Ο ΟΠΕΚΕΠΕ  «τρέχει» τη διαδικασία «Ενοικίαση αγροτικής γης»

 Τη διαδικασία «τρέχει» ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του όλες οι διαθέσιμες εκτάσεις του υπουργείου. Μάλιστα αυτήν την περίοδο έχουν αναρτηθεί στρέμματα της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 18 Ιουλίου, και σύντομα αναμένονται κι εκτάσεις της Αττικής. Το τίμημα μίσθωσης έχει οριστεί στα 5 ευρώ το στρέμμα.


Η ανώτατη έκταση που μπορεί να νοικιάσει κάποιος είναι τα 100 στρέμματα με σκοπό την παραγωγή τροφίμων, φυτικής ή ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών ή για βόσκηση. Η διάρκεια της παραχώρησης είναι από πέντε έως 25 έτη, με δυνατότητα παράτασης για άλλα 10 χρόνια.
 Για να συμμετάσχει κάποιος στη διαδικασία πρέπει:

1. Να είναι επαγγελματίας αγρότης ή νομικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.

2. Να είναι άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

3. Να είναι νέος ηλικίας έως 35 ετών, πτυχιούχος Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

Με ποια κριτήρια καθορίζονται οι βαθμοί των υποψηφίων

Η επιλογή του φυσικού ή νομικού προσώπου μεταξύ περισσότερων του ενός υποψηφίου ενδιαφερομένου για το ίδιο αγροτικό ακίνητο γίνεται βάσει βαθμών που συγκεντρώνει κάθε ενδιαφερόμενος. Υπάρχουν 5 ομάδες κριτηρίων βάσει των οποίων καθορίζονται οι βαθμοί:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α'
Αγρότης με όμορη προς το παραχωρούμενο αγροτικό ακίνητο αγροτική εκμετάλλευση και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ήδη καλλιεργούμενων ιδιόκτητων ή μισθωμένων αγροτεμαχίων του και του υπό παραχώρηση αγροτεμαχίου δεν υπερβαίνει τα 100 στρέμματα. Βαθμοί 50

Αγρότης στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια με απόφαση νομάρχη ή αντί περιφερειάρχη, με βάση την «ΠΥΣ 95/1975 (Α΄ 180)» για 2 χρόνια τουλάχιστον. Βαθμοί 100

Μόνιμος κάτοικος δήμου της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο. Βαθμοί 100

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β'
Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277). Βαθμοί 100

Νέος ηλικίας έως 35 ετών με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής. Βαθμοί 100

Άνεργος εγγεγραμμένος στα αρχεία του ΟΑΕΔ. Βαθμοί 180.

Επαγγελματίας Αγρότης. Βαθμοί 60
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Γ'
Νέος αγρότης ηλικίας έως 35 ετών ή νέος αγρότης σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΕ L 277) ή νέος με πτυχίο Γεωτεχνικής Σχολής έως 35 ετών που έχει δηλώσει στο ΜΑΑΕ και στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) συνολικά (ιδιόκτητο ή μισθωμένο) καλλιεργούμενο ή άλλως εκμεταλλευόμενο αγροτικό ακίνητο έως εκατό (100) στρέμματα ή άνεργος ως εξής:

1. Ιδιόκτητο μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 4 στρέμματα Βαθμοί 100

2. Ιδιόκτητο μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 10 στρέμματα Βαθμοί 90

3. Ιδιόκτητο μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 20 στρ. Βαθμοί 80

4. Ιδιόκτητο μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 30 στρ. Βαθμοί 70

5. Ιδιόκτητο μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 40 στρ. Βαθμοί 60

6. Ιδιόκτητο μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 50 στρ. Βαθμοί 50

7. Ιδιόκτητο μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 80 στρ. Βαθμοί 30

8. Ιδιόκτητο μισθωμένο καλλιεργούμενο αγροτικό ακίνητο έως 100 στρ. Βαθμοί 10
«βρήκα την ηρεμία μου δίπλα στο χωραφάκι μου»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ'
Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμου ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας. Βαθμοί 100.

Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή άλλου τροφίμου μη ενταγμένου στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας. Βαθμοί 50

Υποψήφιος με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση του αγροτικού ακινήτου για βόσκηση. Βαθμοί 50

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ε'
Αγροτικός Συνεταιρισμός ή Ομάδα Παραγωγών με δέσμευση καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων ενταγμένων στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, για παραγωγή χονδροειδών ή συμπυκνωμένων ζωοτροφών ή για χρήση αγροτικού ακινήτου για βόσκηση χωρίς τον περιοριστικό παράγοντα των 100 στρεμμάτων. Βαθμοί 300

Για την παραχώρηση της χρήσης του αγροτικού ακινήτου επιλέγεται ο αιτών που αθροίζει τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Σε περίπτωση συγκέντρωσης ίδιας βαθμολογίας μεταξύ περισσότερων φυσικών προσώπων επιλέγεται κατά σειρά προτίμησης:

α) ο μόνιμος κάτοικος και

β) ο νεότερος σε ηλικία υποψήφιος. Μεταξύ περισσότερων νομικών προσώπων με ίδια βαθμολογία, επιλέγεται αυτό με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ σε περίπτωση ίδιας βαθμολογίας φυσικού και νομικού προσώπου επιλέγεται το νομικό πρόσωπο.

Πληροφορίες:
ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr
Τηλ. κέντρο: 210 8802000

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις