π.Γ.Ε.
Το εν λόγω συνοδευτικό ισοδυναµεί στην περίπτωση αυτή µε πιστοποίηση οίνου Π.Γ.Ε (Καν. 436/2009, Άρθρο 31).
5. Με βάση το συνοδευτικό έγγραφο είτε στην περίπτωση της παραγράφου 2 είτε στην περίπτωση της παραγράφου 4, η αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ του τόπου εµφιάλωσης χορηγεί, έπειτα από αίτηµα της ενδιαφερόµενης επιχείρησης, ειδικούς κωδικούς αριθµούς εµφιάλωσης οίνων Π.Γ.Ε. ή ταινίες Π.Ο.Π., κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της α σχετικής Κ.Υ.Α. Για τον σκοπό αυτό δεν απαιτείται να έχει στη διάθεσή της αντίγραφο του πιστοποιητικού το οποίο έχει εκδοθεί στον τόπο παραγωγής.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ

Ε. ΚΟΥΡΕΝΤΑ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις