Εγκύκλιος - Εγχειρίδιο διαδικασιών ελέγχου Μέτρου 11: Βιολογικές Καλλιέργειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

(1) ΓΕΝΙΚΑ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ


Οι υποχρεώσεις/ δεσμεύσεις αφορούν και νέους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και του Μέτρου 11. Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι των Υπομέτρων/ Δράσεων:

Μέτρο 11: Βιολογικές καλλιέργειες
• Υπομέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
> Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.
> Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
• Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
> Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
> Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του φακέλου ήτοι:

Ι. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Ως φάκελος δικαιούχου θεωρείται ο φάκελος που υποχρεούνται να τηρούν οι δικαιούχοι καθ' όλη τη διάρκεια τήρησης των δεσμεύσεων και για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα. Ο φάκελος περιλαμβάνει κατά περίπτωση και κατ' ελάχιστον:

Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης : Για τους δικαιούχους του Μέτρου 11 η έννοια της αίτησης ενίσχυσης- γνωστή από το προηγούμενο ΠΑΑ- έχει αντικατασταθεί με την αίτηση στήριξης η οποία ορίζεται ως η αίτηση που υποβάλλει ο υποψήφιος για την ένταξη σε Μέτρα, Υπομέτρα και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 που συνδέονται με έκταση ή αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Το αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για το φάκελο των δικαιούχων του Μέτρου 11.

Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από τις εθνικές αρχές, στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 1305/2013. Η αίτηση πληρωμής για το Μέτρο 11 αποτελεί παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Το αντίγραφο των υποβληθέντων αιτήσεων πληρωμής είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για το φάκελο των δικαιούχων του Μέτρου 11.

Γ. Απόφαση Ένταξής Πράξης στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής

Δ. Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης (ΟΕ & Π)

Ε. Αντίγραφο του τηρουμένου στα πλαίσια της πολλαπλής συμμόρφωσης Μητρώου Εισροών - Εκροών - ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς σπόρων, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και πώλησης προϊόντων. Ο δικαιούχος στα πλαίσια των υποχρεώσεων του για την Πολλαπλή Συμμόρφωση τηρεί στην εκμετάλλευση του Μητρώο Εισροών - Εκροών, οικονομικών στοιχείων και πραγματοποιούμενων εργασιών. Ο δικαιούχος τηρεί τα Μητρώα αυτά στον φάκελο του. Σε περίπτωση που συμμετέχει και στο Μέτρο 10 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε τηρεί διακριτά μητρώα. Επιπροσθέτως και ανάλογα με το είδος της Δράσης που συμμετέχει ο δικαιούχος μπορεί να τηρεί και άλλου είδους μητρώα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος κάνει χρήση κοπριάς και εφόσον δεν υποστηρίζεται η απόκτηση της από σχετικό τιμολόγιο, θα πρέπει να υπάρχει στον αγροπεριβαλλοντικό φάκελο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής. Η μη ύπαρξη τους συνεπάγεται μη καταβολή πληρωμής για το έτος ελέγχου.

Ζ. Κάθε άλλο έγγραφο που αφορά τη δράση ή τις δράσεις που έχει ενταχθεί ο δικαιούχος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται συγκεκριμένα και ανά δράση, ως προς την πληρότητα φακέλου περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

ΙΙ. ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΌΤΗΤΑΣ

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 είναι υποχρεωμένοι να τηρούν κάποιες ελάχιστες δεσμεύσεις στην εκμετάλλευσή τους όπως ορίζονται στις δράσεις των Μέτρων που αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή των δικαιούχων στη χορήγηση των ενισχύσεων. Η μη τήρησή τους οδηγεί αποκλειστικά σε απόρριψη (αγροτεμαχίου, βοσκότοπου ή της αίτησης ενίσχυσης / πληρωμής, αναλόγως με το είδος μη συμμόρφωσης).

Η γραμμή βάσης όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 περιγράφεται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

ΙΙΙ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 τηρούν στο σύνολο τους υποχρεώσεις και κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης (πέντε έτη για το Υπομέτρο 11.2 και τρία έτη για τους δικαιούχους του Υπομέτρου 11.1 ) και μέχρι τη λήξη της δεν δύναται να γίνει μετατροπή μιας υποχρέωσης σε άλλη. Δίνεται όμως η δυνατότητα αναπροσαρμογής των συναφθέντων συμβάσεων (Μεταβιβάσεις, ανωτέρα βία) ή διακοπής συμβάσεων.

Σε περίπτωση μερικής ή ολικής συνένωσης εκμεταλλεύσεων για τη δημιουργία μιας νέας εκμετάλλευσης, η νέα εκμετάλλευση αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις των αρχικών εκμεταλλεύσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η τήρηση της πολλαπλής συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία κατά την περίοδο δέσμευσης δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή αγροτεμαχίων και τα ενταγμένα αγροτεμάχια πρέπει να παραμείνουν σταθερά σε θέση και σε μέγεθος, ειδάλλως θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων. Γενικά η διαφοροποίηση στο μέγεθος της ενταγμένης εκμετάλλευσης επιφέρει κυρώσεις.

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 πέραν της υποχρέωσης τήρησης στην εκμετάλλευσή τους, του φάκελου δικαιούχου, θα πρέπει να τηρούν και στο σύνολο της ενταγμένης εκμετάλλευσης τη γραμμή βάσης. Η γραμμή βάσης και τα κριτήρια επιλεξιμότητας ορίζονται ανά Δράση και πρέπει να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων.

Επιπρόσθετα και με γνώμονα τη συμβολή κάθε δράσης στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων/ προτεραιοτήτων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και τις δεσμεύσεις πάνω από τη γραμμή βάσης που δικαιολογούν την ενίσχυση. Οι δεσμεύσεις αυτές περιγράφονται στο υποκεφάλαιο κάθε δράσης.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ


Το δείγμα επιτόπιων ελέγχων του Μ11 εξάγεται μηχανογραφικά από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ο έλεγχος πραγματοποιείται από διμελείς επιτροπές ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εκμεταλλεύσεις των παραγωγών που έχουν επιλεγεί στο δείγμα, ελέγχονται στο σύνολό τους, όσον αφορά τα ζώα και τις σταυλικές εγκαταστάσεις (βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίροι, ιπποειδή), καθώς επίσης και τους βοηθητικούς χώρους της εκμετάλλευσης όπως αποθήκες, αμελκτήρια, εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών και το γεωργικό εξοπλισμό, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών.

Ο επιτόπιος έλεγχος των αγροτεμαχίων, ως προς την μέτρηση και σε περίπτωση μη ύπαρξης απόκλισης, μπορεί να περιορίζεται σε δείγμα που περιλαμβάνει τουλάχιστον το 50% των αγροτεμαχίων από κάθε είδος εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην αίτηση του ελεγχόμενου (αροτραίες εκτάσεις, μόνιμες καλλιέργειες, βοσκότοποι, εκτάσεις υπό παύση καλλιέργειας Σε περίπτωση απόκλισης γίνεται μέτρηση του συνόλου των αγροτεμαχίων, όπως ορίζεται στη σχετική εγκύκλιο «Οδηγίες επιτόπιου ελέγχου»

Πραγματοποιείται επιτόπια επίσκεψη με τη λήψη σημειακών δεδομένων, ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων στο σύνολο των ενταγμένων αγροτεμαχίων στο Μέτρο 11. Οι κωδικοί λαθών των ελεγχθέντων αγροτεμαχίων / ζωϊκού κεφαλαιού σημειώνονται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου ελέγχου φυτικού / ζωικού κεφαλαίου ΕΑΕ.

ΙΙ. ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται αιφνιδιαστικά. Εντούτοις, είναι δυνατόν να υπάρξει προειδοποίηση περιορισμένη στο απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του ελέγχου. Η προειδοποίηση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τις 14 ημέρες. Στην περίπτωση που στην εκμετάλλευση εκτρέφονται ζώα, η προειδοποίηση δεν μπορεί να υπερβεί τις 48 ώρες, με εξαίρεση δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Ο επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται παρουσία του κατόχου της εκμετάλλευσης ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει στους ελεγκτές όλα τα απαιτούμενα μητρώα, αρχεία και παραστατικά, να συγκεντρώσει και να συγκρατήσει το σύνολο των ζώων του προκειμένου να ελεγχθούν, να διευκολύνει τη μετάβαση των ελεγκτών σε κάθε αγροτεμάχιο, σταύλο ή βοηθητικό χώρο που περιλαμβάνει η εκμετάλλευσή του και να απαντήσει σε κάθε ερώτηση σχετική με την τήρηση των απαιτήσεων της ενότητας Α (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΩΝ) της παρούσας.

Ο ελεγχόμενος πρέπει να ενημερωθεί για το είδος και τον τρόπο του ελέγχου ώστε να μπορεί να τον παρακολουθήσει.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω της ειδοποίησης να ενημερωθεί ο γεωργός ότι πρέπει πριν τον έλεγχο να έχει συγκεντρωμένο το σύνολο του ζωικού του κεφαλαίου, ασχέτως προς τον αριθμό και το είδος των ζώων που δήλωσε στην ΕΑΕ και να έχει στη διάθεσή του το φάκελο, με πληρότητα δικαιολογητικών, όπως περιγράφεται στο σημείο Α. Ι της παρούσας εγκυκλίου. Κατά την επιτόπιο επίσκεψη ελέγχεται πιθανή μη συμμόρφωση του δικαιούχου στις απαιτήσεις του Μέτρου. Σε γενικές γραμμές ως μη συμμόρφωση νοείται:
(α) όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις δεσμεύσεις ή τις λοιπές υποχρεώσεις που συνδέονται με τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης ή στήριξης που αναφέρονται στην Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία, οποιαδήποτε περίπτωση μη εκπλήρωσης των εν λόγω κριτηρίων επιλεξιμότητας, δεσμεύσεων ή λοιπών υποχρεώσεων· ή
(β) όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση, η μη συμμόρφωση με τις σχετικές με τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, με τα πρότυπα καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης των εκτάσεων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 94 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, ή με τη διατήρηση μόνιμων βοσκοτόπων

Οι επιτόπιοι έλεγχοι ζωικού κεφαλαίου περιλαμβάνουν επίσης ελέγχους:
(α) της ορθότητας και της συνέπειας των καταχωρίσεων στο μητρώο και των δηλώσεων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα. Ο έλεγχος των αποδεικτικών εγγράφων (όπως τιμολόγια αγορών, πωλήσεων, πιστοποιητικά σφαγής, κτηνιατρικά πιστοποιητικά και, κατά περίπτωση, διαβατήρια ζώου ή έγγραφα μετακίνησης), που αφορούν τα ζώα για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις ενίσχυσης ή πληρωμής, δύναται να περιορίζεται κατά το εξάμηνο που προηγείται του επιτόπιου ελέγχου. Αν διαπιστωθούν αποκλίσεις, ο έλεγχος επεκτείνεται στο δωδεκάμηνο που προηγείται του επιτόπιου ελέγχου.
(β) για να διαπιστωθεί αν τα βοοειδή ή τα αιγοπρόβατα αναγνωρίζονται με τη βοήθεια ενωτίων ή άλλων μέσων αναγνώρισης ή συνοδεύονται, κατά περίπτωση, από διαβατήριο ζώου ή έγγραφα μεταφοράς, καθώς επίσης αν έχουν καταχωριστεί στο μητρώο και έχουν δεόντως δηλωθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα ζώα.

Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να βασίζονται σε τυχαίο δείγμα. Όταν με τον δειγματοληπτικό αυτό έλεγχο αποκαλύπτονται περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όλα τα ζώα υποβάλλονται σε έλεγχο ή συνάγονται συμπεράσματα από το δείγμα μέσω παρέκτασης.

Ο ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί την επιτόπια επίσκεψη τη χρονική στιγμή που μπορεί να επιβεβαιώσει το μεγαλύτερο πλήθος των δεσμεύσεων. Για τη φυτική παραγωγή και αναφορικά με τη διαφοροποίηση των καλλιεργητικών φάσεων των δηλωθέντων καλλιεργειών κάθε περιφερειακό γραφείο προγραμματίζει τους ελέγχους για το δείγμα στην περιοχή αρμοδιότητας τους με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν οι περισσότερες καλλιέργειες κατά την επιτόπια επίσκεψη. Για τις καλλιέργειες που έχει ολοκληρωθεί η συγκομιδή κατά την επιτόπια επίσκεψη γίνεται έλεγχος από τα υπολείμματα/ μάρτυρες. Αν παρόλα αυτά ο ελεγκτής δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τη δηλωθείσα καλλιέργεια δύναται να αναζητήσει επιβεβαίωση από δορυφορικές εικόνες.

Ο ελεγκτής οφείλει να αφήσει ίχνος ελέγχου. Συνεπώς πρέπει στα δικαιολογητικά/ μητρώα που επιθεωρεί να αναγράφεται η λέξη «ελέγχθηκε» με την ημερομηνία του ελέγχου και μονογραφή. Σε περίπτωση παράβασης λαμβάνεται φωτογραφία του τεκμηρίου και επισυνάπτετε κατά την καταχώρηση στο έντυπο Γ του επιτόπιου ελέγχου με σχετική περιγραφή (ημερομηνία , είδος παράβασης, τυχόν διορθωτικές ενέργειες, κα)

Ο έλεγχος των επιμέρους δράσεων αποτελείται από δύο τμήματα: Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε επίπεδο αγροτεμαχίου/ ζωικού κεφαλαίου με τη χρήση κωδικών λαθών και μετρήσεων στο φύλλο Β του εντύπου επιτόπιου ελέγχου φυτικού/ ζωικού κεφαλαίου ΕΑΕ όπως περιγράφεται στην παρούσα εγκύκλιο. Σε επίπεδο εκμετάλλευσης, σε χωριστά φύλλα ελέγχου ανά Δράση στο Έντυπο Γ που προσαρτώνται στο Παράρτημα.

Για τη Βιολογική Γεωργία (Δράση 11.1.1 και 11.2.1) συμπληρώνουμε το έντυπο του επιτόπιου ελέγχου φυτικού κεφαλαίου και το Υπόδειγμα Γ , και για τη Βιολογική Κτηνοτροφία (Δράση 11.1.2 και 11.2.2) επιπλέον των ανωτέρω και το έντυπο ελέγχου του ζωικού κεφαλαίου. Σε όλους τους ελέγχους δύναται να πραγματοποιούνται και έλεγχοι της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

Ο ελεγχόμενος λαμβάνει γνώση για τα αποτελέσματα του ελέγχου, προσθέτει τις παρατηρήσεις του στο πρακτικό και υπογράφει επ' αυτού, λαμβάνοντας αντίγραφο εφ' όσον έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις. Η μη υπογραφή του παραγωγού ή η άρνηση λήψης αντιγράφου, καταγράφεται από τους ελεγκτές στο πρακτικό, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα του ελέγχου, ούτε μεταβάλει την προθεσμία προσφυγής. Σε περίπτωση διαφωνίας με τα αποτελέσματα του ελέγχου, ο ελεγχόμενος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής προσφυγής εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ που τον διενήργησε. Για την εκδίκασή της, συγκροτείται τριμελής επιτροπή από υπαλλήλους συναφών ειδικοτήτων, το αποτέλεσμα της οποίας είναι οριστικό και καταχωρείται στο μηχανογραφικό αρχείο. Στην επιτροπή δεν συμμετέχουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τον έλεγχο.

ΙΙΙ. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Η μη επίδειξη φακέλου συνεπάγεται τη μη ύπαρξη του και καταγράφεται στο έντυπο Γ. Σε περίπτωση που επιδειχθεί ο φάκελος ελέγχεται η πληρότητά του. Η πληρότητα του φακέλου σε όλα τα έντυπα ελέγχου ελέγχεται με βάση τα ερωτήματα ανά δράση τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ, όπως περιγράφονται στις επιμέρους δράσεις. Επισημαίνεται ότι κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου του φακέλου του δικαιούχου, ο ελεγκτής αφήνει ίχνος ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω υπό ενότητα II.

IV. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Για το σύνολο των δράσεων αν δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις που περιγράφονται στο Μέτρο στα σημεία Γραμμή Βάσης του παρόντος, προστίθεται ο κωδικός 21036 «μη τήρηση γραμμή βάσης» στο φύλλο ελέγχου της ΕΑΕ και στο αγροτεμάχιο που αφορά ή μη συμμόρφωση. Σε περίπτωση μη τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, όπως αυτά περιγράφονται ανά Μέτρο/ Δράση προστίθεται ο Κωδικός λάθους 21902 «μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας».

ΜΕΤΡΟ 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: Δράση 11.1.1 και 11.2.1 Βιολογική Γεωργία
• Υπομέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους Δράση 11.1.1 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία.
• Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
Περιγραφή Μέτρο 11 Βιολογικές πρακτικές και μέθοδοι παραγωγής μετατροπή/ διατήρηση στη Γεωργία (Δράση 11.1.1 και 11.2.1)

Οι Δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται στο σύνολο της χώρας. Επιλέξιμες καλλιέργειες είναι η ελιά, η σταφίδα, τα επιτραπέζια και τα οινοποιήσιμα σταφύλια, τα μηλοειδή, τα πηρυνόκαρπα, τα εσπεριδοειδή, ο αραβόσιτος (κτηνοτροφικός και εδώδιμος), τα χειμερινά σιτηρά, το ρύζι, η μηδική- τριφύλλι, το βαμβάκι, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, τα όσπρια, το λινάρι, η ελαιοκράμβη, ο σόργος, ο ηλίανθος και λοιπές αροτραίες καλλιέργειες, και τα αρωματικά- φαρμακευτικά φυτά. Εξαιρούνται οι καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες. Για τους δικαιούχους των Δράσεων 11.1.1 και 11.2.1 (Βιολογική γεωργία μετατροπή/διατήρηση) οι δεσμεύσεις που δικαιολογούν την ενίσχυση σχετίζονται με την ένταξη τους στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής του Καν. (ΕΚ) 834/2007 όπως αυτή υποστηρίζεται από τη σύμβαση με εγκεκριμένο πιστοποιητικό οργανισμό και με τη σχετική βεβαίωση τήρησης των κατευθύνσεων και προδιαγραφών παραγωγής του Καν. (ΕΚ) 834/2007 (η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ)).

Δικαιούχοι της Δράσης 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» είναι νεοεισερχόμενοι γεωργοί. Ως «νεοεισερχόμενος» στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας νοείται ο γεωργός που αναλαμβάνει να εντάξει στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον ^V.(EK) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ & Π) μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017. Επιλέξιμοι προς ένταξη στη Δράση 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» είναι παραγωγοί με αγροτεμάχια τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου η οποία και έχει συναφθεί πριν από τον Ιανουάριο του 2017. Αν έχουν αγροτεμάχια τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση και επιθυμούν να τα εντάξουν στο σύστημα βιολογικής παραγωγής τότε αυτά είναι επιλέξιμα για τη Δράση 11.1.1 1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία». Συνεπώς, ο κάθε δικαιούχος μπορεί με διαφορετικά αγροτεμάχια να υποβάλλει αίτηση στήριξης και στις δύο δράσεις. Η ένταξη στο σύστημα βιολογικής παραγωγής δεν πρέπει να συγχέεται με το Μέτρο 214 δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία». Οι παραγωγοί που δύναται να συμμετέχουν στη Δράση 11.1.2 μπορεί να είναι και παλαιοί δικαιούχοι της Δράσης 1.1.

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 πρέπει να κατέχουν τα δηλωθέντα αγροτεμάχια νόμιμα καθ' όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. Σε περίπτωση ελαιοκαλλιέργειας η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης για τα επιλέξιμα αγροτεμάχια είναι 80 δέντρα το εκτάριο. Ειδικά για τους δικαιούχους της Δράσης 11.2.1 απαραίτητη είναι η ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π η οποία επιβεβαιώνει ότι τα αγροτεμάχια είναι σε στάδιο βιολογικής παραγωγής ή/και σε στάδια μετατροπής από τη συμβατική σε βιολογική γεωργία ή/και σε στάδιο υποβιβασμού, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του Καν. (ΕΚ) 834/2007.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια μικρότερα του 0,1ha, ενταγμένα στο Μέτρο 221 «Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών», και συνιδιόκτητα. Όλοι οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το φάκελο του δικαιούχου και τη γραμμή βάσης, όπως αυτά περιγράφονται σε ακόλουθα κεφάλαια της παρούσης.

Επιπρόσθετα αλλά προαιρετικά, ο δικαιούχος μπορεί να προβεί σε εργαστηριακές αναλύσεις, καθώς και σε δαπάνες πιστοποίησης.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2848/145689/30.12.2016 K.Y.A όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ' έτος, να υποστηρίζονται από ενεργή και νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Ο σύμβουλος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου θα πρέπει είτε να απασχολεί γεωπόνο, με όποια σχέση εργασίας, είτε μέτοχος να είναι γεωπόνος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει στην έναρξη επιτηδεύματος/εργασιών (φυσικού - νομικού προσώπου) να περιγράφεται η δραστηριότητα την οποία καλούνται να εφαρμόσουν. Ο δικαιούχος κατά περίπτωση οφείλει να τηρεί αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης, ή το επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στο φάκελο δικαιούχου, και να τα προσκομίζει σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρμογής. Για το κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, έως τις 25/07 την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβασή του με το σύμβουλο, αντλώντας στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Κατάσταση Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/90» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή τη μονομερή διακοπή της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου, ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου πληρωμής. Εξαιρείται από τη δέσμευση ύπαρξης σύμβασης με σύμβουλο, ο δικαιούχος που υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ΠΣ, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

(Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ


Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά ο φάκελος που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου),και που περιλαμβάνει:

Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης: Ως αίτηση στήριξης νοείται η αίτηση που υποβάλλει ο παραγωγός για την ένταξη στα μέτρα, υπομέτρα, δράσεις του ΠΑΑ που συνδέονται με την έκταση ή/και αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Σε κάποιες περιπτώσεις ο δικαιούχος δύναται να έχει στο φάκελο του άνω της μιας αίτησης (για την περίπτωση που ο παραγωγός είναι δικαιούχος και στο Μ10).

Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση πληρωμής από τις εθνικές αρχές στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ)1305/2013 Η αίτηση πληρωμής αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2017/ ΕΑΕ 2018/ ΕΑΕ 2019). Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον παραγωγό κάθε έτος στα πλαίσια του Καν. (ΕΕ)1306/2013, αναφέροντας κατά περίπτωση όλα τα στοιχεία της εκμετάλλευσης καθώς και τις μη γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η στήριξη.

Γ. Απόφαση της Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής. Ως πράξη ορίζεται το έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων· στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίσταται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω μέσα·. Κατά συνέπεια η απόφαση ένταξης πράξεων είναι η έγγραφη δέσμευση του δικαιούχου συμμετοχής στην πράξη με στόχο την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ.

Δ. Σύμβαση με τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων : Σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής ο παραγωγός που επιθυμεί να πιστοποιήσει τα προϊόντα του ως προς την τήρηση του Καν. (ΕΚ) 834/2007 θα πρέπει: (α) να συνάψει σύμβαση με έναν εγκεκριμένο ιδιωτικό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θεωρείται ως έναρξη της τήρησης των απαιτήσεων του Καν.(ΕΚ)834/2007 από τον παραγωγό. Ο παραγωγός συνάπτει σύμβαση με ένα και μόνο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για το σύνολο των κατά κατηγορία δραστηριοτήτων του. (β) Να υποβάλλει την ανωτέρω αναφερομένη σύμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ (γ)να εφαρμόζει αρχές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας και να τηρεί τις υποχρεώσεις του όπως αναφέρονται στον Κανονισμό 834/07 και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο γενικότερα.

Ε. Μητρώο Εισροών-Εκροών και Ημερολόγιο Εργασιών: Κάθε παραγωγός που εντάσσεται στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης τήρησης του Καν. (ΕΚ)834/2007 οφείλει να τηρεί εκτός από τις γενικές αρχές της βιολογικής γεωργίας και:
1. Ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο αν αυτό είναι εφικτό ειδάλλως ανά ομάδα καλλιέργειας.
2. Μητρώο αγοράς εισροών.
3. Μητρώο εκροών ήτοι παραγωγής και πώλησης προϊόντων.

Ο παραγωγός πρέπει να έχει όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς (σπόρων, λιπασμάτων κ.α.) και πώλησης προϊόντων. Στην περίπτωση που χρησιμοποιεί κοπριά και δεν υπάρχει σχετικό τιμολόγιο προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα και η προέλευση αυτής. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 11 με τμήμα της εκμετάλλευσης, τότε τηρεί διακριτά μητρώα. Όλα τα τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.

ΣΤ. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το Μέτρο είναι τα εξής:

• Παραστατικά αμοιβής του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΒΣ (προαιρετικό).
• Νόμιμη σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και παραστατικά αμοιβής του συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ο ίδιος γεωπόνος τότε αντίγραφό του σχετικού πτυχίου (ΠΕ ή ΤΕ).
• Παραστατικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) από τα οποία προκύπτει η πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί.
• Σύμφωνα με το Πρότυπο Βιολογικής Γεωργίας ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί στην εκμετάλλευση του μητρώα καταγραφής εργασιών, εισροών και οικονομικών στοιχείων για τα ενταγμένα αγροτεμάχια όπως έχουν ήδη περιγραφή. Αν ο παραγωγός δεν συμμετέχει με το σύνολο της εκμετάλλευσης του στη Βιολογική Παραγωγή πρέπει να αντιμετωπίζει την εκμετάλλευσή του (φυτική και ζωική) ως διαφορετική, γεγονός που συνεπάγεται διαφορετικά μητρώα, αποθήκες κ.α.. Το ίδιο ισχύει ακόμη και εάν μέρος της φυτικής παραγωγής είναι σε περίοδο προσαρμογής. Ειδικότερα για τα τεμάχια που είναι σε περίοδο προσαρμογής, ακόμη και αν τηρεί κοινό μητρώο εισροών - εκροών και πραγματοποιούμενων εργασιών θα πρέπει οι περιγραφές να είναι διακριτές.
• Οι σπόροι και το πολλαπλασιαστικό υλικό σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί (για τις αροτραίες καλλιέργειες), πρέπει να έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο. Σε περίπτωση μη πιστοποιημένου ή ιδιοπαραγώμενου σπόρου χρειάζεται άδεια παρέκκλισης. Η άδεια παρέκκλισης προκύπτει από μηχανογραφική εφαρμογή για την οποία υπεύθυνη για το χειρισμό της και για να δώσει τις σχετικές εκτυπώσεις στους δικαιούχους είναι η τοπική ΔΑΟΚ .
• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης τήρησης του Καν. (ΕΚ) 834/2007 (προαιρετικό).

(Β) ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 των Υπομέτρων 11.1 και 11.2 «Διατήρηση και μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» οφείλουν να τηρούν κατά έτος, καθ' όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο των αγροτεμαχίων τους τη Γραμμή Βάσης, ήτοι:

(α) Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΑ)

Αναφορά υποχρεώσεων ανά ΚΑΑ:

ΚΑΔ 1


• Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων (καλλιεργούμενων και μη) με συνολική ποσότητα αζώτου από κτηνοτροφικά απόβλητα πάνω από 250 κιλά/εκτάριο σε χρονικό διάστημα 12 μηνών. Τα όρια αυτά περιλαμβάνουν τόσο την εφαρμογή επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων όσο και την απόθεση αποβλήτων από τα ίδια τα ζώα που πιθανόν να βόσκουν στις εκτάσεις αυτές.
• Οι γεωργοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Τα απόβλητα πτηνοτροφείων και τα υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται σε αμμώδη εδάφη επιπλέον και κατά το δίμηνο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31η Οκτωβρίου. Εξαίρεση από την ανωτέρω απαγόρευση ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: (α) στη λίπανση εγκατεστημένης καλλιέργειας χειμερινών κηπευτικών, στην οποία επιτρέπεται η χρήση αζωτούχων λιπασμάτων ή στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων στα ήδη αναπτυχθέντα φυτά. (β) στη βασική λίπανση, για όσες καλλιέργειες απαιτείται (μεταξύ των οποίων και τα χειμερινά σιτηρά), με την προϋπόθεση να μη χρησιμοποιούνται νιτρικά λιπάσματα (πχ. νιτρική αμμωνία ή άλλο λίπασμα που περιέχει νιτρικά ιόντα σε οποιαδήποτε αναλογία) απόβλητα πτηνοτροφείων ή υγρά κτηνοτροφικά απόβλητα (επιτρέπεται δηλαδή η χρήση ουρίας, αμμωνίας, λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου κλπ. καθώς και κοπριάς αιγοπροβάτων και στερεών αποβλήτων βουστασίων και χοιροστασίων).
• Οι παραγωγοί απαγορεύεται να εφαρμόζουν αζωτούχα λιπάσματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα κοντά σε επιφανειακά νερά (ποτάμια, υδατορέματα, λίμνες, διώρυγες, τάφροι και κανάλια άρδευσης ή στράγγισης) ή υπόγεια νερά (πηγές, πηγάδια και γεωτρήσεις), και ειδικότερα (α)Προκειμένου για αζωτούχα λιπάσματα: σε απόσταση μικρότερη των 2 μέτρων από επιφανειακά νερά σε περίπτωση επίπεδης έκτασης, και σε απόσταση μικρότερη των 6 μέτρων σε αγρούς με κλίση άνω του 8%, (β) Προκειμένου για κτηνοτροφικά απόβλητα: σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από επιφανειακά νερά για την περίπτωση των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων, και 20 μέτρων για την περίπτωση των υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. (γ) Σε εκτάσεις με κλίση άνω του 8%, όταν τα λιπάσματα ή τα κτηνοτροφικά απόβλητα είναι σε υγρή μορφή, με εξαίρεση την εφαρμογή μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης ή με τη μέθοδο της έγχυσης. (δ) Σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από γεωτρήσεις, πηγές και πηγάδια.
• Σε εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες, η ποσότητα κοπριάς που προστίθεται κάθε χρόνο στο έδαφος είτε από ανθρώπους είτε από τα ίδια τα ζώα, να μην περιέχει άζωτο πάνω από 170 κιλά/εκτάριο.

ΚΑΔ 4

• Να τηρεί Μητρώο Εισροών και Εκροών - Ημερολόγιο Εργασιών (Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. -όπως έχει ήδη περιγραφή) στην εκμετάλλευσή του, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, κα) και πώλησης (κυρίως προϊόντα της εκμετάλλευσης, ζωοτροφές Υποχρεούται, επίσης, να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις, τα μέτρα και τις υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Το Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. αποτελείται από φάκελο παραστατικών και εγγράφων, συνοδευόμενο από πίνακες όπου καταγράφονται ημερολογιακά οι εισροές και οι εκροές της εκμετάλλευσης, καθώς και οι διεξαχθείσες εργασίες και συσχετίζονται με τα αντίστοιχα παραστατικά και έγγραφα.

(β) Τήρηση ελάχιστων απαιτήσεων για τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Από 01/1/1014 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας όπως καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση αναρτημένων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Οδηγιών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» ανά καλλιέργεια/ομάδα καλλιεργειών, οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας που προσδιορίζονται σε αυτές.

Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων, υποχρεούνται να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του Ν. 4036/2012 (Α'8), όπως κάθε φορά ισχύει, για να μπορούν να προμηθεύονται μετά τις 26 Νοεμβρίου 2015 φυτοπροστατευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για επαγγελματική χρήση.

Αναλυτικά οι γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας είναι:
α) Η πρόληψη ή και η εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών πρέπει να επιτυγχάνεται ή να υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων επιλογών, κατά προτεραιότητα ιδίως με τις κατά περίπτωση ενέργειες:
i) Την αμειψισπορά των καλλιεργειών.
ii) Την χρήση κατάλληλων τεχνικών καλλιέργειας (π.χ. προετοιμασία σποροκλίνης με σκοπό το σπάσιμο του ληθάργου των σπόρων των ζιζανίων και την καταπολέμησή τους, την καταγραφή ημερομηνιών και πυκνοτήτων σποράς, την συγκαλλιέργεια με εδαφοκάλυψη, την άροση συντήρησης, κλάδεμα και άμεση σπορά).
iii) Την χρήση, όπου απαιτείται, ανθεκτικών ή ανεκτικών ποικιλιών και τυποποιημένου ή πιστοποιημένου υλικού σποράς και φύτευσης.
iv) Την χρήση ισορροπημένων πρακτικών λίπανσης, ασβέστωσης και άρδευσης ή και αποστράγγισης των χωραφιών.
ν) Την παρεμπόδιση της διάδοσης επιβλαβών οργανισμών με μέτρα υγιεινής (π.χ. με τακτικό καθαρισμό των μηχανημάτων και του εξοπλισμού).
vi) Την προστασία και ενίσχυση σημαντικών επωφελών οργανισμών, με κατάλληλα μέτρα φυτοπροστασίας ή τη χρήση οικολογικών υποδομών εντός και εκτός των χώρων παραγωγής. β) Οι επιβλαβείς οργανισμοί πρέπει να παρακολουθούνται με κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία, εφόσον υπάρχουν. Στα κατάλληλα αυτά εργαλεία πρέπει να περιλαμβάνονται επιτόπιες παρατηρήσεις καθώς και συστήματα επιστημονικώς ορθής προειδοποίησης, πρόβλεψης και έγκαιρης διάγνωσης, εφόσον είναι εφικτό, καθώς και η αξιοποίηση συμβουλών από συμβούλους με επαγγελματική κατάρτιση.
γ) Με βάση τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αποφασίζει αν και πότε πρέπει να εφαρμόσει μέτρα φυτοπροστασίας. Άρτιες και επιστημονικά ορθές τιμές κατωτέρων ορίων είναι βασική προϋπόθεση για τη λήψη αποφάσεων. Για τους επιβλαβείς οργανισμούς, πριν από τις εφαρμογές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα επίπεδα κατωτέρων ορίων επέμβασης που έχουν καθοριστεί για την περιοχή, τις συγκεκριμένες εκτάσεις, τις καλλιέργειες και τις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες, εφόσον είναι εφικτό.
δ) Ορθολογικές βιολογικές, φυσικές και άλλες μέθοδοι χωρίς χημικά μέσα πρέπει να προτιμούνται από τις μεθόδους με χημικά μέσα, εφόσον παρέχουν ικανοποιητικό έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών.
ε) Τα γεωργικά φάρμακα που εφαρμόζονται πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ειδικά για το συγκεκριμένο στόχο και να έχουν τις λιγότερες παρενέργειες για την υγεία του ανθρώπου, τους οργανισμούς που δεν αποτελούν στόχο και το περιβάλλον.
στ) Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να τηρεί τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και άλλων μορφών παρέμβασης στα απαραίτητα επίπεδα, π.χ. με χαμηλές δόσεις, μειωμένη συχνότητα εφαρμογής ή μερική εφαρμογή, εφόσον το επίπεδο κινδύνου για τη βλάστηση είναι αποδεκτό και δεν αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης της ανθεκτικότητας στους πληθυσμούς επιβλαβών οργανισμών. ζ) Εάν ο κίνδυνος να αναπτυχθεί ανθεκτικότητα σε ένα μέτρο φυτοπροστασίας είναι γνωστός και εάν το επίπεδο επιβλαβών οργανισμών απαιτεί επανειλημμένη εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων στις καλλιέργειες, πρέπει να εφαρμόζονται οι διαθέσιμες στρατηγικές διαχείρισης της ανθεκτικότητας προκειμένου να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των προϊόντων. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η χρήση πολλαπλών γεωργικών φαρμάκων με διάφορους τρόπους δράσης. η) Με βάση το ιστορικό χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και την παρακολούθηση των επιβλαβών οργανισμών, ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να αξιολογεί την επιτυχία των εφαρμοζόμενων μέτρων φυτοπροστασίας,

Οι αναφερόμενες παραπάνω ενέργειες εφαρμογής των Γενικών αρχών της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας από τους παραγωγούς - καλλιεργητές, οι οποίες ισχύουν για όλες τις καλλιέργειες, θα πρέπει να καταγράφονται σε ημερολόγιο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε κάθε σχετικό έλεγχο από τις αρμόδιες προς τούτο αρχές, ώστε να πιστοποιείται η εφαρμογή αυτών.

Προς υποβοήθηση του έργου των παραγωγών - καλλιεργητών τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου εκδίδουν Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων, για τις βασικές καλλιέργειες του χώρου ευθύνης των, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer- 2/agricultural-warnings).

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, ως αρμόδια αρχή, θα εκδίδει προς εφαρμογή τμηματικά, Οδηγούς Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για κάθε καλλιέργεια, επειδή υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε γενετικά και αγροβιολογικά χαρακτηριστικά και πρέπει να προσδιοριστούν οι καλλιεργητικές επιλογές εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας. Οι Οδηγοί θα περιλαμβάνουν τις καλλιεργητικές επιλογές υποχρεωτικής εφαρμογής, οι οποίες διέπονται από τις Γενικές Αρχές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και τις καλλιεργητικές επιλογές εθελοντικής εφαρμογής, οι οποίες διέπονται από τις Ειδικές Κατευθυντήριες Γραμμές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας. Οι αναφερόμενοι οδηγοί θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

(γ) Να τηρεί την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι

Να διατηρεί τη γη σε κατάσταση που να την καθιστά κατάλληλη για καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων δηλαδή: για τις αρόσιμες εκτάσεις να εφαρμόζει μία άροση ανά έτος και για τους δενδρώνες και αμπελώνες να καθαρίζει τον υποορόφο ανά 2 έτη ή να εφαρμόζει κλάδεμα κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη.

Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 θα πρέπει να τηρούν καθ' όλη τη περίοδο δέσμευσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας ήτοι:
- Ο δικαιούχος είναι ενεργός γεωργός
- Τα αγροτεμάχια είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ.
- Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων / βοσκοτόπων ανέρχεται σε 0,1 Ha (εκτάρια), το οποίο πρέπει να διατηρείται σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια τα οποία:
α) είναι ενταγμένα στο μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών,
β) είναι ενταγμένα σε άλλες μη συμβατές, σε επίπεδο ενταγμένης εκμετάλλευσης- αγροτεμαχίου, δράσεις των μέτρων 10, 11 και 14
γ) είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του υποψηφίου.

(Γ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων. Αναλυτικά:

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ' έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο.
Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.
Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση ένταξής του.

2. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται: να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των αγροτεμαχίων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων.

3. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεμάχια με τα οποία έχουν ενταχθεί στο μέτρο, καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεμαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσμεύσεις της παρούσας.

4. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ' όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

5. Οι δεσμεύσεις εφαρμόζονται σε σταθερά αγροτεμάχια καθ' όλη τη διάρκεια της πενταετίας, τα οποία κατέχονται νόμιμα κατ' έτος και καθ' όλη την περίοδο της δέσμευσης.

6. Το ελάχιστο μέγεθος εκμετάλλευσης στο οποίο εφαρμόζεται η δράση θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,2 Ha για αροτραίες καλλιέργειες, 0,3 Ha για μόνιμες φυτείες και 0,3 Ha για μεικτές εκμεταλλεύσεις.

7. Όσον αφορά την ομάδα καλλιέργειας «Ελαιώνες», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεμαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδεντρα/Ha προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

8. Να υποβάλλουν κατ' έτος αίτηση πληρωμής.

9. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

10. Να τηρούν φάκελο δικαιούχου οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων

Έλεγχος δεσμεύσεων Υπομέτρου 11.1.1 και 11.2.1

Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο αγροτεμαχίου (Φύλλο ελέγχου φυτικού κεφαλαίου ΕΑΕ):

Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα παρακάτω:

21901: Είναι υδροπονική καλλιέργεια.

21004: Η κατεύθυνση της καλλιέργειας είναι η παραγωγή προϊόντων για ενεργειακούς σκοπούς. 21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης Καταχωρείται ο εν λόγω κωδικός λάθους αν στο αγροτεμάχιο παρατηρείται η μη τήρηση μίας ή παραπάνω υποχρεώσεων όπως αυτές περιγράφονται στο σημείο Β.

21902: Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Η δέσμευση της νόμιμης κατοχής ελέγχεται μέσω διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου. Σε περίπτωση που κάποιο αγροτεμάχιο δεν κατέχεται νόμιμα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Η μέτρηση των δέντρων ελιάς πρέπει να είναι ακριβής καθώς υπάρχει αναλογικότητα ως προς τον αριθμό των ευρεθέντων δέντρων.

Ο αριθμός των δέντρων μετριέται και καταγράφεται στο έντυπο ελέγχου του φυτικού κεφαλαίου της ΕΑΕ σύμφωνα με την ακόλουθη μέθοδο. O ακριβής αριθμός δέντρων που μετριέται, σημειώνεται στη θέση «Αριθμός Δένδρων». Η διαδικασία μέτρησης ορίζεται ως εξής:
> για δενδρώνα μικρότερο ή ίσο των 0,3HA καταμετρούνται όλα τα δέντρα.
> για δενδρώνα > 0,3 HA, εάν αυτός είναι κανονικός- ομοιόμορφος-συστηματικός, μετρείται μέρος της έκτασης περίπου 0,1Ha και γίνεται αναγωγή στο σύνολο της έκτασης.
> για δενδρώνα > 0,3 HA, που δεν είναι κανονικός-ομοιόμορφος-συστηματικός, η μέτρηση των δένδρων πραγματοποιείται εντός «αντιπροσωπευτικών τμημάτων» του αγροτεμαχίου, ελάχιστου μεγέθους 100 τετραγωνικών μέτρων και αναγωγή στο σύνολο της έκτασης. Το πλήθος των«αντιπροσωπευτικών τμημάτων» εξαρτάται από το μέγεθος του αγροτεμαχίου. Σε αγροτεμάχια σημαντικά σε μέγεθος τα «αντιπροσωπευτικά τμήματα» τουλάχιστον 100 τετραγωνικών μέτρων δύναται να είναι περισσότερα και επιλέγονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες :
• Αν η έκταση του αγροτεμαχίου είναι μεγαλύτερη των 0,3HA και μέχρι και 10HA, η έκταση των «αντιπροσωπευτικών τμημάτων» πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 1% της συνολικής έκτασης.
• Αν η έκταση του αγροτεμαχίου είναι μεγαλύτερη απο 10HA, η έκταση των «αντιπροσωπευτικών τμημάτων» πρέπει να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 0,5% της συνολικής έκτασης.
Η έκταση των «αντιπροσωπευτικών τμημάτων» δύναται να ποικίλει σύμφωνα με τις εξής οδηγίες: (α) Για αγροτεμάχιο μικρότερο ή ίσο των 5 HA κάθε «αντιπροσωπευτικό τμήμα» πρέπει να είναι 100 τμ (0,01 HA)
(β) Για αγροτεμάχιο μεγαλύτερο των 5 HA κάθε «αντιπροσωπευτικό τμήμα» πρέπει να είναι 200 τμ (0,02 HA)
Θεμιτό θα ήταν τα «αντιπροσωπευτικά τμήματα» να επιλέγονται διαγώνια και σύμφωνα με το κάτωθι διάγραμμα, να καλύπτονται περιοχές αραιής δενδροφύτευσης και περιοχές αποδεκτής συγκαλλιέργειας (όπου αυτή επιτρέπεται). Στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας, να εκτιμάται αναλογικά ο αριθμός δέντρων.Για τη διευκόλυνση των ελεγκτών συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας σε πρόχειρη μορφή :


    
α) Η επιλεξιμότητα των αρόσιμων εκτάσεων ελέγχεται:
- Όταν είναι σε παραγωγή με την ύπαρξη καλλιέργειας, ή την συγκομιδή προϊόντων, ή την ύπαρξη υπολειμμάτων καλλιέργειας.
- Όταν είναι σε καλή γεωργική κατάσταση με την εφαρμογή μιας άροσης ανά έτος
β) η επιλεξιμότητα των δενδρώνων ελέγχεται: 
- Όταν είναι σε παραγωγή με την συγκομιδή ή το κλάδεμα καρποφορίας, ή με τον καθαρισμό του υποορόφου του δενδρώνα ετησίως.
- Όταν είναι σε καλή γεωργική κατάσταση με τον καθαρισμό του υποορόφου του δενδρώνα ανά δύο έτη ή την εφαρμογή κλαδέματος κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη.

Κατ' αρχήν ελέγχεται εάν στα δένδρα έχει εφαρμοστεί κλάδεμα καρποφορίας, εάν δεν διαπιστώνεται ελέγχεται ο καθαρισμός του εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων σε διάστημα ενός έτους. Εάν δεν διαπιστωθεί ο καθαρισμός ζητούνται από τον παραγωγό παραστατικά που αποδεικνύουν την συγκομιδή. Εάν ο παραγωγός δεν προσκομίσει παραστατικά, τότε ο δενδρώνας δεν είναι σε παραγωγή και ελέγχεται εάν είναι σε καλή γεωργική κατάσταση. Αυτό ελέγχεται, είτε με τη διαπίστωση εφαρμογής κλαδέματος του κλαδοκάθαρου, είτε με τη διαπίστωση καθαρισμού του εδάφους κάτω από την κόμη των δένδρων εντός διετίας.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί στο αγροτεμάχιο μη εφαρμογή της μια άροσης ανά έτος και για τους δενδρώνες και αμπελώνες μη καθαρισμός του υποορόφου ανά 2 έτη ή κλάδεμα κλαδοκάθαρου το αργότερο ανά δύο έτη σύμφωνα με τα προαναφερόμενα βήματα ελέγχου, τότε συμπληρώνεται η ευρεθείσα καλλιέργεια και παράλληλα καταχωρείτε ο κωδικός λάθους 20147 : μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν και για τους επιτόπιους ελέγχους.

