Α) Την τροποποίηση της παραγράφου 5.2 της με αριθμ. πρωτ. 3310/23-04-2018 πρόσκλησης ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης ως ακολούθως: Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 31/10/2018. Ημερομηνία λήξης υποβολής, υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων για τα οποία δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή, στον ΕΦΔ: 31/10/2018 και έως ώρα 15:00.

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 3310/23.04.2018 πρόσκληση για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 – Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» - Υπομέτρο 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» - Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

Δείτε εδώ την απόφαση.