e-ΕΦΚΑ: Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

Σύμφωνα με αυτό έχει ήδη δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η διαδικτυακή υπηρεσία έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας μη μισθωτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ. Παράλληλα, δόθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας εργοδοτών.

Κατά την πρώτη εφαρμογή, η διαδικτυακή υπηρεσία απευθύνεται σε ασφαλισμένους που, μετά από έλεγχο των τελευταίων επεξεργασμένων στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ ή π. φορέων.

Σταδιακά, θα εντάσσονται στη νέα υπηρεσία ασφαλισμένοι που δεν είναι ενήμεροι ή απαιτείται προηγούμενος έλεγχος οφειλών τους. Οι ασφαλισμένοι αυτοί θα πρέπει να προσέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και την τακτοποίηση της οφειλής για μία φορά.

Εφεξής και εφόσον η οφειλή εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, ο έλεγχος και η χορήγηση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας θα πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Με την παρούσα οδηγία, γνωστοποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιεχόμενο και η διαδικασία, για την έκδοση του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τη μηχανογραφική εφαρμογή «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών».

Αναλυτική διαδικασία έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, μέσω του συστήματος «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών» - Ενέργειες

- Μέσω του συστήματος «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών», παρέχεται δυνατότητα αυτοματοποιημένης έκδοσης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε ασφαλισμένους που, μετά από έλεγχο των τελευταίων επεξεργασμένων στοιχείων των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ, προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ ή π. φορέων.

Προσωρινά και έως την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019, η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα, εξαιρούνται από τις ως άνω περιπτώσεις χορήγησης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας ασφαλισμένοι οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2019-31.12.2019:

- έχουν παράλληλη μισθωτή απασχόληση,

- εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (ΔΠΥ).

- Οι ασφαλισμένοι που έχουν εισέλθει στη διαδικτυακή υπηρεσία, έχουν λάβει ενημερωτικό σημείωμα, στο οποίο αποτυπώνονται, ανά τομέα (π. φορέας, ΚΕΑΟ, κλπ), τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων στα μηχανογραφικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ και

σχετικό μήνυμα: «Με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία, δεν είναι δυνατή η έκδοση από το σύστημα Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4611/2019, της αρ. 15435/913/16.4.2020 υπουργικής απόφασης του υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και της αρ. οικ. 17535/Δ1.6002/6.5.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Επικρατείας, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες».

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις:

- Μη ύπαρξης ασφάλισης ή θανάτου, αναφέρεται επιπλέον η ένδειξη:

«Μη ύπαρξη ασφάλισης–Διαγραμμένη μερίδα».

- Αδυναμίας σύνδεσης στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) για έλεγχο οφειλών η ένδειξη:

«Αποτυχία σύνδεσης στο ΚΕΑΟ–Υποβολή νέου αιτήματος».

Ενδέχεται να προσέρχονται ασφαλισμένοι στην υπηρεσία, χωρίς να έχουν κάνει προηγούμενη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας. Η λειτουργικότητα της εφαρμογής στο σύστημα «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών» είναι κοινή.

Κατά την προσέλευση, ακολουθείται η πιο κάτω ροή εργασιών:

- Ζητείται από τον ασφαλισμένο να επιλέξει το σκοπό για τον οποίο ζητείται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

- Ο χρήστης εισέρχεται στην οθόνη «Ασφαλιστική Ενημερότητα» του συστήματος «Έσοδα-Ασφάλιση Μη Μισθωτών» και εμφανίζονται τα ταυτοτικά στοιχεία του ασφαλισμένου.

- Επιβεβαιώνεται η ορθότητα των ταυτοτικών στοιχείων, σε συνεργασία με τον ασφαλισμένο (αίτηση-μητρώο). Εφόσον απαιτείται, διορθώνονται με την προβλεπόμενη, κατά περίπτωση, διαδικασία.

Στο πεδίο «ΚΑΔ ατομικής δραστηριότητας/Άλλη δραστηριότητα» εμφανίζονται κατά περίπτωση:

Ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κύριας ατομικής δραστηριότητας (έχει αντληθεί από αντίστοιχα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)) ή το λεκτικό «Άλλη ασφαλιστέα δραστηριότητα (Αγροτική δραστηριότητα-Συμμετοχή/σχέση με νομικό πρόσωπο)» στις περιπτώσεις μη υποχρέωσης έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ (π.χ. αγροτική δραστηριότητα) ή ασφαλιστέας ιδιότητας που απορρέει από συμμετοχή ή σχέση με νομικό πρόσωπο (π.χ. μέλος ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, διαχειριστής ΙΚΕ).

- Καταχωρείται το αίτημα στην οθόνη «Ασφαλιστική Ενημερότητα», επιλέγοντας από λίστα το σκοπό χρήσης (F9).

- Με την αποθήκευση της εγγραφής (F10), εκτελούνται αυτοματοποιημένα οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ύπαρξης των προϋποθέσεων, σύμφωνα με το σκοπό χρήσης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και τα εκάστοτε τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, ελέγχεται η ενημερότητα για κάθε μη μισθωτή δραστηριότητα, ενεργή ή σε διακοπή, ως προς:

1. Καταβολή τρεχουσών εισφορών του e-ΕΦΚΑ.

2. Καταβολή εισφορών, πριν από τις 31.12.2016, στον/στους π. φορείς ασφάλισης, που εντοπίστηκαν.

3. Βεβαιωμένες οφειλές μη μισθωτού στο ΚΕΑΟ και την υφιστάμενη κατάστασή τους (π.χ. ρύθμιση).

4. Οφειλές στη βάση δεδομένων συμψηφισμού οφειλών με επιστροφές φόρου ή ΦΠΑ.

5. Επιπλέον, ελέγχεται για ύπαρξη απογραφής το μητρώο εργοδοτών.

- Eάν το αποτέλεσμα των ελέγχων είναι εγκριτικό (κωδ. 1), εμφανίζεται το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας προς εκτύπωση.

Εάν έχει εντοπιστεί απογραφή στο μητρώο εργοδοτών, περιλαμβάνεται το πιο κάτω μήνυμα προς τους αποδέκτες του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας: «Ο ασφαλισμένος είναι απογεγραμμένος στο μητρώο εργοδοτών. Θα πρέπει να υποβληθεί και Αποδεικτικό Ενημερότητας εργοδότη. Το παρόν Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας αφορά εισφορές ατομικής ασφάλισης και ισχύει για όσο χρονικό διάστημα είναι ενήμερος και ως προς τις εργοδοτικές εισφορές».

Εάν το αποτέλεσμα είναι απορριπτικό (κωδ. 2), επιλέγοντας το πλήκτρο «Ασφαλιστική Ενημερότητα», εμφανίζεται αντίστοιχα, προς εκτύπωση το ενημερωτικό σημείωμα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα του αυτόματου ελέγχου εμφανίζονται στην αντίστοιχη περιοχή.

- Ο αρμόδιος υπάλληλος διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο στον τομέα επιχειρησιακής ευθύνης του (π.χ. έλεγχος εισφορών-οφειλών π. φορέα έως τις 31.12.2016, ΚΕΑΟ), με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου:

Εάν ο ασφαλισμένος είναι ενήμερος ως προς τις λοιπές περιοχές ελέγχου:

εγκρίνει, κατά περίπτωση:

1. για έξι μήνες επί μη ύπαρξης οφειλών,

2. για δύο μήνες, εφόσον υφίσταται ενεργή ρύθμιση και εκδίδει το Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Δεν εγκρίνει, λόγω της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Εάν ο ασφαλισμένος είναι οφειλέτης και σε λοιπές περιοχές ελέγχου (ΚΕΑΟ, λοιπούς π. φορείς), κατευθύνει τον ασφαλισμένο στις αρμόδιες υπηρεσίες για ανάλογη ασφαλιστική τακτοποίηση, σύμφωνα με το σκοπό χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

- Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος θα πρέπει να ολοκληρώνεται αυθημερόν, καθώς, μετά την πάροδο της ημέρας, το αποτέλεσμα ελέγχου δεν μεταβάλλεται.

Εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποβάλλεται νέο αίτημα χορήγησης του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας, το οποίο λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου και παραμένει σε εκκρεμότητα.

- Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο χρήστης εισέρχεται εκ νέου στην οθόνη «Ασφαλιστική Ενημερότητα», ακολουθεί την προαναφερόμενη διαδρομή και εγκρίνει ή δεν εγκρίνει το αίτημα ως προς τη δική του επιχειρησιακή περιοχή.

Στο πεδίο «Παρατηρήσεις» συμπληρώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου του αιτήματος.

Σημειώνεται ότι:

- Η ασφαλιστική ενημερότητα χορηγείται, μόνο εφόσον ενημερωθούν εγκριτικά όλες οι περιοχές ελέγχου του ενημερωτικού σημειώματος.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός των άλλων, διασφαλίζεται ότι επόμενες φορές που θα απαιτηθεί Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας θα μπορεί να χορηγείται, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ή με απλούστερη συντομότερη διαδικασία ελέγχων, καθώς αποθηκεύεται το αποτέλεσμα του ελέγχου τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

- Τα Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας, που εκδίδονται από τις τοπικές υπηρεσίες, κατόπιν έγκρισης, φέρουν την υπογραφή του προϊσταμένου της υπηρεσίας.

- Κάθε Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας μπορεί να προσκομιστεί σε μία μόνο συναλλαγή. Σε περίπτωση πολλαπλών συναλλαγών, θα πρέπει να εκδίδονται ισάριθμα με τις συναλλαγές Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις