ΟΠΕΚΕΠΕ:  Η εγκύκλιος για τις Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των συνδεδεμένων ενισχύσεων, της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βάμβακι και των μέτρων μικρών νησιών Αιγαίου πελάγους έτους 2021.

Σύμφωνα με αυτή ισχύουν τα παρακάτω:

Συνδεδεμένες ενισχύσεις βάσει έκτασης

Ρύζι

Σκληρό

Σίτο

Βιομηχανική τομάτα

Πορτοκάλια χυμοποίησης

Όσπρια ανθρώπινης κατανάλωσης

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή

Σπόροι σποράς

Σπαράγγια

Ζαχαρότευτλα

Ροδάκινα προς χυμοποίηση

Κορινθιακή σταφίδα

Καρποί με κέλυφος

Μήλα

Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά

Ψυχανθή

Συνδεδεμένες ενισχύσεις για ζώα

Βόειο κρέας Πρόβειο και αίγειο κρέας

Ειδική συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα της κτηνοτροφίας

– Μέτρο 1: γεωργοί που εκτρέφουν βοοειδή,

Μέτρο 2: γεωργοί που εκτρέφουν αιγοπρόβατα Σηροτροφία 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Οι γεωργοί προκειμένου να τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης του ρυζιού υποχρεούνται:

1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρο 93 και 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

2.Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης. Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού γίνεται σε ειδική θέση του εντύπου της δήλωσης καλλιέργειας –ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (επιλογή του κωδικού καθεστώτος 0101: «ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΡΥΖΙΟΥ») ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι/-ες είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών  υποβολής  της. Η  δήλωση  συμμετοχής  του/της γεωργού  συνεπάγεται  ότι ο/η  γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην σχετική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

4. Να τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του ρυζιού στους/στιςεμπόρους δημητριακών, μύλους και ενώσεις αγροτών για 3 έτη.

1.1.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Μετά το κλείσιμο της Εφαρμογής Καταχώρησης Ποσοτήτων για τα Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αντλεί τα καταχωρηθέντα στοιχεία και διενεργεί τους προβλεπόμενους ελέγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια προχωρά σε μηχανογραφικούς διασταυρωτικούς ελέγχους προκειμένου:

•να καθοριστούν οι δικαιούχοι γεωργοί που τηρούν τους όρους επιλεξιμότητας, δηλ όσοι/-ες:oέχουν υποβάλλει αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού oέχουν παραδώσει έως 28.02.2022τουλάχιστον 4 τόνους προϊόντοςανά εκτάριο

•να  υπολογιστούν  οι προσδιορισθείσες επιλέξιμες  εκτάσεις  ρυζιού ώστε  να  καθοριστεί  η μοναδιαία τιμή, σύμφωνα με την παράγραφο 1.1.1

•να πραγματοποιηθεί η χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

•να κοινοποιηθούν τα προκύπτοντα στατιστικά στοιχεία στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του  ΥΠΑΑΤ

Σημειώνεται ότι γεωργοί που δεν τηρούν το σύνολο των ανωτέρω όρων επιλεξιμότητας,δεν λαμβάνουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης σκληρού σίτου (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 1) είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν σκληρό σιτάρι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να χρησιμοποιούν ορισμένη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς (προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 225020/31-3-2003 (Β ́492) "Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς σπορά", όπως ισχύει. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή), όπως αναφέρεται στην υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 217265/28-01-2014 (Β ́ 203)»

2. Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Εγκύκλιος Συνδεδεμένων Ενισχύσεων –Ειδικής βάμβακος -Μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου 

3.Οι εκτάσεις που συμμετέχουν στη συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να σπέρνονται με πιστοποιημένο σπόρο σποράς, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτότυπου “τιμολογίου αγοράς” ή “τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής” ή “απόδειξη λιανικής πώλησης” και “βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία” σύμφωνα με το συνημμένο ΥπόδειγμαΙ. Το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 31/1/2021ή έως 15/2/2021στην περίπτωση που υπάρχει δελτίο αποστολής έως 31/1/2021.

Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιμολογίου αγοράς» ή «τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής» ή «απόδειξης λιανικής πώλησης», ο παραγωγός μπορεί να προσκομίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, από τα αντίστοιχα στελέχη του προμηθευτή πιστοποιημένου σπόρου, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία των ετικετών και των αποδεικτικών αγοράς (τιμολογίων κλπ.) (ποικιλίες κ.λπ.) πρέπει να είναι ίδια. Όταν δε συμφωνεί η ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες με εκείνη των αποδεικτικών αγοράς, λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη από τις δύο. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένων σπόρων σποράς για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 120 κιλά ανά εκτάριο (12 κιλά ανά στρέμμα).

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις