Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Λέσβου γνωστοποιείται στους κτηνοτρόφους της Λέσβου ότι αιτήματα για ανακατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων θα πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία μας έως την 15η Ιανουαρίου 2017. Στην αίτηση πρέπει να δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η κατανομή, ή η ανακατανομή. Τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνονται είναι τα στοιχεία ταυτότητας (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ) και τα στοιχεία επικοινωνίας (δ/νση κατοικίας, τηλέφωνα). 
Η εξέταση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. 

Επισημαίνουμε ότι η τυχόν χωροταξική ανακατανομή θα πρέπει να συμβαδίζει με την κατανομή των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης, ώστε να μην προκύπτουν προβλήματα που αφορούν στην καταβολή των επιδοτήσεων.