Διακίνηση και διάθεση ελαιολάδου και σπορέλαιων

Με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) για τη διακίνηση και διάθεση ελαίων και σπορέλαιων ισχύουν τα εξής:
  
Άρθρο 39
 
Εμπορία ελαιολάδου προς τελικό καταναλωτή
 
A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 
1. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ) εμπίπτει η εμπορία σε επίπεδο λιανικού εμπορίου του «εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου», του «παρθένου ελαιολάδου», του «ελαιολάδου–αποτελούμενου από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και του «πυρηνελαίου», όπως αυτά ορίζονται με βάση τον Kανονισμό ΕΕ 29/2012 και στο σημείο 1 στοιχεία α) και β) και στα σημεία 3 και 6 του παραρτήματος VIII του Κανονισμού (ΕE) 1308/2013 όπως ισχύει και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.
 
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται επίσης και στις απευθείας πωλήσεις ελαίων της παραγράφου 1 από τους παραγωγούς και ελαιοτριβείς προς τον τελικό καταναλωτή.
 
Β. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
 
1. Για τη συσκευασία και επισήμανση των προϊόντων της περίπτωσης (Α) και τον τρόπο παρουσίασής τους στον τελικό καταναλωτή, εφαρμόζεται η εκάστοτε ενω-σιακή ( Καν ΕΕ 1169/11 όπως ισχύει )και εθνική νομοθεσίας ( κοινή υπουργική απόφαση 323902/09 όπως ισχύει ).
 
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος
Β. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος
Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
 
Γ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ
 
1. Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης των προϊόντων που εμπίπτουν στην ως άνω περίπτωση (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ), προοριζομένων για τον τελικό καταναλωτή, εκτός από τα άλλα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013, αναγράφεται και η ονομασία του είδους του ελαιολάδου, όπως αυτή ορίζεται στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
 
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.
Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.
Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.
Δ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€ ), ανά παραστατικό.
 
 
Άρθρο 40
 
Εμπορία βρώσιμων σπορέλαιων προς τελικό καταναλωτή
 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 

1. Τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα σπορέλαια προσφέρονται στον τελικό καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία και άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης) μόνο προσυσκευασμένα σε καινούργιο κλειστό περιέκτη.
 
2. Οι περιέκτες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 1, πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, ( Καν ΕΕ 1935/2004 ) και να είναι ερμητικά κλεισμένοι με τρόπο που η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη του πώματος.
3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, ως κάτωθι:
Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
Β. Για μη αναγραφή ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
Γ. Για ελλιπή αναγραφή ενδείξεων, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.
Δ. Για ανακριβή-παραπλανητική αναγραφή ενδείξεων, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος.
 
Β. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

 
1. Επί όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης των βρώσιμων σπορέλαιων, αναγράφονται όλα τα υποχρεωτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4177/2013.
 
2. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.
Β. Για μη έκδοση / κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.
Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παραστατικό.
Δ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€ ), ανά παραστατικό.
 
 
Άρθρο 41
 
Διακίνηση και Εμπορία Ελαίων μεταξύ παραγωγών – τυποποιητών και χονδρεμπόρων

 
1. Όλα τα σε ρευστή κατάσταση βρώσιμα έλαια (ελαιόλαδα, πυρηνέλαια και σπορέλαια) επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά, πλην του τελικού καταναλωτή όπως ορίζεται στα άρθρα 39 και 40, σε μορφή χύμα, από τις επιχειρήσεις παραγωγής τους και χονδρικής διακίνησής τους υπό τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
2. Η χύμα εμπορία και διακίνηση των προϊόντων της παραγράφου 1 του παρόντος, γίνεται υποχρεωτικά με:
Α. περιέκτες από υλικό που προορίζεται να έρθει σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή (Καν. ΕΚ. 1935/2004) και εθνική νομοθεσία (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) όπως εκάστοτε ισχύουν και
Β. βυτιοφόρα οχήματα κατάλληλα για τη διακίνηση τροφίμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας τροφίμων και με τον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για την υγιεινή των τροφίμων», συνοδευμένα με τα προβλεπόμενα παραστατικά που πιστοποιούν την ποιότητα των σε ρευστή κατάσταση βρώσιμων ελαίων (όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος) και διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, καθώς και την ασφάλεια των καταναλωτών.
3. Οι περιέκτες με τους οποίους διατίθενται τα έλαια της παραγράφου 1, πρέπει να είναι ασφαλισμένοι με διακριτική σφραγίδα ή σφραγιζόμενο πώμα του συσκευαστή, κατά τρόπο ώστε η εξαγωγή του περιεχομένου τους να μην είναι δυνατή, παρά μόνο με διάρρηξη τους ή με καταστροφή της ασφαλιστικής σφραγίδας ή του πώματός τους.
4. Και στις δύο βάσεις των περιεκτών, πρέπει να αναγράφεται με ισομεγέθη κεφαλαία ευδιάκριτα και ανεξίτηλα γράμματα ύψους τουλάχιστον πέντε (5) εκατοστών του μέτρου, η ονομασία του περιεχομένου ελαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και με όμοια γράμματα ύψους τουλάχιστον 2 εκατοστών του μέτρου, η επωνυμία και η ακριβής διεύθυνση του προμηθευτή (παραγωγός, ελαιοτριβείο, εργοστάσιο).
5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά παράβαση.
 
Άρθρο 42
 
Διάθεση ελαιολάδων και σπορέλαιων

 
1. Απαγορεύεται η αποσυσκευασία των βρωσίμων σπορέλαιων που κυκλοφορούν σε κλειστή συσκευασία και η πώληση τους χύμα από οποιονδήποτε βιομήχανο, βιοτέχνη, χονδρέμπορο ή λιανοπωλητή.
2. Απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η παραβίαση ή αποσφράγιση από τους χονδρεμπόρους ή λιανοπωλητές των συσκευασιών που περιέχουν ελαιόλαδο ή πυρηνέλαιο και η χύμα προσφορά του περιεχομένου στην κατανάλωση. Στις περιπτώσεις παράβασης των παραπάνω παραγράφων εφαρμόζονται οι περί δεσμεύσεων διατάξεις του άρθρου 49.
3. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την παρασκευή γευμάτων σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, μπορεί να διακινείται για το σκοπό αυτό εκτός από τη συσκευασία χωρητικότητας έως 5 λίτρων, για το σκοπό αυτό και σε συσκευασίες των 10, 20, 25 έως και 50 λίτρων.
4. Από την 1-1-2018, το κάθε είδους έλαιο που προορίζεται στον τελικό καταναλωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν του σταδίου της παρασκευής του γεύματος στην κουζίνα των καταστημάτων του άρθρου 69 της παρούσας, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και μόνο μέσω σφραγισμένων μη επαναγεμιζόμενων συσκευασιών ή συσκευασιών μιας χρήσης που, θα διατίθενται από το κατάστημα και θα φέρουν τις απαιτούμενες επισημάνσεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
5. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για παράβαση της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά παράβαση
Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά παράβαση.
Γ. Για παραβάσεις των παραγράφων3 και 4, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά παράβαση.
 
 
Άρθρο 43
 
Ειδικότερες Υποχρεώσεις

1. Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, ελαιών, σπορελαίων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις τρίτων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου εφόσον αυτές δεν συσκευάζουν για λογαριασμό εκείνων (εργασίες φασόν).
2. Οι ελαιοτριβείς υποχρεούνται όπως, σε εμφανές μέρος του ελαιοτριβείου, να έχουν αναρτημένο τιμοκατάλογο, στον οποίο θα αναγράφονται τα εισπραττόμενα εκθλιπτικά δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά μπορούν να είναι σε αξία ανά χιλιόγραμμο εκθλιβόμενου ελαιοκάρπου, είτε σε ποσοστό επί του παραγόμενου ελαιολάδου.
3. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
Α. Για παραβάσεις της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά παράβαση.
Β. Για παραβάσεις της παραγράφου 2, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.
 
 
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις