«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ»

10 Νοεμβρίου, 2017
«Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜμΕ»

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.  

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία νέων πολύ μικρών και μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου 2017 και τελειώνει στις 28/03/2018

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του νέου προγράμματος θα είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα επιλέξιμες για την παρούσα Δράση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων::

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης, πριν την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Κατηγορία Β: Επιχειρήσεις «Τουριστικών Καταλυμάτων», όπως αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση, που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν σωρευτικά:

 1. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 της αναλυτικής πρόσκλησης, ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02 2.

 2. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).

 3. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

 4. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία με κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω και δυναμικότητας δέκα (10) έως πενήντα (50) κλίνες.

Δυναμικότητα μεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού της επενδυτικής πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που αφορά στη δυναμικότητα άνω των πενήντα (50) κλινών θα χρηματοδοτηθεί με ιδία κεφάλαια.

 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) με κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

 • Ξενώνες φιλοξενίας νέων

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες με ελάχιστο αριθμό κατοικιών: τρεις (3)

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα με κατάταξη σε κατηγορία τριών (3) κλειδιών και άνω και δυναμικότητας δέκα (10) κλίνες.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

 • Τουριστικά Γραφεία κατά της έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199)

 • Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων

 • Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ

 • Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.

 • Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • Αθλητικός Τουρισμός

 • Θαλάσσιος τουρισμός

 • Τουρισμός υπαίθρου

 • Άλλες ειδικές – εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων (miniature parks) κλπ.

Προϋπολογισμός δράσης:120 εκ.ευρώ

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  Από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.

Ποσοστό επιδότησης: έως 50%

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος

 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις

 • Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου

 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

 • Μεταφορικά μέσα

 • Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου

Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από τις 07/11/2017

Διάρκεια υλοποίησης έργου: έως 30 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

Προκαταβολή: έως 40% της εγκεκριμένης επιχορήγησης

Έναρξη και διάρκεια υποβολών: Από 18/12/2017 έως 28/03/2018.

Δείτε περισσότερα για:
Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

Επικαιρότητα