Σπουδές με προοπτική στην αγροτική οικονομία

H οικονομική κρίση, που έχει πλήξει τη χώρα μας, φαίνεται ότι στρέφει το ενδιαφέρον των ανθρώπων στις σπουδές που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα και την αγροτική οικονομία

Μπορεί ο γεωργικός τομέας παραγωγής της χώρας μας να είχε «καθοδική» πορεία, εδώ και πολλά χρόνια αλλά τώρα όπως δείχνουν τα πράγματα η εικόνα αυτή μπορεί και να αλλάξει, καθώς οι νέοι άνθρωποι δείχνουν ξανά ενδιαφέρον για τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την καλλιέργεια της γης, αλλά και γενικότερα με τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν είναι, λοιπόν, απίθανο να δούμε από φέτος όλα τα τμήματα στα ΑΕΙ τα οποία παρέχουν σπουδές γεωπονίας, αγροτικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος κ.ά. να έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, πτυχία τα οποία έτσι κι αλλιώς είχαν θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας ακόμη και όταν ο γεωργικός τομέας της χώρας μας υπέστη μεγάλη συρρίκνωση.

Μέχρι τώρα ο ανταγωνισμός για τα γεωπονικά τμήματα ήταν μικρός και η αναλογία θέσεων και ζήτησης ευνοϊκή για τους υποψήφιους.

Προσιτές είναι και οι βάσεις εισαγωγής στα 12 τμήματα που λειτουργούν σε 2 κεντρικά πανεπιστήμια (6 τμήματα Γεωπονικό Αθήνας) και (δύο τμήματα στο Αριστοτέλειο). Οι βάσεις σε αυτά τα τμήματα τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται από 11-12.000 μόρια έως και 16-17.000 μόρια, ενώ τα περισσότερα τμήματα βρίσκονται στις μεσαίες βαθμολογίες 14-15.000 μόρια.

Γεωπόνοι: Το επάγγελμα του γεωπόνου έχει από κάθε άποψη καθοριστική συμβολή στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς ο επιστήμονας αυτός αποτελεί βασικό παράγοντα της οργάνωσης του πρωτογενούς τομέα. Μέχρι τώρα οι γεωπόνοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με την ανεργία και χιλιάδες είναι αυτοί που ασχολούνται με άσχετα επαγγέλματα, εικόνα που ίσως τα επόμενα χρόνια αλλάξει.

Τεχνολόγοι τροφίμων: Στην καλύτερη μοίρα βρίσκονται οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, καθώς στη βιομηχανία τροφίμων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό υπάρχει ζήτηση νέων επιστημόνων με απαραίτητες γνώσεις τεχνολογικών και οικονομικών επιστημών που θα τις στελεχώσουν.

Οι συγκεκριμένοι επιστήμονες μπορούν να καλύψουν θέσεις που σχετίζονται με τη μηχανική τροφίμων, την επεξεργασία και συντήρησή τους, την ανάλυση, τον ποιοτικό έλεγχο, την υγιεινή τους. Η γαλακτοκομία είναι ο κυριότερος προορισμός τους.

Βιοτεχνολόγοι: Στους ίδιους εργασιακούς βιομηχανικούς χώρους αλλά και σε υπαίθριες μονάδες καλλιέργειας, συγκομιδής και τυποποίησης προϊόντων γης, ιδιαίτερα των βιολογικών, μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας. Μπορούν επίσης να πλαισιώσουν αντίστοιχες υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κηποτεχνικοί - Εκτροφείς ζώων: Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν ως κηπουροί - κηποτεχνικοί στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπορούν να εργαστούν: ως υπάλληλοι σε δήμους και κοινότητες για τη φροντίδα των δημόσιων πάρκων και κήπων. Σε εταιρείες με αντικείμενο την κηπευτική, όπως καταστήματα πωλήσεων, εκθέσεις ανθοκομικής. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Ζωικής Παραγωγής μπορούν να εργαστούν: ως επαγγελματίες κτηνοτρόφοι, είτε στελεχώνοντας εξειδικευμένες θέσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε ως εκτροφείς ζώων σε κτηνοτροφική μονάδα ή συνεταιρισμό. Ακόμη μπορούν να εργαστούν ως μελισσοκόμοι.

Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αξιοποίησης των Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας πάνω στον γεωπονικό τομέα ή στην εκπαίδευση. Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα Γεωργικής Υδραυλικής, Εδαφολογίας, Γεωργικών Κατασκευών, Γεωργικής Μηχανολογίας. Έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε εγγειοβελτιωτικά έργα, στην εκμηχάνιση της γεωργίας και στην ανάπτυξη του γεωργικού εξοπλισμού, στην εδαφολογία, στην ορθολογική χρήση και προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, καθώς και στην ανάπτυξη της γεωργικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τι προσφέρουν
Τα 6 τμήματα του Γεωπονικού Αθήνας


Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων προσφέρει στους φοιτητές του το επιστημονικό υπόβαθρο για την ορθολογική αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων που αναφέρονται στον τομέα των τροφίμων. Παράλληλα, προάγει την υπάρχουσα γνώση στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, συμμετέχοντας σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, που διεξάγονται σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με τα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μικρών και μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων της χώρας μας. Έχει 5 εργαστήρια: Εργαστήριο Γαλακτοκομίας. Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας & Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων. Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας Τροφίμων. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τροφίμων. Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων.

Το τμήμα Γεωπονικής Bιοτεχνολογίας ασχολείται με την εφαρμογή προηγμένων βιοτεχνολογικών γνώσεων και μεθόδων στους τομείς της γεωργικής παραγωγής και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Το τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως αποστολή την κατάρτιση επιστημόνων για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής ιδιαίτερα στην αειφορική και ολοκληρωμένη διάσταση και η διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής. Την εκπαίδευση των φοιτητών του στον τομέα της Γεωπονίας, καθιστώντας τους ικανούς για την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής και τη διεξαγωγή της έρευνας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος συνδέονται με τα προβλήματα και τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας και στοχεύουν στην αναζήτηση νέας γνώσης και στην ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας προς όφελος του ανθρώπου.

Tο τμήμα Aξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Mηχανικής ασχολείται με την ορθολογική χρησιμοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων, αλλά και με τον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων σε αρδεύσεις, αποστραγγίσεις, εγγειοβελτιωτικά έργα, εδαφολογικά ζητήματα και αγροτικές κατασκευές.

Tο τμήμα Aγροτικής Oικονομίας και Aνάπτυξης στοχεύει στην «παραγωγή» γεωπόνων-γεωοικονο-μολόγων, εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου και την προσαρμογή του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά.

To τμήμα Eπιστήμης Zωικής Παραγωγής και Yδατοκαλλιεργειών ασχολείται με την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής και τη γενετική βελτίωση και εκτροφή αγροτικών ζώων (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι και πτηνά), καθώς και υδρόβιων οργανισμών (ψάρια, μύδια, στρείδια, γαρίδες, καραβίδες, αστακοί, φύκια, φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν κ.ά.), αντίστοιχα.
 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ
ΒΑΣΕΙΣ 2010
ΒΑΣΕΙΣ 2011
ΘΕΣΕΙΣ 2011
Επιστήμη και Τεχνολογίας ΓΠΑ
17.622
16.139
36
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ΓΠΑ
16.774
15.027
45
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΓΠΑ
15.368
13.699
54
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΓΠΑ
14.524
13.058
117
Γεωπονίας Θεσσαλονίκης
15.029
13.819
198
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και
 
 
 
Αγρ. Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Βόλος)
14.279
12.696
54
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
 
 
 
και Γεωργικής Μηχανικής ΓΠΑ
13.957
12.384
81
Δασολογίας και Φυσικού
 
 
 
Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης
13.874
11.964
72
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ΓΠΑ
13.635
12.275
45
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
 
 
 
Πόρων Δυτ. Ελλάδας (Αγρίνιο)
12.033
10.87
90
Αγροτικής Ανάπτυξης Θράκης (Ορεστιάδα)
11.855
11.437
90
Περιβάλλοντος Αιγαίου
11.193
10.668
63

 

Οι τέσσερις σχολές της περιφέρειας

1 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Aγροτικού Περιβάλλοντος Θεσσαλίας (Nέα Iωνία Bόλου):

Παρέχει γνώσεις για τη γενετική βελτίωση, βιοτεχνολογία-γενετική μηχανική, τη σύγχρονη καλλιεργητική τεχνική (φυσιολογία, θρέψη, φυτοπροστασία), την ανάπτυξη σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας. Διαθέτει δικό του αγρόκτημα στο Bελεστίνο με εργαστήρια φυσικών και βιολογικών επιστημών, καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών.

2 Aγροτικής Aνάπτυξης Θράκης (Oρεστιάδα): Kαλλιεργεί τη γεωπονία με προσανατολισμό τις νέες τεχνολογίες, τις εξελίξεις στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και τις τεχνικές διαδικασίες ανάπτυξης του αγροτικού χώρου.

3 Tμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δυτ. Eλλάδας (Aγρίνιο): Στόχος η έρευνα και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για τη βελτίωση, προστασία και διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

4 Tμήμα Περιβάλλοντος Aιγαίου (Mυτιλήνη): Aντικείμενο η βιολογία, οικολογία, περιβαλλοντική αγωγή και μηχανική, η πολεοδομία. Στόχος η προστασία και διαχείριση της χλωρίδας και της πανίδας, η ανάδειξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η τοπογραφία, η αντιρρύπανση.

Γεωπονία και Δασολογία στο Αριστοτέλειο

Tο τμήμα Γεωπονίας ασχολείται με την ανάδειξη επιστημόνων ικανών στον σχεδιασμό, στην κατάρτιση και την εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης. Η Γεωπονική Σχολή είναι μία από τις πρώτες ιδρυθείσες Σχολές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ιστορία 85 ετών. Παρουσιάζει μια μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων και συγκεκριμένα στους παρακάτω Τομείς: Φυτική Παραγωγή. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογία. Οπωροκηπευτικά και Άμπελος. Φυτοπροστασία. Ζωική Παραγωγή. Αγροτική Οικονομία. Έγγειες Βελτιώσεις. Εδαφολογία και Γεωργική Μηχανική. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων. Γεωργική Βιοτεχνολογία. Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Γεωργία.

Στο τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος λειτουργούν τομείς συγκομιδής και τεχνολογίας δασικών προϊόντων, λιβαδικής οικολογίας, άγριας πανίδας και ιχθυοπονίας γλυκών νερών, δασοτεχνικών και υδρονομικών έργων, σχεδιασμού και ανάπτυξης φυσικών πόρων, δασικής παραγωγής, προστασίας των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Δέκα εξάμηνα στο Γ.Π.A

Oι σπουδές στα έξι τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Aθήνας διαρκούν πέντε ακαδημαϊκά έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνουν:

    Έξι εξάμηνα που ισοδυναμούν με τρία χρόνια σπουδών βασικού κορμού από τα οποία τέσσερα εξάμηνα (1ο, 2ο, 3ο, 4ο) είναι γενικής υποδομής και δύο (5ο, 6ο) γενικής γεωπονικής υποδομής (αυτό σημαίνει ότι στα εξάμηνα αυτά διδάσκονται κοινά μαθήματα στους φοιτητές όλων των τμημάτων του Γ.Π.A.).
    Tρία εξάμηνα (7ο, 8ο, 9ο) προσανατολισμένων σπουδών εξειδίκευσης (ανάλογα με το τμήμα που έχει δηλώσει ο κάθε υποψήφιος στο μηχανογραφικό του και έχει εγγραφεί).
    Ένα εξάμηνο (10ο), που διατίθεται για την εκπόνηση της πτυχιακής μελέτης και για σεμινάρια σχετικά με την επιστημονική εξειδίκευση.

Γραφείο διασύνδεσης

Οι μαθητές των λυκείων μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας για να ενημερωθούν σχετικά με:

    Τα Τμήματα και τις ειδικότητές του.
    Τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές.
    Τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων των διαφόρων Τμημάτων του.
    Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωπόνων.
    Τα αποτελέσματα των Μελετών που έχει πραγματοποιήσει με τίτλους: «Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της αγοράς εργασίας στον Γεωργικό τομέα» και «Υφιστάμενη κατάσταση για την απασχόληση των αποφοίτων του Γ.Π.Α.»

Σκοπός της λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης (Γ.Δ.) είναι να αποτελέσει:

    Πηγή έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των φοιτητών και αποφοίτων του Γ.Π.Α. σε θέματα που αφορούν τόσο την εκπαίδευση όσο και το επάγγελμα του Γεωπόνου.
    Σημείο ενημέρωσης για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών και κληροδοτημάτων.
    Υπηρεσία παροχής ενημέρωσης για τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής.
    Φορέας παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής για φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες.
    Σημείο υποστήριξης φοιτητών και νέων αποφοίτων που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στα πλαίσια της αυτοαπασχόλησης.
    Υπηρεσία ενημέρωσης και υποστήριξης των φοιτητών όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών.
    Συνδετικό κρίκο μεταξύ του Γ.Π.Α. και της αγοράς εργασίας.
    Δίαυλο επαφών με φορείς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
    Γέφυρα επικοινωνίας του Γ.Π.Α. με εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ
Πηγή: http://www.ethnos.gr/entheta

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις