Ψυχανθή

Καλλιέργειες

Ψυχανθή-γενικά μορφολογικά χαρακτηριστικά

Τα ψυχανθή είναι δικοτυλήδονα φυτά.


Συνδεδεμένη ενίσχυση στο σκληρό σιτάρι και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου παραμένει στα 12 κιλά ανά στρέμμα όπως ήταν μέχρι σήμερα.

Ελληνικά κτηνοτροφικά φυτά

Πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, τους αγρότες, την οικονομία και την κοινωνία

Xορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι οι γεωργοί.

Tα κτηνοτροφικά ψυχανθή σημαντικό κομμάτι για την κτηνοτροφία

Ευκαιρία για κέρδη αποτελεί η ενασχόληση με τα κτηνοτροφικά ψυχανθή