Έρχονται αλλαγές για να απλοποιήσουν τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., έχοντας συλλέξει τις παρατηρήσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων και έχοντας εισακούσει τα αιτήματα των αλληλεπιδρώντων πλευρών, έχει εισηγηθεί προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους τις κάτωθι βελτιώσεις, με στόχο την διευκόλυνση του οφειλέτη-επιχείρησης για την πραγματική αναδιάρθρωση των χρεών του, ταυτόχρονα με την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και την εξασφάλιση των δημοσίων εσόδων, οι οποίες έχουν τεθεί σε διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Ήδη η ΕΓΔΙΧ επεξεργάζεται την περαιτέρω τεχνική και ουσιαστική βελτίωση τόσο του νόμου όσο και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υλοποίησης αυτού, προκειμένου να υπηρετήσει αποτελεσματικότερα και ταχύτερα τον επιβεβλημένο σκοπό του, ειδικά προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της κάλυψης όλων των ειδών επιχειρήσεων, την εξυγίανση των βιώσιμων επιχειρήσεων και την επαναφορά τους σε αναπτυξιακή τροχιά, καθώς και την πρόληψη του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών, δηλαδή αυτών που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις οφειλές τους, ωστόσο το αποφεύγουν με δόλια μέσα, εις βάρος ολόκληρης της αγοράς και οικονομίας.

Λόγω της σημαντικής απήχησης του νόμου στον επιχειρηματικό κόσμο, σχεδιάζεται η διεύρυνση του πεδίου του νόμου ώστε να είναι περισσότεροι οι δικαιούχοι, απλοποίηση των διαδικασιών και κανόνες στη συνεργασία μεταξύ των πιστωτών, που αποτελούν το τρίπτυχο των αλλαγών του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τις οποίες συμφώνησαν η κυβέρνηση και οι θεσμοί.

α) Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής :

Ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία καθώς στη ρύθμιση που προβλέπει την ένταξη και οφειλών που δημιουργήθηκαν το 2017 (αντί των οφειλών μέχρι 31/12/2016), ενώ αυξάνεται και το ποσό προς το Δημόσιο που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, αυξάνεται το ποσό οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε 125.000 ευρώ προς ΑΑΔΕ και πρόσθετα 125.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ (από 50.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα). Με την αύξηση του ανώτατου ποσού στον εξωδικαστικό μπορεί να υπαχθεί το 99% των ελεύθερων επαγγελματιών με χρέη προς το Δημόσιο.
Επιπλέον, εταίροι μιας ομόρρυθμης εταιρείας αποκτούν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν και τις προσωπικές τους οφειλές προς Δημόσιο και τράπεζες.
Επιπρόσθετα, καταργείται η απαίτηση προσκόμισης δικαιολογητικών, οι πληροφορίες των οποίων παρέχονται ήδη ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας αιτήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Δηλαδή καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης όλων των εγγράφων από την Εφορία (ΑΑΔΕ / Taxis), τα ασφαλιστικά ταμεία (ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ) και τα πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες/ Τειρεσίας).(Οι αποφάσεις για τα ανωτέρω έχουν ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και οι σχετικές διατάξεις ψηφίσθηκαν με τον νόμο 4549/2018) 

β) Διεύρυνση προστασίας

Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο κανόνων για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών, αλλά και των πιστωτών μεταξύ τους, οι αλλαγές που επίκεινται έχουν στόχο την περαιτέρω προστασία των οφειλετών.

Μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε να αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης του Δημοσίου και για τις περιπτώσεις που αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό αφορά διμερή διαπραγμάτευση, ενώ παρατείνεται αυτοδικαίως η προστασία του νόμου προς τους οφειλέτες πέραν των 70 ημερών που ισχύει σήμερα. ['Έχει ήδη θεσπισθεί με την  παράγραφο 2 του άρθρου 55 του ν.4549/2018 ]

Ανάσα εξάλλου για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα δώσει η διάταξη που αφορά τους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν κατασχεθεί από το Δημόσιο, τις τράπεζες και τους ιδιώτες καθώς προβλέπεται ότι θα αποδεσμεύονται με την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης. Έτσι ο οφειλέτης θα αποκτά και πάλι πρόσβαση στα ποσά των λογαριασμών που είχαν «παγώσει».

Μία ακόμα ρύθμιση υπέρ των οφειλετών αφορά την υποχρέωση του Δημοσίου και των τραπεζών να αιτιολογούν τη μη συμμετοχή τους στη διαδικασία του εξωδικαστικού ή/και την καταψήφιση των προτάσεων ρύθμισης οφειλών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει τεκμηριωμένη ένσταση ή και να άρει τους λόγους απόρριψης του αιτήματος ρύθμισης.

Οι πιστωτές εξάλλου, στις περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης που εκκρεμούν για τρεις μήνες, οφείλουν πλέον να ενημερώνουν την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την πρόοδο των διαδικασιών.

Σε ό,τι αφορά εκείνους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, όπως για παράδειγμα οι αγρότες, αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να ρυθμίσουν διμερώς, εκτός από τις οφειλές σε Ταμεία και εφορία, και τις τραπεζικές οφειλές, εφόσον συναινεί και η τράπεζα, όπως έχει συμβεί με τον εκκαθαριστή της παλιάς Αγροτικής.
Για τα δάνεια με εγγύηση Δημοσίου προβλέπεται ο υποχρεωτικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί αν η εγγύηση παραμένει σε ισχύ.


γ) Απλοποίηση διαδικασιών

Μετά την κατάργηση της υποχρεώσεις των αιτούντων να προσκομίζουν όλα τα έγγραφα από Εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και πιστωτικά ιδρύματα καθώς οι σχετικές πληροφορίες αντλούνται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους η οποία θεσμοθετήθηκε πρόσφατα με την απόφαση 64182/2018 
μια ακόμη σειρά αλλαγών αναμένεται να απλοποιήσει περαιτέρω τις διαδικασίες.


Για δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ίδιοι οι οφειλέτες θα υπάρξουν δύο σημαντικές ρυθμίσεις:

1. Δικαιολογητικά που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους ελέγχους, όπως της ακίνητης περιουσίας ή/και την επιλεξιμότητα της επιχείρησης, μπορούν να προσκομιστούν και μετά την αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό.

2. Σε ό,τι αφορά την αντικειμενική αξία ακινήτων, εκτός από την πράξη προσδιορισμού του ΕΝΦΙΑ, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων, όπως για παράδειγμα το έντυπο ΑΑ Γης για αγροτεμάχια.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης λαθών που αφορούν το ακριβές ύψος της οφειλής. Διαπιστώθηκαν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης και των τελευταίων στοιχείων που είχε στη διάθεσή του ο οφειλέτης.[Θεσπίστηκε με τον νόμο 4549/2018, άρθρο 50 παρ 2]

Τέλος, δίνεται η δυνατότητα να διαγραφεί μια αίτηση που έχει λάθη ή ελλείψεις και ταυτόχρονα να επανυποβληθεί από τον οφειλέτη χωρίς να θεωρηθεί νέα αίτηση.


Πηγή: Taxheaven 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις