Από τις 14/02/2018 έως τις 21/02/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 3.655.770,55 €:ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 14/02/2018-21/02/2018