Όροι και οι απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ παρασκευής

Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ.4912/120862 – 17-11-2015 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ καθορίζονται οι όροι και οι απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των µονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)».

Οικοτεχνία είναι η µεταποίηση, µικρής κλίµακας, γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, στον χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκµετάλλευσης του παραγωγού και της οικογένειάς του.

Έχουν δικαίωµα να οριστούν ως οικοτέχνες

∆ικαίωµα οικοτεχνικής παρασκευής µεταποιηµένων γεωργικών προϊόντων έχουν οι παραγωγοί των πρωτογενών αγροτικών προϊόντων που είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε την ιδιότητα του επαγγελµατία αγρότη, καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους. Είναι δυνατή η συνεργασία δύο ή περισσότερων παραγωγών για την οικοτεχνική παραγωγή.

Είδη, συσκευασίες και ποσότητες τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής

Τα είδη των τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής είναι:

• Προϊόντα δηµητριακών, ιδίως απλά αρτοσκευάσµατα (πχ παξιµάδια κ.τ.λ) και ζυµαρικά µε κύριο συστατικό το αλεύρι δηµητριακών (π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες κ.τ.λ).

• Προϊόντα φυτικής προέλευσης µε γλυκαντικές ύλες, ιδίως γλυκά κουταλιού, µαρµέλαδες, κοµπόστες, ζελέ φρούτων, παστέλια µε ξηρούς καρπούς.

• Προϊόντα µε παρθένα ελαιόλαδα και διάφορα αρωµατικά φυτά, µπαχαρικά, αιθέρια έλαια, χυµούς φρούτων κ.α τρόφιµα σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων.

• Προϊόντα διατηρηµένα µε αλάτι, ξύδι και λάδι τρόφιµα φυτικής προέλευσης, ιδίως επιτραπέζιες ελιές και προϊόντα ελιάς αλείµµατα, τουρσιά, σάλτσες.

• Προϊόντα διατηρηµένα µε ξήρανση τρόφιµα φυτικής προέλευσης, ιδίως φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωµατικά φυτά.

• Προϊόντα µε µέλι και ξηρούς καρπούς, αποξηραµένα φρούτα, µαστίχα, κρόκο κ.α. τρόφιµα.

• Γαλακτοκοµικά προϊόντα εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην αριθµ.3724/162303/22.12.14 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 3438 /Β/2014 ) .

• Τα παραπάνω προϊόντα µπορούν να διατίθενται σε προσυσκευασµένη ή µη µορφή.

Οι ποσότητες των τελικών προϊόντων υπολογίζονται µε βάση την παραγωγή του πρωτογενούς προϊόντος, που αποτελεί το κύριο πρωταρχικό συστατικό του προϊόντος, από τις καλλιέργειες του παραγωγού σύµφωνα µε το δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014.

∆ιαδικασία Έκδοσης Άδεια Οικοτεχνίας

Για να βγάλουν άδεια οικοτεχνίας, οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν εξοπλισµό που να µην ξεπερνά τις 10 kw σε ισχύ, ενώ οι υπηρεσίες προετοιµασίας (όπως συσκευασίας και συντήρησης) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων θα πρέπει να έχουν χωρητικότητα έως 50.000 κυβικά µέτρα.

∆ιαδικασία εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)

Σε εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του Καν. (Ε.Ε) 852/2004 και της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014, για την έναρξη λειτουργίας των µονάδων τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται η εγγραφή των υπευθύνων των µονάδων αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) Για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική Εφαρµογή του ΚΗΜΟ, µέσα από την επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (www.minagric.gr). Η Αίτηση Εγγραφής υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986 (Α΄75). Ο αιτών υποβάλλει τα δικαιολογητικά στην αρµόδια ∆.Α.Ο.Κ. µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής.

∆ικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας της µονάδας τροφίµων οικοτεχνικής παρασκευής και την εγγραφή στο ΚΗΜΟ

• Βεβαίωση από τα Τµήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης για το ίδιο έτους µε το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόµενος κατά κύριο επάγγελµα αγρότης.

• Αντίγραφο ∆ήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣ∆Ε, του ίδιου έτους µε το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ.

• Απόδειξη πληρωµής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ.

• ∆ήλωση συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής.

• Ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού υγείας καθώς και της γνωµάτευσης της ακτινογραφίας θώρακος.

Που επιτρέπεται η διάθεση προϊόντων οικοτεχνίας

Τα µεταποιηµένα προϊόντα που παράγονται προορίζονται για άµεση διάθεση, από τον οικοτέχνη στους χώρους του ή σε περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εµποροπανηγύρεις και δηµοτικές εκδηλώσεις) ή σε τοπικές λαϊκές αγορές ή σε αγορές παραγωγών (farmers’ markets) ή σε επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου και µαζικής εστίασης της τοπικής αγοράς. 

Απόφαση του ΥΠΑΑΤ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις