«Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου Θήρας»

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων τροποποιεί την με αριθ. 2746/235674/20.09.2019 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» - Δράση 10.1.03 «Διατήρηση Αμπελοκομικής Πρακτικής στον Αμπελώνα Νήσου Θήρας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ως προς την καταληκτική ημέρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, η οποία ορίζεται στις 30.11.2019. Το χρονικό διάστημα υποβολής προτάσεων μεταβάλλεται σε : 01.10.2019 έως και 30.11.2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η από 20.09.2019 Πρόσκληση.

Δείτε επίσης