Τι γνωρίζετε για τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι Οργανισμός κοινής ωφέλειας, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας και ανήκει εξολοκλήρου στο Δημόσιο. Ιδρύθηκε με το Νόμο 1790/16.6.88 (ΦΕΚ 134/Α΄/20.6.88) περί "Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμού ΕΛΓΑ και άλλες διατάξεις", αποτελεί τον κεντρικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα και επιδίωξή του είναι η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος των ασφαλισμένων του.

Σήμερα ο ΕΛΓΑ λειτουργεί με βάση το Νόμο 3877/2010 (ΦΕΚ 160) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας».

Σκοπός του ΕΛ.Γ.Α. είναι η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών. Στην ασφάλιση υπάγονται χωρίς εξαίρεση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή την εκμετάλλευση αγροτικών επιχειρήσεων. Οι σημερινές δραστηριότητες του ΕΛ.Γ.Α. εστιάζονται στην υποχρεωτική ασφάλιση των ζημιών η οποία περιλαμβάνει:

 

 • Ασφάλιση των ζημιών στη φυτική παραγωγή από τους κινδύνους : χαλάζι, παγετό, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι, θάλασσα, ζημιές από άγρια ζώα (αρκούδα) και άγρια κουνέλια.
 • Ασφάλιση των ζημιών του ζωικού κεφαλαίου από το σύνολο σχεδόν των φυσικών κινδύνων και ασθενειών - παθήσεων.
 • Ενεργητική προστασία του φυτικού κεφαλαίου και της φυτικής παραγωγής κατά παγετού και χαλαζιού.
 • Από τον ιδρυτικό του νόμο, προβλέπεται η επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλους κινδύνους και σε άλλα αντικείμενα

Επιπλέον από το 2002 ανατέθηκε για πρώτη φορά από τον Υπουργό Γεωργίας στον ΕΛ.Γ.Α.και έκτοτε με το Ν. 3147/2003 ασκούνται πλέον μόνιμα από αυτόν, οι αρμοδιότητες που ανήκαν στη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Γεωργίας, οι οποίες αφορούν στην παρακολούθηση των ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, πυρκαγιές και άλλα έκτακτα γεγονότα στην παραγωγή (φυτική, ζωική) και στο κεφάλαιο (φυτικό, ζωικό, πάγιο και έγγειο) των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, στη μελέτη και αξιολόγηση τους και στην εισήγηση για τα κυβερνητικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν, με υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

Ασφαλιστική Κάλυψη - ΕΛΓΑ

Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα

Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προσώπων τα οποία έχουν την πλήρη κυριότητα, την επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, πλην της περιοχής του Αγίου Όρους.

Δικαίωμα αποζημίωσης έχουν όσοι αποδεδειγμένα:

 • έχουν υποβάλει την Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 10 του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α΄ 160/20-9-2010)
 • έχουν εμπρόθεσμα εξοφλήσει την εισφορά του έτους ζημιάς και
 • έχουν εκπληρώσει τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προηγούμενων ετών

Είδος Και Αντικείμενο Ασφάλισης

Στον ΕΛ.Γ.Α. ασφαλίζεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά από τους κινδύνους και τις παθήσεις που περιλαμβάνονται στους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011 και 1669/Β/27-7-2011), το σύνολο της φυτικής παραγωγής και το αντίστοιχο κεφάλαιο των εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής.

Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α.:

 • οι χοιροτροφικές επιχειρήσεις
 • οι πτηνοτροφικές επιχειρήσεις
 • οι εκμεταλλεύσεις ανθοκομικών και καλλωπιστικών προϊόντων
 • τα φυτώρια.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να υπαχθούν στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α ύστερα από αίτησή τους και έκδοση σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α. και ισχύει υποχρεωτικά για τρία τουλάχιστον έτη.

Φυτική Παραγωγή - Ασφαλιστική Κάλυψη

Είδος Ζημιών Που Καλύπτονται Ασφαλιστικά

Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι άμεσες ζημιές, που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τους καλυπτόμενους ασφαλιστικά κινδύνους στη φυτική παραγωγή της καλλιεργητικής περιόδου που συνέβηκε το ζημιογόνο αίτιο

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές της φυτικής παραγωγής, όταν:

 • δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια και
 • δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά.

Aσφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Στην ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. υπάγονται οι ακόλουθοι φυσικοί κίνδυνοι, που μπορεί να προκαλέσουν άμεσες ζημιές στη φυτική παραγωγή, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού Ασφάλισης της Φυτικής Παραγωγής (ΦΕΚ 1668/Β/27-7-2011):

Φυσικοί κίνδυνοι:

 • ο παγετός
 • το χαλάζι
 • η ανεμοθύελλα
 • η πλημμύρα
 • ο καύσωνας και η ηλιακή ακτινοβολία
 • το χιόνι
 • οι υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις
 • οι κίνδυνοι από τη θάλασσα

Άγρια ζώα:

 • ζημιές από αρκούδα
 • ζημιές από αγριογούρουνα, στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR
 • ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια, στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου

Διαδικασίες Ασφάλισης

Αναγγελία Ζημιάς

Πού: Αρμόδιοι σε κάθε Δήμο (Καλλικρατικό), Δημοτική Ενότητα (Καποδιστριακό Δήμο) ή Τοπική Κοινότητα για τη διεξαγωγή όλης της διαδικασίας που αφορά την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής είναι οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α.

Πότε: Ο Ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τότε που έγινε η ζημιά στις καλλιέργειες από καλυπτόμενο ασφαλιστικά ζημιογόνο αίτιο, είναι υποχρεωμένος ν΄ αναγγείλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.Γ.Α, τη χρονολογία, το είδος και τις εκτάσεις που ζημιώθηκαν.

Δήλωση Ζημιάς

Οι παραγωγοί που έχουν υποστεί ζημιές στην αγροτική παραγωγή μπορούν να υποβάλουν Δηλώσεις Ζημιάς, εφόσον έχουν υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής και μόνο για συγκεκριμένα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής

Πού: Η δήλωση ζημιάς υποβάλλεται στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας ή της Τοπικής Κοινότητας στην αγροτική περιοχή των οποίων βρίσκονται τα ζημιωθέντα αγροτεμάχια.

Πότε: Ο ασφαλισμένος του οποίου ζημιώθηκαν οι καλλιέργειες, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% της συνολικής παραγωγής που περίμενε να συγκομίσει από κάθε αγροτεμάχιο κατ΄ είδος καλλιέργειας, έχει υποχρέωση μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο, να υποβάλει τη δήλωση ζημιάς στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας /Τοπικής Κοινότητας στην αγροτική περιοχή όπου βρίσκονται τα αγροτεμάχια.

Από ποιόν: Η δήλωση ζημιάς μπορεί να υποβληθεί από τον ίδιο τον παραγωγό ή από τρίτο πρόσωπο.

Συμπλήρωση: Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο.

Στη δήλωση ζημιάς πρέπει οπωσδήποτε ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας και του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας του καλλιεργητή καθώς και ο γεωγραφικός χώρος των δηλουμένων αγροτεμαχίων.

Επίσης στη δήλωση ζημιάς οπωσδήποτε πρέπει ν’ αναγράφονται τα στοιχεία του αγροτεμαχίου (τοποθεσία και το χαρτογραφικό υπόβαθρο) και της καλλιέργειας (το είδος, η ποικιλία , ο αριθμός των στρεμμάτων) κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.

Μαζί με τη δήλωση προσκομίζεται αντίγραφο της «Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής» του έτους ζημιάς ή του προηγουμένου έτους αν η ζημιά συμβεί νωρίτερα από το χρόνο υποβολής εμπρόθεσμης «Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής» του έτους ζημιάς.

Η δήλωση ζημιάς δεν υποχρεώνει τον Οργανισμό στη διενέργεια εκτίμησης αν ο ασφαλισμένος δεν καταβάλει και εμπρόθεσμα μέσα σε 15 ημέρες στον Ανταποκριτή το αντίστοιχο τέλος εκτίμησης .

Εκτίμηση

Από ποιόν: Η εκτίμηση της ζημιάς κάθε αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες της γεωπονικής επιστήμης από γεωπόνο - εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α

Πότε: Ο ΕΛ.Γ.Α. ανάλογα με την εποχή που συνέβη η ζημιά και το βλαστικό στάδιο της καλλιέργειας που πλήγηκε, καθορίζει το χρόνο διενέργειας της εκτίμησης της ζημιάς.

Η ημερομηνία που θα αρχίσουν οι εκτιμήσεις στην περιοχή κάθε Δήμου/Κοινότητας γίνεται γνωστή στους ενδιαφερομένους ασφαλισμένους με ανακοίνωση που τοιχοκολλάται από τον Ανταποκριτή στα Γραφεία του Δήμου/Κοινότητας

Εκτίμηση: Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το αγροτεμάχιο που έπαθε ζημιά, ενώ οφείλει να δώσει στον εκτιμητή κάθε πληροφορία ή αποδεικτικό στοιχείο του ζητηθεί.

Κοινοποίηση

Τα πορίσματα των εκτιμήσεων κοινοποιούνται από τον ΕΛ.Γ.Α. με απόδειξη, στον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. του σχετικού Δήμου.

Ο Ανταποκριτής υποχρεούται χωρίς καθυστέρηση και μάλιστα την ίδια ημέρα της παραλαβής να καλέσει με σχετική πρόσκληση, η οποία τοιχοκολλάται στα Γραφεία του Δήμου, τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, να λάβουν γνώση των πορισμάτων της εκτίμησης.

Το πόρισμα της εκτίμησης που διενεργήθηκε γίνεται οριστικό μετά την πάροδο δέκα ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης.

Αίτηση Επανεκτίμησης

Από ποιον: Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης.

Πότε: Εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα τοιχοκόλλησης της πρόσκλησης προς τους ασφαλισμένους για να προσέλθουν και να λάβουν γνώση των πορισμάτων εκτίμησης.

Πού: Η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α..

Στην αίτηση αναγράφονται όλα τα στοιχεία του αγροτεμαχίου, για το οποίο ζητείται η επανεκτίμηση, όπως έχουν καθοριστεί στο φύλλο της εκτίμησης, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεκτίμηση.

Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη, αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δε συνοδεύεται από απόδειξη εμπρόθεσμης καταβολής για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. των τελών επανεκτίμησης, που ορίζονται στο ίδιο ποσό των αντίστοιχων τελών εκτίμησης.

Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο γεωπόνους που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.

Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο

Εκκαθάριση

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται:

 • ανά δικαιούχο αποζημίωσης: το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, που μπορεί να δοθεί συνολικά κατ΄ έτος.
 • ανά αγροτεμάχιο: το 80% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.

Ελάχιστο όριο απαλλαγής - Ποσοστό κάλυψης ζημιών

Αποζημιώσεις καταβάλλονται όταν: Η ζημιά είναι μεγαλύτερη από 20%. Καταβάλλεται αποζημίωση ίση προς ποσοστό 88%, του πάνω από το 15% ποσοστού ζημιάς.

Παράδειγμα:

Ζημιά 35% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = (35-15) Χ 0,88 = 17,6%

Ζημιά 100% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = (100-15) Χ 0,88 = 74,8%

Για ζημιές από παγετό στα καρποφόρα δένδρα εφόσον οι ζημιές αυτές υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% της παραγωγής που αναμένεται να συγκομισθεί κατ’ αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση ίση προς το ποσοστό 88% του πάνω από 30% ποσοστού ζημιάς

Παράδειγμα:

Ζημιά 35% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = (35-30) Χ 0,88 = 4,4%

Ζημιά 100% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = (100-30) Χ 0,88 = 61,6%

Για ζημιές από αρκούδα εφόσον οι ζημιές αυτές υπερβαίνουν σε ποσοστό το 5% της παραγωγής που αναμένεται να συγκομισθεί κατ’ αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για το συνολικό ποσοστό ζημιάς.

Παράδειγμα: Ζημιά 10% ---> Αποζημιώσιμο ποσοστό = 10%

Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:

 • Την κατά στρέμμα παραγωγή και τον αντίστοιχο αριθμό στρεμμάτων, τα οποία προσδιορίστηκαν με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης
 • Το ποσοστό της ζημιάς, το οποίο προσδιορίστηκε με το πόρισμα πραγματογνωμοσύνης.
 • Την τιμή ανά μονάδα προϊόντος όπως αυτή καθορίζεται στην υποβληθείσα Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής,

Η αποζημίωση καταβάλλεται στον δικαιούχο το αργότερο εντός δύο μηνών από την εκκαθάριση της ζημιάς, αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που ο ίδιος δηλώνει.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου 7 του νόμου 3877/2010 καθιστά τον παραγωγό μη δικαιούχο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α.

Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές της φυτικής παραγωγής από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής πληρωμής.

Ζωικό Κεφάλαιο - Ασφαλιστική Κάλυψη

Είδος Ζημιών Που Καλύπτονται Ασφαλιστικά

Καλύπτονται ασφαλιστικά και αποζημιώνονται μόνο οι ζημιές που αποκλειστικά, άμεσα και διαπιστωμένα προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011) και εφόσον η αντιμετώπιση ή ο περιορισμός τους είναι πέρα από τις δυνατότητες του ασφαλισμένου.

