Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κέρκυρας ενημερώνει ότι οι Προσκλήσεις για τα Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 , 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» (ΑΔΑ: 99724653ΠΓ-ΦΧΦ) 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», (ΑΔΑ: 99724653ΠΓ-ΦΧΦ) 3.2.2 – «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια», (ΑΔΑ: 6Φ7Δ4653ΠΓ-ΨΝ6) 4.2.4 - «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια. Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», (ΑΔΑ: 6Φ7Δ4653ΠΓ-ΨΝ6) 3.1.22-«Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων» (ΑΔΑ: 65ΨΔ4653ΠΓ-6ΔΡ). 3.4.4-«Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» , (ΑΔΑ:ΨΥΝ94653ΠΓ-ΛΞΩ) πήραν παράταση έως και τις 28-02-2018 και ώρα 14:00.