1η Τροποποίηση για ένταξη στη Δράση 4.1.1 και 4.1.3

7 Ιανουαρίου, 2020
1η Τροποποίηση για ένταξη στη Δράση 4.1.1 και 4.1.3

1η Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 857342/23-12-2019 απόφασης «Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020 στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης».

1.Η παράγραφος 2 της με αρ. πρωτ. 857342/23-12-2019 απόφασής μας, εφεξής «Απόφαση Ανάρτησης», αντικαθίσταται ως εξής: «Πίνακα αιτήσεων, ανά δράση, που δεν επιλέγονται για στήριξη διότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας (Παράρτημα Ι - Πίνακας Απορριπτόμενων). Ο Πίνακας 3 αφορά τη δράση 4.1.1. Ο Πίνακας 4 αφορά τη δράση 4.1.3.»

2. Στο τέλος του Παραρτήματος της Απόφασης Ανάρτησης προστίθεται, ως «ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ), ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.3 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020», ο συνημμένος στην παρούσα πίνακας.

3. Εναντίον του πίνακα «ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ), ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.3 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 4.1 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020» μπορεί να ασκηθεί η ενδικοφανής προσφυγή της παραγράφου 5 της Απόφασης Ανάρτησης μέχρι και ένα μήνα από την επόμενη της έκδοσης της παρούσας.

4. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 857342/23-12-2019 απόφασή μας.

Επικαιρότητα