Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά

22 Απριλίου, 2019
Πρόγραμμα Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά

Mε υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2019. Επίσης, καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος.
 

Διάρκεια -Σκοποί -Στόχοι
Με την παρούσα απόφαση:

(α) Εγκρίνεται η εφαρμογή του Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά σε όλη την Ελληνική Επικράτεια για το έτος 2019.

(β)  Καθορίζονται  οι  λεπτομέρειες  εφαρμογής  του  Προγράμματος Επιτήρησης, Ελέγχου και Εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Στόχοι του προγράμματος είναι:
(α) Η συστηματική έρευνα και η διαφορική διάγνωση, με την εφαρμογή των κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών, των ΜΣΕ στα μικρά μηρυκαστικά, μέσω της ενεργητικής και της παθητικής επιτήρησης.
(β)  Επί  θετικού  αποτελέσματος,  η  εκρίζωση  της  διαπιστωθείσας εστίας Τρομώδους Νόσου (Κλασικής ή Άτυπης) ή ΣΕΒ, ο έλεγχος και η αποτροπή της διασποράς του αιτιολογικού παράγοντα.
(γ) Η αποτροπή της εισόδου του αιτιολογικού παράγοντα της ΣΕΒ στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων

Ειδικοί κανόνες για την ένταξη στο Πρόγραμμα Επιτήρησης Αρνητικών στην Τρομώδη Νόσο εκμεταλλεύσεων

Εκμεταλλεύσεις που για δύο (2) διαδοχικά έτη επιτήρησης, δεν παρουσίασαν κανένα κρούσμα ΜΣΕ μικρών μηρυκαστικών (είτε σε σφαγμένο, είτε σε νεκρό ζώο) κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ιδιοκτήτη, εντάσσονται σε πρόγραμμα επιτήρησης αρνητικών στην Τρομώδη Νόσο εκμεταλλεύσεων υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) ένα ετήσιο δείγμα 10% του συνόλου των ζώων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών έχει ελεγχθεί με ταχείες δοκιμές οι οποίες έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα.
(β) ένα ετήσιο δείγμα 50% του συνόλου των νεκρών ζώων της εκμετάλλευσης άνω των δεκαοκτώ (18) μηνών έχει ελεγχθεί με ταχεία δοκιμή η οποία έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα.
(γ) η εκμετάλλευση δεν χρησιμοποίησε κατά τα δύο (2) τελευταία έτη βοσκότοπους για τους οποίους υπάρχει υπόνοια ότι έχουν χρησιμοποιηθεί από κοπάδια μολυσμένα με Τρομώδη Νόσο.
(δ) η εκμετάλλευση δεν εισήγαγε κανένα ζώο κατά τα δύο (2) τελευταία έτη από εκμετάλλευση που βρίσκεται κάτω από εντατικό πρόγραμμα επιτήρησης ακόμα και εάν πρόκειται για ζώα αναπαραγωγής με δυο αλληλόμορφα γονίδια ARR/ARR.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Δείτε περισσότερα για:
Προγράμματα
Σπογγώδη
Εγκεφαλοπάθεια

Επικαιρότητα

Έως 3.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση

Η ενίσχυση παρέχεται σε ετήσια βάση για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, βάσει επιλέξιμων δαπανών και κατόπιν προσκόμισης των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων για την πραγματοποίηση αυτών (παραστατικά).

Τροποποίηση στην «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»

«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του ...