Αιτήσεις για το πρόγραμμα  "Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία"

Ο Γενικός Γραμματέας καλεί  τους αναγνωρισμένους φορείς αναπαραγωγής καθαρών φυλών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και Ομάδες Παραγωγών, και Συνεταιρισμούς και λοιπά συλλογικά νομικά πρόσωπα που διαθέτουν νομική υπόσταση και ασκούν κτηνοτροφικές δραστηριότητες οι ίδιοι ή/και τα μέλη τους να υποβάλλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο της δράσης 10.2.1 «Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία» του ΠΑΑ 2014 - 2020.

1.2 Στόχοι της δράσης

Στόχος της δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί το πλέον σημαντικό εργαλείο για την γενετική παραλλακτικότητα, που είναι βασική προϋπόθεση για την επιβίωση των ειδών, συνεισφέροντας αποφασιστικά στην αειφόρο ανάπτυξη. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την αναβάθμιση της παρεχόμενης τεχνικής υποστήριξης των κτηνοτρόφων σε όλες τις αγροτικές περιοχές της Χώρας, για τη διατήρηση και αξιοποίηση των εγχώριων φυλών αγροτικών ζώων, ώστε να διασφαλιστεί αφενός η βιώσιμη διαχείριση αυτών των πόρων και αφετέρου να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών μονάδων, σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό μοντέλο πράσινης ανάπτυξης. Η δράση συνεισφέρει στη περιοχή εστίασης 4Α «Αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Natura 2000, και εντός των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα, της γεωργίας υψηλής φυσικής αξίας και της κατάστασης των ευρωπαϊκών τοπίων».

1.4 Πιστώσεις – Χρηματοδότηση

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε δεκαεφτά εκατομμύρια ευρώ (17.000.000 €). 1.5 Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων Οι ενισχύσεις παρέχονται ως επιχορήγηση με τη μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν και πληρώθηκαν. ΑΔΑ: 4 Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται καθώς και οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση της Δράσης, αναφέρονται αναλυτικά στις αριθ. 481/667036/09-06-2016 (ΦΕΚ 1994/01-07-16) και 19/3696/12-01-2017. (ΦΕΚ 193/27-01-2017) Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούν τις ακόλουθες ενέργειες:

Α. Συλλογή - τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση-διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων, με ποσοστό στήριξης 100%.

Β. Ατομικό έλεγχο της ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των ζώων, με ποσοστό στήριξης 70%, εξαιρουμένων των δαπανών που αφορούν ελέγχους που διενεργεί ο ιδιοκτήτης.

Γ. Ενημέρωση των κτηνοτρόφων για τη διάδοση και χρήση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού, με ποσοστό στήριξης 100%. Η ενημέρωση θα έχει τη μορφή θεωρητικής και πρακτικής ενημέρωσης των έμμεσα ωφελούμενων κτηνοτρόφων από την υλοποίηση της Δράσης του δικαιούχου και θα αφορά:

- στη διάδοση του κατάλληλου για την κάθε περιοχή ζωικού γενετικού υλικού,

- στη σωστή διαχείριση των ποιμνίων και αγελών,

- σε οργανωτικά θέματα για την εφαρμογή της Δράσης. Τα σεμινάρια ή οι ημερίδες θα πραγματοποιούνται μέχρι τρεις φορές ανά έτος και ανά δικαιούχο και μπορούν να λάβουν χώρα και στα πλαίσια Ζωοτεχνικών εκθέσεων. 

Δ. Γονοτυπικό έλεγχος αιγοπροβάτων, με ποσοστό στήριξης 100%, ο οποίος γίνεται προκειμένου να εντοπισθούν τα γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και αξιοποίηση της φυλής και να αποκλείονται από την αναπαραγωγή, ώστε να μειωθεί η συχνότητα τους στον εκτρεφόμενο πληθυσμό.

Ειδικότερα: 1. Για γονίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση της φυλής, θα γονοτυπούνται τα αρσενικά, τα θηλυκά 1ης γαλακτικής περιόδου και τα θηλυκά με αποδόσεις που υπερβαίνουν το μέσο όρο γαλακτοπαραγωγής. Επίσης, μπορούν να γονοτυπούνται νεαρά ζώα που προορίζονται για αναπαραγωγή και προέρχονται από ετερωζύγωτους γονείς που φέρουν ανθεκτικά αλληλόμορφα σημαντικά για τη διατήρηση της φυλής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στη Ενέργεια Α της Δράσης 10.2.1. 2. Για γονίδια που σχετίζονται με τη διατήρηση και αξιοποίηση των φυλών προβάτων, υποβάλλεται με το φάκελο υποψηφιότητας του δικαιούχου, συγκεκριμένη πρόταση ως προς τα γονίδια που θα ελεγχθούν, τον αριθμό των ζώων και τη σκοπιμότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του δικαιούχου στις Ενέργειες Α και Β της Δράσης 10.2.1

1.6.5 Ύψος επιλέξιμων δαπανών

Το ύψος των επιλέξιμων δαπανών εξαρτάται από το φυσικό αντικείμενο του έργου που αναλαμβάνει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα:

-από τον αριθμό των ελεγχόμενων ζώων σε συνάρτηση με τον αριθμό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τον αριθμό των μετρούμενων επιλεκτικών χαρακτηριστικών, τη μεθοδολογία διεξαγωγής του ελέγχου γενεαλογίας και αποδόσεων και τις ιδιομορφίες της φυλής,  από την εμπειρία του αντίστοιχου προγράμματος της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του Άξονα 2 του ΠΑΑ 2007-2013,

-από τα επίσημα στοιχεία της Χώρας στη βάση δεδομένων της ICAR.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 16 της ΥΑ 481/66703/01-07-2016 (ΦΕΚ 1994) καθορίζει το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο όριο το μέσο κόστος ανά ζώο ανά έτος και τριετία σύμφωνα με τον πίνακα 6.

Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω δαπανών, των ενεργειών στήριξης ισχύουν τα κάτωθι:

α. Η μισθοδοσία του προσωπικού καθώς και τα οδοιπορικά θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες εθνικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα για τα οδοιπορικά αυτά θα αποδίδονται σύμφωνα με τα ισχύοντα περί οδοιπορικών στο Δημόσιο.

β. Η αγορά εξοπλισμού, λογισμικών προγραμμάτων, υλικών και των δαπανών εργαστηριακής ανάλυσης δειγμάτων γάλακτος ή και κρέατος θα διενεργείται σύμφωνα με την νομοθεσία για τις προμήθειες στο ΑΔΑ: 9 Δημόσιο. Σε κάθε περίπτωση και για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των πεντακοσίων Ευρώ (500,00 €) θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις προσφορές.

γ. Η σκοπιμότητα των δαπανών και η σύνδεση τους με τις ενέργειες στήριξης πρέπει να αποδεικνύεται. Αυτό τεκμηριώνεται με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου Υποδείγματος της παρούσας απόφασης.

δ. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις