Σύμφωνα με νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε στην βουλή από τον υπουργό Οικονομικών η μείωση στον συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για συνεταιρισμούς επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα, από 29% σε 26%, που προβλέπεται στο άρθρο 14 του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα της αξιολόγησης, θα ισχύσει από 1.1.2019.

Υπενθυμίζεται ότι για να τεθεί σε ισχύ η διάταξη θα πρέπει να συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του πολυνομοσχεδίου: "Υπό την προϋπόθεση και στο βαθμό που, σύμφωνα με εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, δεν προκαλείται απόκλιση από τους μεσοπρόθεσμους δημοσιονομικούς στόχους, όπως αυτοί καθορίζονται στο ως άνω Πρόγραμμα.

 

 Ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιεύει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακοίνωση, στην οποία περιέχονται τα συμπεράσματα της ανωτέρω εκτίμησης."

Αναλυτικά, η  νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε στην έχει ως εξής:

Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης (α) της παραγράφου (1) του άρθρου 15 η φράση «Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 και 11-14 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019 και από 1.1.2020 αντιστοίχως,» αντικαθίσταται από τη φράση «Οι διατάξεις των άρθρων 3-9 και 14 τίθενται σε εφαρμογή από 1.1.2019 και των άρθρων 11-13 από 1.1.2020».