Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» της Μελισσοκομίας

Για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στη Δράση 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020-2022

1. Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 190/133439/25-05-2020 (ΦΕΚ Β’2207) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη δράση 6.1 “Εφαρμοσμένη Έρευνα” στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2020-2022.

2. Τα ερευνητικά προγράμματα που θα ενισχυθούν, δύναται να εντάσσονται σε κάποιο από τα ακόλουθα θεματικά πεδία:

α) Μελέτη των προδιαγραφών για την χωροταξική κατανομή και την τοποθέτηση μελισσιών, σε συσχέτιση με την επίδρασή τους στο περιβάλλον και στην γεωργική παραγωγή.

β) Δημιουργία «Ψηφιακού Άτλαντα Γυρεόκοκκων».

γ) Καταγραφή, χαρτογράφηση αξιολόγηση και διαχείριση της μελισσοκομικής χλωρίδας περιοχών της Χώρας.

δ) Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας νέων – εναλλακτικών μεθόδων πρόληψης – αντιμετώπισης ασθενειών, εχθρών και ιώσεων.

ε) Διερεύνηση βιολογικών δράσεων των ελληνικών μελιών. στ) Χρήση των προϊόντων της μέλισσας σε καινοτόμα προϊόντα διατροφής.

ζ) Χρήση καινοτομιών σε όλες τις φάσεις της πρωτογενούς παραγωγής, τυποποίησης, ταυτοποίησης και εμπορίας μελιού και των άλλων μελισσοκομικών προϊόντων.

η) Διάσωση, βελτίωση και διατήρηση γενετικού υλικού ελληνικών πληθυσμών μελισσών.

Ύψος Επιχορήγησης - Δικαιούχοι

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται το ποσό των 100.000 € για κάθε μελισσοκομικό έτος, για την υλοποίηση της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα».

2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 9933 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2. 3. Ως δικαιούχοι ορίζονται Πανεπιστημιακά, Ερευνητικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως επιλέξιμες δαπάνες της δράσης 6.1 «Εφαρμοσμένη Έρευνα» ορίζονται οι ακόλουθες:

1. Έξοδα προμήθειας εξοπλισμού - μόνιμου εργαστηριακού υλικού (π.χ. όργανα, μικροεξοπλισμός) και αναλωσίμων (π.χ. αντιδραστήρια, δείγματα), τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος, πέραν της βασικής υποδομής του εργαστηρίου. Εγκρίνεται η ως άνω δαπάνη εφόσον περιγράφεται αναλυτικά η προμήθεια εργαστηριακού υλικού - αναλωσίμων και αιτιολογείται λεπτομερώς για ποιες ανάγκες του προγράμματος θεωρείται απαραίτητη.

2. Αμοιβές έκτακτου προσωπικού και παροχής υπηρεσιών εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και επιστημονικών συνεργατών (π.χ. ερευνητές, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό) που κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος. Αυτές οι δαπάνες αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε προγράμματος για την ομαλή ολοκλήρωση του και δύναται να ανέρχονται μέχρι συνολικού ύψους 500 € ανά μήνα και ανά άτομο.

3. Έξοδα για οδοιπορικά κι εκτός έδρας αποζημιώσεις του απασχολούμενου προσωπικού (μόνιμου ή έκτακτου) για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της υπ. Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94). Αυτές οι δαπάνες δύναται να ανέρχονται μέχρι 20% της συνολικής δαπάνης των περιπτώσεων (i) και (ii). 4. Απρόβλεπτα έξοδα μέχρι 5% της συνολικής δαπάνης των περιπτώσεων (i),(ii),(iii) και μέχρι συνολικού ύψους 1.000 €. 5. Κρατήσεις υπέρ φορέα μέχρι 7% επί της συνολικής δαπάνης των περιπτώσεων (i),(ii) και (iii).

Περίοδος και Διαδικασία Υποβολής της Αίτησης

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν στη Δ/νση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, μέχρι 26 Ιουνίου 2020, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ένταξης, στην οποία αναφέρεται ο προϋπολογισμός δαπανών ανά έτος εφαρμογής και ο επιθυμητός τρόπος πληρωμής (Υπόδειγμα 1Α).

2. Αναλυτική περιγραφή της υποβληθείσας ερευνητικής πρότασης, προγραμματισμός εργασιών (χρονοδιάγραμμα – περιγραφή φάσεων – παραδοτέο υλικό ανά φάση και συνολικά).

3. Μεθοδολογία – πειραματικό σχέδιο.

4. Αναλυτική κατάσταση υφιστάμενης υποδομής και εξοπλισμού.

5. Αναλυτική κατάσταση προβλεπόμενων δαπανών ανά επιλέξιμη δράση για το έτος που αναφέρεται η αίτηση (Υπόδειγμα 2Α).

6. Απόφαση ορισμού του επιστημονικού υπεύθυνου για το έργο και του αρμόδιου για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα δικαιολογητικών.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα, ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή καθώς και ότι αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της επιχορήγησης, όπως περιγράφονται στις σχετικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

8. Βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού προσωπικού που θα συμμετέχει στην υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr και στο Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών στα τηλ. 210-212 5704 & 210-212 5769.

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Δείτε επίσης