Τροποποίηση στην «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»

12 Δεκεμβρίου, 2019
Τροποποίηση στην  «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής»

Τροποποίηση 2 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Την τροποποίηση του άρθρου 1, της υπ’ αριθμ. 1616/05.07.2019 «2 ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20- «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, μόνο ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων ως εξής :

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ :

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 02.09.2019 & ώρα 12.00

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του β’ κύκλου αξιολόγησης ορίζεται η : 31.01.2020 & ώρα 14.00

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 1616/05.07.2019 Πρόσκλησή μας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Δείτε περισσότερα για:
Κλιματική αλλαγή

Επικαιρότητα