“Ζημιά ζωικού κεφαλαίου” θεωρείται ο θάνατος των ζώων, η ανικανότητα για εργασία των ζώων εργασίας και η - μετά από σύσταση των εξουσιοδοτημένων οργάνων - σφαγή ή θανάτωση, τα οποία οφείλονται ή προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και δεν αποζημιώνονται οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, όταν:

 • δεν έχει υποβληθεί από τον ασφαλισμένο Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για το ζημιωθέν ζωικό κεφάλαιο (ανά είδος ζώου, κατηγορία και ηλικία)
 • δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ασφαλιστική εισφορά.

Δεν καλύπτονται ασφαλιστικά: Οι ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο όταν είναι μικρότερες της μισής ασφαλιστικής μονάδας (1/2 Α.Μ.) κατά είδος ζώου (στις αίγες και τα πρόβατα υπολογίζεται ενιαία) και προκειμένου για μελισσοσμήνη μικρότερες των πέντε (5) «σμηνών».

Ο παραπάνω περιορισμός δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Στις ζημιές στα μελισσοσμήνη από την αρκούδα.
 • Στις ζημιές που προκαλούνται στα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή από τα προστατευμένα είδη «λύκος» και «αρκούδα» και η «ασφαλιζόμενη αξία» των ζημιωθέντων ζώων είναι μεγαλύτερη η ίση του ποσού των 200,00 ευρώ.

“Ασφαλιστική μονάδα” (Α.Μ.) είναι το ισοδύναμο των ασφαλιζόμενων ζώων μιας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης που αντιστοιχεί σε μία αγελάδα ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των δύο ετών.

Η αντιστοιχία αυτή ειδικότερα καθορίζεται ως εξής:

 • Βοοειδή ηλικίας μικρότερης των έξι μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον.
 • Βοοειδή ηλικίας έξι μηνών και μικρότερης του ενός έτους, 0,50 Α.Μ. έκαστον.
 • Βοοειδή ηλικίας ενός έτους και μικρότερης των δύο ετών, 0,60 Α.Μ. έκαστον.
 • Βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον.
 • Μόνοπλα ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, 0,40 Α.Μ. έκαστον.
 • Μόνοπλα ηλικίας ενός έτους και μικρότερης των δύο ετών, 0,60 Α.Μ. έκαστον.
 • Μόνοπλα ηλικίας δύο ετών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον.
 • Αμνοί και ερίφια ηλικίας μικρότερης του ενός έτους, 0,06 Α.Μ. έκαστον.
 • Αίγες και πρόβατα ηλικίας ενός έτους και άνω, 0,15 Α.Μ. έκαστον
 • Χοιρίδια Ζ.Β. (Ζώντος Βάρους) μικρότερου των 20 κιλών (kgr), 0,03 Α.Μ. έκαστον.
 • Χοιρίδια Ζ.Β. 20 κιλών (kgr) και μικρότερου των 50 κιλών (kgr), 0,15 Α.Μ. έκαστον.
 • Χοίροι Ζ.Β. 50 κιλών (kgr) και άνω, 0,25 Α.Μ. έκαστον.
 • Χοιρομητέρα και κάπρος, 0,50 Α.Μ. έκαστον.
 • Όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής, φραγκόκοτες, 0,013 Α.Μ. έκαστον.
 • Κοτόπουλα για πάχυνση και εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, 0,009 Α.Μ. έκαστον.
 • Μεγάλα ορνιθοειδή (γαλοπούλες, πάπιες, χήνες), 0,015 Α.Μ. έκαστον.
 • Κουνέλια και λαγοί, 0,015 Α.Μ. έκαστον.
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας μικρότερης των τεσσάρων μηνών (αλλαγή φτερώματος), 0,20 Α.Μ. έκαστον.
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας 4 μηνών και μικρότερης των 12 μηνών, 0,40 Α.Μ. έκαστον.
 • Στρουθοκάμηλος ηλικίας 12 μηνών και άνω, 1,00 Α.Μ. έκαστον.

Aσφαλιζόμενοι Κίνδυνοι

Η υποχρεωτική ασφάλιση περιλαμβάνει τις ζημιές, που προκαλούνται στο ζωικό κεφάλαιο από τους παρακάτω ασφαλιζόμενους κινδύνους (ζημιογόνα αίτια) όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011):

Φυσικοί κίνδυνοι:

 • χαλάζι,
 • υπερβολικό ψύχος,
 • χιόνι,
 • ανεμοθύελλα,
 • πλημμύρα,
 • καύσωνας,
 • κεραυνός,
 • άγρια ζώα:
  • λύκος, αρκούδα, και τα άγρια αδέσποτα σκυλιά
  • προκειμένου για μελισσοσμήνη η έννοια «άγρια ζώα» αφορά μόνο την αρκούδα
 • σεισμός,
 • κατολίσθηση,
 • καθίζηση,
 • πυρκαγιά από ανωτέρα βία.

Ασθένειες-Παθήσεις:

 • Παθολογικές καταστάσεις τοκετού βοοειδών,
 • Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή των βοοειδών,
 • Ειλεός των βοοειδών,
 • «Ατυχήματα (κατάγματα εκτός περιόδου τοκετού) των βοοειδών»,
 • Άνθρακας,
 • Πνευματάνθρακας,
 • Ιογενής διάρροια-Νόσος των βλεννογόνων,
 • Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός των βοοειδών (Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών),
 • Γαγγραινώδης μαστίτιδα των αιγών και των προβάτων,
 • Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων,
 • Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων,
 • Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων,
 • Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων,
 • Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών,
 • Νόσος οιδήματος των αιγών,
 • Γαγγραινώδης μαστίτιδα των βοοειδών,
 • Κολιβακιλλική μαστίτιδα των βοοειδών,
 • Νοζεμίαση των μελισσοσμηνών,
 • Σηψηγονία (αμερικάνικη) των μελισσοσμηνών.

Διαδικασίες Ασφάλισης

Αναγγελία Ζημιάς

πότε - πού - από ποιον: Ο κτηνοτρόφος, ο ίδιος ή μέσω του Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., αναγγέλλει τηλεφωνικά τη ζημιά την ίδια ή το αργότερο την επομένη ημέρα στο αρμόδιο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α. που ανήκει ο Δήμος / Κοινότητα όπου ασκείται η εκτροφή

Δήλωσης Ζημιάς

πότε – πού: Συγχρόνως ή το αργότερο την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αναγγελία της ζημιάς υποβάλλεται δήλωση ζημιάς – η οποία πρωτοκολλείται – στον ανταποκριτή του Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου όπου ασκείται η εκτροφή, με ταυτόχρονη καταβολή από τον ασφαλισμένο των τελών εκτίμησης και ειδοποιείται τηλεφωνικά από τον ανταποκριτή το οικείο Υποκατάστημα του ΕΛ.Γ.Α..

Συμπλήρωση: Η δήλωση ζημιάς συντάσσεται σε ειδικό έντυπο.

Στη δήλωση ζημιάς πρέπει οπωσδήποτε ν’ αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, οι αριθμοί του δελτίου ταυτότητας, του φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και του Μητρώου Αγροτών, το τηλέφωνο επικοινωνίας και η διεύθυνση κατοικίας του κτηνοτρόφου καθώς και η τοποθεσία της μονάδας που ζημιώθηκε, το είδος του ζωικού κεφαλαίου και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την Υπηρεσία.

Εκπρόθεσμη αναγγελία ζημιάς ή εκπρόθεσμη δήλωση ζημιάς δεν δημιουργεί υποχρέωση στον ΕΛ.Γ.Α. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ούτε θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για τον ασφαλισμένο.

Διαδικασίες Εκτίμησης

από ποιόν: Η εκτίμηση της ζημιάς διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες εκτιμητικής των ζώων από έναν εκτιμητή του ΕΛ.Γ.Α.

πότε : Μέσα σε 48 ώρες από την αναγγελία.

εκτίμηση: Ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να υποδείξει το ζημιωθέν ζωικό, ενώ οφείλει να διατηρήσει ως “μάρτυρα” κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα του ζητηθεί.

Κοινοποίηση

Το πόρισμα εκτίμησης κοινοποιείται στον Ανταποκριτή, ενώ παράλληλα ενημερώνεται ο ασφαλισμένος προκειμένου να λάβει γνώση.

Επανεκτίμηση

Από ποιον: Ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να ζητήσει επανεκτίμηση, αν δεν συμφωνεί με το πόρισμα της εκτίμησης.

Πότε: Εντός 10 ημερών από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης.

