Της Λούσπα Καλλιόπης

Επιλαχόντες Ν. Αγρότες

Οι Νέοι αγρότες που δεν είναι οριστικά ενταγμένοι στην απόφαση του 2014  ή 2016 και βρίσκονται στους πίνακες των επιλαχόντων μέχρι την υποβολή της αίτησης, για να είναι δικαιούχος αίτησης πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του Νομικού Πλαισίου για τους λοιπούς υποψηφίους του προγράμματος.

Να χαρακτηριστούν στην βεβαίωση ΜΑΕ ως επαγγελματίες Αγρότες.

Για να λάβουν την μεγαλύτερη ένταση ενίσχυσης θα πρέπει ηλικιακά να είναι κάτω των 41 ετών, να έχουν επαγγελματικά προσόντα και να εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στον αγροτικό χώρο την τελευταία 5 ετίας (έτη 2012-2016)

 

Ασφαλιστική Ενημερότητα

Οι Νέοι Γεωργοί που είναι οριστικά ενταγμένοι στις προσκλήσεις του 2014 και του 2016 και των οποίων οι αιτήσεις ασφάλισης εκκρεμούν στον ΟΓΑ, δεν απαιτείται να προσκομίσουν ασφαλιστική ενημερότητα. Αντ’ αυτής μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταθέσει το σχετικό αίτημα και ότι αυτό τελεί ακόμα υπό εξέταση.

Η  βεβαίωση αυτή επέχει και θέση βεβαίωσης μη οφειλής για τους σκοπούς της βαθμολόγησης του υποψηφίου.

 

Προτιμολόγια

 

Μπορεί να εγκριθεί ποσό εώς 15% του τιμολογίου αγοράς αγαθού ως προκαταβολή που καταβλήθηκε μετά την 21-12-2017 και πρίν την υποβολή αίτησης, μετά την υποβολή αίτησης όλες οι δαπάνες που προβλέπονται  είναι επιλέξιμες.

Σύμφωνα με την ΥΑ όπου προβλέπονται 3 ανεξάρτητες προσφορές , αυτές πέρα από διαφορετικό προμηθευτή θα πρέπει να αφορούν το ίδιο το μηχάνημα (μάρκα, δυναμικότητα, κτλ) και επιλέγεται η οικονομικότερη.

Ανεξάρτητες προσφορές θεωρούνται αυτές που έχουν διαφορετικό ΑΦΜ, όμως ακόμη και αν φέρουν διαφορετικό ΑΦΜ δεν θα πρέπει να βρίσκονται κάτω από την ίδια διεύθυνση.

Για τα φυτά που είναι στον πίνακα με το εύλογο κόστος και για τις γενικές δαπάνες (συμβούλους) αρκεί μία προσφορά.

Για τις καινοτόμες επενδύσεις απαιτείται μία προσφορά.

Για τα φυτά το εύλογο κόστος χωρίζεται σε κατηγορίες: Αγορά φυτών, εργατικά εγκατάστασης, υποστύλωση εάν χρειάζεται αυτά στο σύνολο μας δίνουν το συνολικό εύλογο κόστος του πίνακα.

Για τη εγκατάσταση Παλμέτας, όσοι δηλώσουν υποστύλωση, ίσως να αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιλεξιμότητας ως επικαλυπτόμενη δαπάνη από το μέτρο 5.1 που αφορά την αντιχαλαζιακή προστασία.

Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την εκλεξιμότητα γεωργικής αποθήκης είναι:

Α)Εγκεκριμένος Συγκριτικός Πίνακας Λειτουργικότητας και Προδιαγραφών

Β)Εγκεκριμένο αρχιτεκτονικό σχέδιο και διάταξη Εξοπλισμού

Γ)Τεχνική έκθεση

Όλα τα δικαιολογητικά (συμβόλαια, παραχωρητήρια) υποβάλλονται κατά την αίτηση και όχι μετά την έγκριση.

Οι αμοιβές των συμβούλων είναι επιδοτούμενες με προϋπολογισμό έως 2.000€ για την υποβολή φακέλου και 2.000€ για την παρακολούθηση του έργου.

Η Φοροαπαλλαγή ισχύει για αγορές 13.000€ και άνω από τον ίδιο προμηθευτή.

Η εκχώρηση της δημόσιας δαπάνης απευθείας σε τρίτα πρόσωπα (Προμηθευτές, Συμβούλους), δεν επιτρέπεται.

Γ. Ελκυστήρας

Όταν κάποιος κατέχει γεωργικό ελκυστήρα κάτω των 12 ετών, δεν μπορεί να αιτηθεί για νέο. Η 12ετία υπολογίζεται από την 1η άδεια κυκλοφορίας. Σε κάθε αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αιτηθεί την αγορά μόνο 1 Γ. Ελκυστήρα, δεν είναι επιλέξιμη η αγορά δύο Γεωργικών Ελκυστήρων ανα εκμετάλλευση.

 

Γ. Μηχανήματα

Στην αγορά νέων γεωργικών μηχανημάτων, ο αριθμός πλαισίου-σειράς  θα πρέπει να είναι χαραγμένος ανάγλυφα και όχι με ταμπελάκι.

Αναμένεται παράταση προγράμματος για υποβολή αιτήσεων πέραν της 2 Απριλίου 2018

 

*Μελετητικό  γραφείο,

Σχέδια Βελτίωσης-Ομάδες Παραγωγών,

 Γιαννιτσά- Ν.Πέλλας,

τηλ.6973202688