Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας ενίσχυσης έτους 2017

Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας ενίσχυσης έτους 2017 και ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

1.ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

1. Ενιαία αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλει ο γεωργός και η οποία καλύπτει όλα τα καθεστώτα και τα μέτρα στήριξης των άμεσων ενισχύσεων , των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους και όσων Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αριθμό ζώων.

2. Βασική προϋπόθεση γα την χορήγηση τόσο των άμεσων ενισχύσεων όσο και τις ενισχύσεις στο πλαίσιο των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ο γεωργός να πληροί , κάθε χρόνο, την ιδιότητα του «ενεργού γεωργού».

3. Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς στους οποίους το συνολικό ποσό των προς καταβολή άμεσων ενισχύσεων προ συμψηφισμών για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής διοικητικών  κυρώσεων , για δεδομένο ημερολογιακό έτος,  δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους γεωργούς των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αιγαίου.   

Δείτε επίσης