Πού: Η αίτηση επανεκτίμησης υποβάλλεται στον αρμόδιο Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. και σ΄αυτήν αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεκτίμηση καθώς προσκομίζονται απαραίτητα τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η αίτηση επανεκτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη αν:

 • δεν είναι αιτιολογημένη από μέρους του κτηνοτρόφου,
 • αν δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα και
 • δεν συνοδεύεται από εμπρόθεσμη καταβολή, για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α., των τελών επανεκτίμησης που ορίζονται στα ίδια ποσά των αντιστοίχων τελών εκτίμησης.
 • ο ασφαλισμένος δεν προσφέρεται να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκολύνσεις για τη διενέργεια της επανεκτίμησης.

Η επανεκτίμηση διενεργείται από δύο εκτιμητές που ορίζονται από τον ΕΛ.Γ.Α.

Το πόρισμα της επανεκτίμησης είναι οριστικό και δεν μπορεί να ασκηθεί κατ’ αυτού άλλο ένδικο μέσο.

Εκκαθάριση

Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης, που μπορεί να καταβάλλει ο ΕΛ.Γ.Α. στους ασφαλισμένους, ορίζεται:

 • ανά δικαιούχο αποζημίωσης: το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, που μπορεί να δοθεί συνολικά κατ΄ έτος.
 • ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση του ιδίου είδους στην ίδια ασφαλιστική περίοδο: δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό της ασφαλιζόμενης αξίας της εκμετάλλευσης για την ίδια ασφαλιστική περίοδο.

Ποσοστά ζημιάς που δεν καλύπτονται

Δεν καλύπτονται οι ζημιές του ζωικού κεφαλαίου που προκαλούνται από τους ασφαλιζόμενους κινδύνους του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου (ΦΕΚ 1669/Β/27-7-2011) όταν είναι ίσες ή μικρότερες των παρακάτω ποσοστών επί του αριθμού των εκτρεφόμενων ζώων κατά αυτοτελή εκτροφή:

 • 5% για τις χοιρομητέρες και τους κάπρους.
 • 10% για τα χοιρίδια, τους παχυνόμενους και αναπτυσσόμενους χοίρους, τις όρνιθες αναπαραγωγής και αυγοπαραγωγής.
 • 15% για τα κοτόπουλα πάχυνσης, τα εκτρεφόμενα θηραματικά πτηνά, τα λοιπά πτηνά, τα κουνέλια και τους λαγούς.
 • 5% για τις στρουθοκαμήλους ηλικίας μικρότερης των δώδεκα μηνών
 • 20% των εριφίων και των αμνών ηλικίας μικρότερης των επτά ημερών, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 20% του συνολικού αριθμού ζώων ανά είδος άνω του ενός έτους κατά αυτοτελή εκτροφή
 • 5% για τις αίγες και 5% για τα πρόβατα, του συνολικού αριθμού των ζώων της εκτροφής άνω του έτους, κατά είδος ζώου, για τις ζημιές, εντός της ίδιας ασφαλιστικής περιόδου, κατά ζημιογόνο αίτιο, που προκαλούνται από τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:
  • Λοιμώδης αγαλαξία των αιγών και των προβάτων.
  • Παραφυματίωση των αιγών και των προβάτων.
  • Προϊούσα πνευμονία των αιγών και των προβάτων.
  • Λιστερίαση των αιγών και των προβάτων.
  • Λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών.
  • Νόσος οιδήματος των αιγών.

Το ποσό της ασφαλιστικής αποζημίωσης, υπολογίζεται σε συνάρτηση με:

 • Τον αριθμό ζημιωθέντων ζώων
 • Το ποσοστό κάλυψης της ζημιάς
 • Το συντελεστή αποζημίωσης (0,60-1)

Οι τιμές αποζημίωσης των ζημιωθέντων ζώων κατά είδος, κατηγορία, υποκατηγορία ζώου, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Γ.Α., σε συνάρτηση με τις αντίστοιχες «ασφαλιζόμενες αξίες» της Δήλωσης Εκτροφής του ιδίου ασφαλιστικού έτους.

Η αποζημίωση καταβάλλεται στον δικαιούχο το αργότερο εντός δύο μηνών από την εκκαθάριση της ζημιάς, αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού λογαριασμού που ο ίδιος δηλώνει.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς της παραγράφου 1 περίπτωση α του άρθρου 7 του νόμου 3877/2010 καθιστά τον παραγωγό μη δικαιούχο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α.

Η αξίωση του ασφαλισμένου για λήψη αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α., για ζημιές της φυτικής παραγωγής από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια παραγράφεται μετά διετία από την έκδοση της εντολής πληρωμής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη σελίδα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις