Το SBTi * ενέκρινε τους στόχους της Michelin  για τη μείωση εκπομπών CO2
  • Οι στόχοι της Michelin εγκρίθηκαν από τοScienceBasedTargetsinitiative (SBTi), έναν κορυφαίο ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό που ενθαρρύνει τα μέλη του να θέσουν τους στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

 

  • Αυτή η ενέργεια αποτελεί το πρώτο βήμα της Michelin για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών σε όλες τις μονάδες της, έως το 2050.

 

  • Πρόκειται για ένα ορόσημο που επιβεβαιώνει την περιβαλλοντική στρατηγική και το όραμα της Michelin.

Η έγκριση αυτή, επιβεβαιώνει την περιβαλλοντική στρατηγική της Michelin και ανοίγει το δρόμο για την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών των Scope1 και 2 σε όλες τις μονάδες της εταιρείας, έως το 2050.

Οι στόχοι της Michelin για την μείωση των εκπομπώνCOεγκρίθηκαν από τοSBTi,έναν κορυφαίο ανεξάρτητο συνεργατικό οργανισμό. Η επιτυχία της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή COP21, εξαρτάται όχι μόνο από τη δέσμευση των κρατών μελών, αλλά και από τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα στη συλλογική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Για το λόγο αυτό, ο Όμιλος Michelin με δική του πρωτοβουλία, υπέβαλε για έγκριση στοSBTiτους στόχους του για τη μείωση των εκπομπών CO2.

Η Michelin δεσμεύεται να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Scope1 και 2) κατά 38% έως το 2030,σε σύγκριση με το έτος αναφοράς 2010*. Επίσης, δεσμεύεται να μειώσει τις απόλυτες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Scope3), από δραστηριότητες που σχετίζονται με τα  καύσιμα και  την ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση του τέλους της ζωής των προϊόντων της που έχουν πουληθεί κατά 15% έως το 2030, σε σύγκριση με το  έτος αναφοράς 2018.Επιπλέον, η Michelin δεσμεύεται ότι θα έχει θέσει στο 70% των προμηθευτών της επιστημονικούς στόχους για τις εκπομπές από τα υλικά και τις υπηρεσίες που προμηθεύεται,έως το 2024.

Οι εκπομπές του Scope1 παράγονται από πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται από την εταιρεία, ενώ οι εκπομπές του Scope2 προκύπτουν από την παραγωγή ενέργειας που αγοράζεται και καταναλώνεται από την εταιρεία. Το Scope3 καλύπτει εκπομπές που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας, αλλά δημιουργούνται από πηγές που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την εταιρεία.

Η έγκριση τουSBTiαποτελείτο πρώτο βήμα για να επιτευχθεί η ουδετερότητα του άνθρακα, ανοίγοντας το δρόμο για καθαρές μηδενικές εκπομπές των Scope1 και 2, σε όλες τις μονάδες της  Michelin, έως το 2050.

Η μέθοδος τουSBTiαποτελεί επίσης μια ευκαιρία για τη Michelin να ενισχύσει τη δέσμευσή της προς τους προμηθευτές, ώστε να αναπτύξουν την κοινωνική τους υπευθυνότητα, μέσω στοχευμένης δράσης για τη μείωση των εκπομπών COστην παραγωγή πρώτων υλών.

«Η έγκριση τουSBTiγια τη μείωση τουCO2, αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της σημασίας που έχει για εμάς η περιβαλλοντική μας στρατηγική. Ο Όμιλος Michelin έχει μεγάλες φιλοδοξίες, σύμφωνα με τη στρατηγική του και ένα μακροπρόθεσμο όραμα σχετικά με την αντιμετώπιση  της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Πιστεύω ακράδαντα ότι για όλους τους επιχειρηματικούς μας τομείς, η τρέχουσα κρίση είναι μια ευκαιρία να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις πρωτοβουλίες μας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος», δήλωσε ο FlorentMenegaux, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Michelin.

 

Σχετικά με τους συνεργάτες του SBTi

 

-Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UNGC) είναι μια πρωτοβουλία στρατηγικής πολιτικής του ΟΗΕ και αποτελεί ένα πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το οποίο καλούνται να ευθυγραμμίζουν τις λειτουργίες και στρατηγικές τους με  παγκόσμια αποδεκτές Αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς και να λάβουν τα μέτρα που ωφελούν τις οικονομίες και τις κοινωνίες παγκοσμίως. ΗMichelin είναι μέλοςτηςUNGC.

- Το CDP διαχειρίζεται ένα σύστημα αποτύπωσης και αναφοράς της περιβαλλοντικής διαχείριση σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή, τη διαθεσιμότητα υδάτινων πόρων και την αποψίλωση των δασών για λογαριασμό θεσμικών επενδυτών, ιδιωτικών επιχειρήσεων και αστικών κέντρων.

- Το World ResourcesInstitute (WRI) είναι ένας διεθνής ερευνητικός οργανισμός που εστιάζει στην ανάλυση επτά κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ανάπτυξη: κλίμα, ενέργεια, τρόφιμα, δάση, νερό, αστικά κέντρα και ωκεανοί.

- Το WWF (World Wildlife Fund) είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1961 και είναι αφιερωμένος στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του πλανήτη. Η Michelin συνεργάζεται με το  WWF France.

 

Δείτε επίσης