Μετά την ανακοίνωση του υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων να υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι για την αποπληρωμή του 10% των Σχεδίων Βελτίωσης οι αγρότες μάταια προσπαθούν καθώς το σύστημα του ΕΦΚΑ είναι κλειστό.

Όπως αναφέρουν δικαιούχοι αγρότες στο agrocapital.gr :«μας είπαν να κάνουμε αιτήσεις αλλά το σύστημα του ΕΦΚΑ είναι κλειστό από την προηγούμενη εβδομάδα και δεν μπορούμε να πάρουμε την βεβαίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας και να υποβάλουμε την αίτηση μας για να πληρωθούμε. Θα βρεθεί κάποια λύση;».

Ακολουθεί η απόφαση:

Τροποποιούμε την με αριθμό πρωτοκόλλου 2567/28.3.2016 απόφασή μας ως εξής:

1. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 ως εξής:
«1. Τη βεβαίωση ολοκλήρωσης τμήματος των πράξεων του συνημμένου Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, σύμφωνα με τις πληρωμές
που έχουν πραγματοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι 31/12/2015, συνολικού ύψους 103.378.073,92 €»

 2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 ως εξής:
«2. Τη συνέχιση των πράξεων του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007 – 2013 στο Μέτρο 4.1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 Συνολικού Προϋπολογισμού στο ΠΑΑ 2014-2020 157.899.932,26 € και 153.896.069,56 € στο ΠΔΕ σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα του Παραρτήματος.

 3. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 ως εξής:«4. Το ποσό των 157.899.932,26 € θα χρηματοδοτηθεί από την ΣΑ 082/1 του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων»

4. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 7 ως εξής:
«7. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτημάτων αποπληρωμής των ανωτέρω συνεχιζόμενων πράξεων είναι η 15/11/2017, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ειδικά για τις νήσους Λέσβο, Λήμνο, Κω, Κύθηρα και Ζάκυνθο η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/12/2017.»

5. Προσθέτουμε την παράγραφο 8 ως εξής:
«8. Κατόπιν διαπίστωσης της Υπηρεσίας, αυξήθηκε αναδρομικά κατά 10% η ένταση ενίσχυσης των πράξεων που ανήκαν σε περιοχές της Οδηγίας 91/676 και οι οποίοι
δεν είχαν λάβει την επιπλέον ενίσχυση που αντιστοιχεί στους κατοίκους περιοχών με ειδικά περιβαλλοντικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά. Για τις πράξεις που ανήκουν
στην κατηγορία αυτή και για τις οποίες είχαν πραγματοποιηθεί πληρωμές μέχρι τις 31-12-2015, το επιπλέον ποσό που προκύπτει ως υποχρέωση για το Μέτρο 4.1.1. του
ΠΑΑ αναφέρεται στην αντίστοιχη στήλη στο Παράρτημα.»

6. Αντικαθιστούμε το Παράρτημα ΙΙ με το συνημμένο Παράρτημα.