Αυξήθηκε το ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α.
Αύξηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης το οποίο μπορεί να καταβάλει ο ΕΛ.Γ.Α.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις»  παρέχεται η δυνατότητα, στις περιπτώσεις ζημιών κατά την εκδήλωση φυσικών κινδύνων (παγετός, χαλάζι, πλημμύρα, καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία, χιόνι, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις), υπολογισμού της αποζημίωσης μέχρι το τριπλάσιο του προβλεπόμενου ορίου των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ με κ.υ.α., η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α.

Αιτιολογική
Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθορίζεται ότι στις περιπτώσεις ζημιών κατά την εκδήλωση των φυσικών κινδύνων των περ. α',β', δ',ε',στ' και ζ' της παρ.1 του άρθρου 5 του ν.3877/2010, μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., η αποζημίωση δύναται να υπολογίζεται μέχρι το τριπλάσιο του οριζόμενου στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν.3877/2010 (Α' 160) ορίου των εβδομήντα (70.000) ευρώ.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 3

Ανώτατο όριο αποζημίωσης από τον ΕΛ.Γ.Α. - Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 (Α' 160) αντικαθίσταται και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ως ανώτατο όριο αποζημίωσης το οποίο μπορεί να καταβάλει ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) στους δικαιούχους ορίζεται η μεγαλύτερη αποζημίωση που μπορεί να δοθεί με βάση τους κανονισμούς ασφάλισης φυτικού και ζωικού κεφαλαίου του ΕΛ.Γ.Α., οι οποίοι ισχύουν κάθε φορά, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει συνολικά ανά δικαιούχο και ανά έτος τις εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ. Ειδικά για καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε δύο (2) περιόδους εντός του ίδιου έτους (εαρινή και φθινοπωρινή), το ανώτατο όριο ανά δικαιούχο αποζημίωσης, προσδιορίζεται μέχρι το διπλάσιο του οριζομένου στο προηγούμενο εδάφιο ορίου των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., στις περιπτώσεις ζημιών κατά την εκδήλωση των φυσικών κινδύνων των περ. α', β', δ', ε', στ' και ζ' της παρ. 1 του άρθρου 5, το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται μέχρι το όριο του τριπλάσιου ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ, όπως ορίζεται στο πρώτο εδάφιο».
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις