Έκδοση αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης και ένταξη πράξεων στο υπομέτρο 7.1

Ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης του υπομέτρου 7.1 «Εκπόνηση θεματικών σχεδίων διαχείρισης για τον τομέα της γεωργίας σε προστατευόμενες περιοχές» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων αποφασίζει την ένταξη των πράξεων, με τα στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, στο υπομέτρο 7.1 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του μέτρου 7. «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» του ΠΑΑ 2014-2020.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ
Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών των πράξεων. Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023. Εντούτοις, το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο των εντασσόμενων πράξεων και να έχει υποβληθεί η τελική αίτηση πληρωμής τους.

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η συνολική δημόσια δαπάνη των πράξεων, που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 174.668,51 €. Κωδ. «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

Γ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της απόφασης ένταξης και να υλοποιήσουν τις πράξεις, σύμφωνα με τους όρους και την περίοδο επιλεξιμότητας αυτών, καθώς και να τηρήσουν τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο συνημμένο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης ένταξης.
Σε περίπτωση που η υλοποίηση μιας πράξης αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, ο ΕΦΔ, ΕΥΕ ΠΑΑ, επανεξετάζει την πράξη και μπορεί να προβεί στην ανάκληση της ένταξής της, με σχετική τροποποίηση της απόφασης ένταξης.

Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Οι διαδικασίες χορήγησης της ενίσχυσης, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και την/τις εγκύκλιο/ους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ
Επιτόπιοι, εκ των υστέρων, ειδικοί και έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα στην έδρα και στο χώρο υλοποίησης της πράξης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ΣΔΕ του ΠΑΑ 2014-2020 και τις εγκύκλιους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείτε εδώ την απόφαση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις