ΟΠΕΚΕΠΕ: Καθορισμός δικαιολογητικών για ενισχύσεις σε παραγωγούς

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει τον καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σε παραγωγούς σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στήριξης ορισμένων οπωροκηπευτικών για την περίοδο από 1/7/2016 έως 30/6/2017.

Α. Δωρεάν διανομή μέσω Οργανώσεων Παραγωγών ( Ο.Π Φρούτα – Λαχανικά)

1. Οι Ο.Π μετά την ολοκλήρωση της δράσης ́ ́ δωρεάν διανομής ́ ́ σε επίπεδο χώρας (και για κάθε προϊόν του άρθρου 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν(Ε.Ε) 921/2016) υποβάλουν αίτηση ενίσχυσης (υπόδειγμα 1) στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ( Δ.Α.Ο.Κ ) έδρα της Ο.Π.

Η αίτηση ( ανά προϊόν) πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

- τις συμβάσεις με τους αποδέκτες της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της με αριθμ.3630/87095/28.7.2016 ΥΑ στους οποίους διατέθηκαν τα προϊόντα για δωρεάν διανομή ( στις οποίες περιγράφεται ο τόπος, ο τρόπος και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντων)

- Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) από τον δικαιούχο αποδέκτη- φορέα στην οποία θα αναφέρεται ότι υλοποίησε την ανωτέρω δράση επ’ ωφελεία των μελών του, η Οργάνωση παραγωγών, το προϊόν που παρέλαβε , ο αριθμός των τελικών δικαιούχων και οι διανεμηθείσες ποσότητες.

- τις κοινοποιήσεις της Ο.Π (υπόδειγμα 3 της με αριθμ. 3868/92491/18.8.2016 εγκύκλιο του ΥΠ.Α.ΑΤ)

- τα δελτία αποστολής (ή ισοδυνάμου παραστατικού κατά την τρέχουσα εθνική νομοθεσία) με προορισμό τον τόπο διάθεσης των προϊόντων .

Στην περίπτωση που υπάρξει αδιάθετη ποσότητα σύμφωνα με το άρθρο 10 της αριθμ.3630/87095/28-7-2016 Υ.Α:

i. θα πρέπει να υπάρχουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων φορέων της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου στις οποίες θα αναφέρεται ότι υλοποίησαν την ανωτέρω δράση επ’ωφελεία των μελών τους.

ii. Δελτία αποστολής ή άλλο νόμιμο παραστατικό στο οποίο να βεβαιώνεται η ποσότητα που μεταφέρθηκε από τον ένα δικαιούχο φορέα στους φορείς της παραγράφου 4 του άρθρου 10 της ανωτέρω ΥΑ.

- αποδεικτικά πρωτοβάθμιου έλεγχου αποσυρομένων προϊόντων που διατίθενται με δωρεάν διανομή (υπόδειγμα 1 της ΥΑ3630/87095/28-7-2016) υπογεγραμμένα από τις ελεγκτικές αρχές σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των ποσοτήτων που αποσύρονται από την αγορά και τουλάχιστον το 10% των Οργανώσεων Παραγωγών που ωφελούνται από τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης .

- αποδεικτικά παραλαβής & διάθεσης αποσυρομένων προϊόντων για δωρεάν διανομή (υπόδειγμα 2 της ΥΑ ΥΑ3630/87095/28-7-2016) υπογεγραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Ο.Π, τον δικαιούχο αποδέκτη φορέα και από τις ελεγκτικές αρχές της ΔΑΟΚ ( του τόπου προορισμού) σε ποσοστό 10% των ποσοτήτων που κοινοποιούνται προς απόσυρση και στο 10%των ποσοτήτων που παραλαμβάνονται από τους αποδέκτες

- τις συμβάσεις με τους μεμονωμένους μη μέλη παραγωγούς οι οποίοι διέθεσαν το προϊόν τους μέσω της Ο.Π ( άρθρο 5 παραγρ.2 της με αριθμ. πρωτ. ΥΑ 3630/87095/28-7-2016) και βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/1986) στην οποία θα αναγράφεται ότι έχει προβεί στην εξακρίβωση και τηρεί στο αρχείο της όλα τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες που παραδόθηκαν στα πλαίσια αυτών των συμβάσεων

- βεβαίωση τράπεζας για τον λογαριασμό του επιχειρησιακού ταμείου μέσω του οποίου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή

- Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ

- καταστάσεις με τα αναλυτικά στοιχεία των παραγωγών κατά μέτρο και προϊόν (υπόδειγμα 2i ) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή – excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.

- Πλήρης στοιχεία για τον προσδιορισμό του κόστους διαλογής, συσκευασίας και μεταφοράς (τιμολόγια, εξοφλημένα παραστατικά δαπανών, φορτωτικές, χιλιομετρικές αποστάσεις, όπως περιγράφονται στο με αριθμό 54813/9-3-2016 έγγραφό μας).

- Τα πρακτικά ελέγχου των αρμοδίων επιτροπών (άρθρο 8 της ΥΑ3630/87095/28-7-2016),με σαφή αναφορά πέραν των άλλων στο ποσοστό των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν και στις ποσότητες που διανεμηθήκαν.

Στις περιπτώσεις διάθεσης μεταποιημένου προϊόντος (ΥΑ 4148/99225/9.9.2016) από τους δικαιούχους της δωρεάν διανομής, επιπλέον των παραπάνω θα πρέπει να υπάρχουν στον φάκελο με τα δικαιολογητικά πληρωμής και τα συμφωνητικά μεταξύ των αποδεκτών των αποσυρομένων προϊόντων τα οποία διατίθενται με δωρεάν διανομή και της μεταποιητικής επιχείρησης που ανέλαβε την σχετική ενέργεια και το συμφωνητικό με την συνεργαζόμενη επιχείρηση στην οποία θα πραγματοποιηθεί η τελική συσκευασία, στην περίπτωση που η μεταποιητική επιχείρηση δεν συσκευάζει η ίδια το τελικό προϊόν.

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει αναφορά για τα αποτελέσματα των ελέγχων τόσο στα πρακτικά ελέγχου, όσο και στην κατάσταση σημείων ελέγχου (υπόδειγμα 3).

Οι ποσότητες του νωπού προϊόντος που αναφέρονται στις καταστάσεις 2i θα συμπεριλαμβάνουν συνολικά τις ποσότητες που διατέθηκαν:

-απευθείας διάθεση νωπό και - νωπό που χρησιμοποιήθηκε για το μεταποιημένο-τελικό προϊόν.

2. Διαδικασίες ελέγχου – λεπτομέρειες αποστολής στοιχείων για πληρωμή από ΔΑΟΚ προς ΟΠΕΚΕΠΕ για δικαιούχους μη μέλη μέσω Ο.Π – Δωρεάν διανομή

Μετά από τους ελέγχους των αιτήσεων που θα πραγματοποιήσουν οι υπηρεσίες των Δ.Α.Ο.Κ αποστέλλεται σχετικός φάκελος προς πληρωμή για κάθε Ο.Π και προϊόν ξεχωριστά ο οποίος θα περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων της παραγράφου 1 και τα εξής:

- την αίτηση της Ο.Π

- σύμβαση με την ΟΠ για το σύνολο της ποσότητας που θα παραδώσουν τα μη μέλη.

- πρακτικά ελέγχου των αρμόδιων επιτροπών ελέγχου όπως αυτές ορίζονται στην Υ.Α 3630/87095/28-7-2016 άρθρο 8 με σαφή αναφορά στα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν την υλοποίηση για κάθε ένα μέτρο ξεχωριστά (ποσοστό ελέγχων Ο.Π, μεμονωμένων παραγωγών μη μελών, ποσοτήτων, εκτάσεων, ελέγχων υπολοίπων περιφερειακών ενοτήτων-τόπου προορισμού των προϊόντων κλπ)

- συμπληρωμένες και θεωρημένες τις καταστάσεις με τα αναλυτικά στοιχεία των παραγωγών (υπόδειγμα 2 i) και με ηλεκτρονικό μέσο υποχρεωτικά σε μορφή –excel για να υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας.

- κατάσταση σημείων ελέγχου (υπόδειγμα 3).

Αποκλείονται της πληρωμής οι παραγωγοί που δεν έχουν υποβάλει Ε.Α.Ε 2016 ( και 2017 κατά περίπτωση) και δεν έχουν δηλώσει τις καλλιέργειες με τα προϊόντα που αντιστοιχούν στα μέτρα που υλοποίησαν.

Η πληρωμή πραγματοποιείται στην Ο.Π και κατόπιν με ευθύνη της πιστώνονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί των παραγωγών.

Εφόσον έχουν συνυπολογιστεί και ποσότητες νωπού προϊόντος οι οποίες υπέστησαν μεταποίηση,στον φάκελο θα συμπεριλαμβάνονται και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου που αναφέρονται σ ́αυτήν. ( συμφωνητικά, πρακτικά ελέγχου ΔΑΟΚ –έδρα μεταποιητικής μονάδος και τόπου προορισμού κλπ ).

Μετά την ολοκλήρωση των πληρωμών στις Ο.Π τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία πληρωμής στους παραγωγούς (καταστάσεις πληρωμών με τις εντολές πληρωμής προς την τράπεζα), αποστέλλονται στην Δ.Α.Ο.Κ και στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις