Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

O γενικός γραμματέας αγροτικής πολιτικής και διαχείρισης κοινοτικών πόρων την ένταξη στη δράση 10.1.01 «Προστασία της ‘Αγριας Ορνιθοπανίδας», υπομέτρο 10.1 «Ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, επτακοσίων πενήντα (750) δικαιούχων των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. 2205/168277/08.07.2019 Πρόσκλησης, όπως ισχύει, κρίθηκαν ως παραδεκτές, με συνολική Δημόσια Δαπάνη τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (3.317.623,65€), όπως παρατίθενται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα αρχείο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1, ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια είκοσι τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (3.317.623,65€). ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Δράση 10.1.01. Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας του Μέτρου 10 – 1η Πρόσκληση, ΥΠΑΑΤ».

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Οι πενταετούς διάρκειας υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων, εκκινούν την 1η Οκτωβρίου 2019 και λήγουν την 30η Σεπτεμβρίου 2024.

Β. Γενικές Δεσμεύσεις

1. Οι δικαιούχοι της δράσης δεσμεύονται:

α. Να υλοποιήσουν την αντίστοιχη πράξη σύμφωνα με την αίτηση στήριξης που υπέβαλαν στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως αυτή διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε κατά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο.

β. Να τηρούν κάθε έτος και καθ’όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεών τους τα γενικά και ειδικά κριτήρια επιλεξιμότητας δικαιούχου και εκμετάλλευσης με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6Α και 19 παράγραφος 3 της αριθ. 1013/95296/13.09.2017 ΥΑ (ΦΕΚ Β’ 3256) όπως ισχύει.

γ. Να εφαρμόζουν τις ειδικές δεσμεύσεις της δράσης, όπως αυτές αναλύονται στο παρακάτω σημείο Γ «Ειδικές Δεσμεύσεις», στα αγροτεμάχια, με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση.

δ. Να κατέχουν νόμιμα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης, τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχια. Ο έλεγχος της νόμιμης κατοχής των ενταγμένων στη δράση αγροτεμαχίων γίνεται στο πλαίσιο της ΕΑΕ. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαστηρίων πρέπει να καλύπτουν ολόκληρο το εκάστοτε έτος εφαρμογής.

ε. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.

στ. Να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στη δράση, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας /εξαιρετικών περιστάσεων. 

ζ. Να υποβάλλουν κατ’ έτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ), παράρτημα της οποίας αποτελεί η αίτηση πληρωμής που υποβάλλει ο δικαιούχος για την καταβολή της ενίσχυσης της δράσης της παρούσας, μέχρι τη 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρμογής, ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αναφορά στον κωδικό παράλληλης δράσης ανά ενταγμένο στη δράση αγροτεμάχιο. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη αίτηση πληρωμής μετά την ένταξη θα πρέπει να δηλωθεί/δηλωθούν το/τα αγροτεμάχιο/αγροτεμάχια της ενταγμένης έκτασης στα οποία θα εφαρμοσθεί η δέσμευση της μη συγκομιδής της παραγωγής.

θ. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

ι. Να τηρούν, καθ΄όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων, γεωργοπεριβαλλοντικό – κλιματικό φάκελο δικαιούχου, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1013/95296/13.09.2017 (ΦΕΚ Β΄ 3256/18.09.2017) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο οποίος πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων και να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα και ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία ή παραστατικά:

- Μητρώο Εισροών – Εκροών (ΜΕΕ) της εκμετάλλευσης όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

- Ημερολόγιο Εργασιών (ΗΕ) της εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται στο πλαίσιο της Πολλαπλής Συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών ανά αγροτεμάχιο και νόμιμα παραστατικά αγοράς και πώλησης προϊόντων αυτής.

Δείτε την απόφαση.

Δείτε επίσης