Σε κάθε περίπτωση στα αγροτεμάχια που διαπιστώνεται μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας ή εγκατάλειψη, καταχωρείται και ο κωδικός λάθους 21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης.

Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ1)

Για τις ακόλουθες δεσμεύσεις ο ελεγκτής συμπληρώνει στην Ενότητα Γ1 είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ.

Σημείο ελέγχου

1 Η μη επίδειξη φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξη του. Σε περίπτωση που επιδειχθεί ο φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του, σύμφωνα με τα σημεία 1.1 έως και 1.9 τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ. Αναλυτικά:
1.1 Ελέγχεται η ύπαρξη αντιγράφου της αίτησης στήριξης
1.2 Ελέγχεται η ύπαρξη ένταξης πράξης.
1.3 Ελέγχεται η ύπαρξη αντιγράφων των αιτήσεων πληρωμής μέσω των ΕΑΕ.
1.4 έως 1.6 Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να ενημερώνει τα μητρώα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Δράσης και των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης αλλά και του Προτύπου Βιολογικής Γεωργίας ως προς τη φυτική παραγωγή όπως αυτά έχουν ήδη περιγραφεί. Οι ελεγκτές μονογράφουν τα μητρώα που ήλεγξαν κάτω από την τελευταία εγγραφή. Σε περίπτωση που εντοπίζονται παρατυπίες, λαμβάνονται φωτογραφίες των επίμαχων σελίδων, ή εφ' όσον είναι εφικτό φωτοαντίγραφα.
1.7 Σε περίπτωση που δεν προκύπτει χρήση κοπριάς κατά τον έλεγχο, στην εκμετάλλευση του τότε συμπληρώνεται το πεδίο «ανεφάρμοστο». Σε περίπτωση που ο γεωργός δηλώσει ότι χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου, υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
Η κοπριά πρέπει να είναι χωνεμένη, απαλλαγμένη από παθογόνα και να ενσωματώνεται άμεσα στο έδαφος. Δεν επιτρέπεται η χρήση λυμάτων ή υγρών αποβλήτων. Αν χρησιμοποιεί κοπριά και δεν επιδείξει την Υ/Δ συμπληρώνουμε ΟΧΙ.
1.8 Η σύμβαση με το Φορέα Πιστοποίησης είναι το επίσημο έγγραφο το οποίο εκδίδει αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης και εγγεγραμμένος στο μητρώο του ΟΠΕΓΕΠ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) με τη συμβεβλημένη με αυτόν γεωργική εκμετάλλευση, η οποία διαπιστώθηκε μετά από επιθεώρηση που πραγματοποίησε ο φορέας, ότι πληροί τις απαιτήσεις του Καν. (ΕΚ) 834/2007 και δύναται να τους παρέχει Βεβαίωση τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΚ) 834/2007.
1.9 Ύπαρξη γεωπόνου σύμβουλου ΠΕ ή ΤΕ γεωπονίας. Η ύπαρξη του επιβεβαιώνεται με την επίδειξη της σχετικής σύμβασης ή οποία πρέπει να καλύπτει την περίοδο δεσμεύσεων έως και την ημερομηνία ελέγχου. Όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας επιδεικνύει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του.
2 Στην περίπτωση μόνιμων καλλιεργειών που δεν είναι δυνατή η χρήση σπόρου συμπληρώνεται το πεδίο «ανεφάρμοστο». Η χρήση ΓΤΟ απαγορεύεται βάσει του Καν. (ΕΚ) 834/2007 (ελέγχεται από τιμολόγια αγοράς σπόρου, καρτέλες κ.α.). Επιβεβαιώνεται έμμεσα από την ύπαρξη πιστοποιητικού συμμόρφωσης αλλά και από έλεγχο μητρώων, αποθηκών κ.α.
3 Στην περίπτωση μόνιμων φυτειών που δεν είναι δυνατή η χρήση σπόρου συμπληρώνεται το πεδίο «ανεφάρμοστο» . Οι σπόροι και το πολλαπλασιαστικό υλικό, πρέπει να έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο. Σε περίπτωση μη βιολογικού σπόρου επιδεικνύεται άδεια παρέκκλισης η οποία εκδίδεται από την τοπική ΔΑΟΚ. Σύμφωνα με το με υπ' αρ. 2464/100802/26.09.2017 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιοπαραγώμενο σπόρο στην εκμετάλλευση τους χωρίς άδεια παρέκκλισης.
4 Στην περίπτωση μη χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμπληρώνεται το πεδίο «ανεφάρμοστο».
Η χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ελέγχεται είτε από τις ετικέτες των προϊόντων, είτε από το επισυναπτόμενο Παράρτημα Ι της παρούσης. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος κατάλογος εγκεκριμένων επωνυμιών ιδιοσκευασμάτων
5 Στη περίπτωση που ο δικαιούχος δεν ασκεί ζωική παραγωγική δραστηριότητα συμπληρώνεται το πεδίο «ανεφάρμοστο». Ελέγχεται εάν ο παραγωγός ανακυκλώνει τα κατάλοιπα και υποπροϊόντα της φυτικής και ζωικής δραστηριότητας με το βέλτιστο δυνατό τρόπο στην ίδια την εκμετάλλευση.
6 Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν γνωρίζει αν εφαρμόζεται βιολογική παραγωγή στα όμορα αγροτεμάχια συμπληρώνετε το πεδίο «ανεφάρμοστο». Διαφορετικά, συμπληρώνεται αντίστοιχα.

ΜΕΤΡΟ 11: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Δράση 11.1.2 και 11.2.2 Βιολογική Κτηνοτροφία


• Υπομέτρο 11.1 Ενίσχυση για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.1.2 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
• Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία
Περιγραφή Μέτρο 11 Βιολογικές πρακτικές και μέθοδοι παραγωγής μετατροπή/ διατήρηση στην κτηνοτροφία (Δράση 11.1.2 και 11.2.2)

Οι Δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζονται στο σύνολο της χώρας. Επιλέξιμοι είναι βοσκότοποι όπου εκτρέφονται αιγοπρόβατα ή/και βοοειδή με κρεατοπαραγωγική/ μικτή κατεύθυνση ή/και βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι (6) μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα (12) μηνών. Για τους δικαιούχους των Δράσεων 11.1.2 και 11.2.2 (Βιολογική κτηνοτροφία μετατροπή/διατήρηση) οι δεσμεύσεις που δικαιολογούν την ενίσχυση σχετίζονται με την ένταξη τους στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής του Καν. (ΕΚ) 834/2007 όπως αυτή υποστηρίζεται από τη σύμβαση με εγκεκριμένο πιστοποιητικό οργανισμό και με τη σχετική βεβαίωση τήρησης των κατευθύνσεων και προδιαγραφών παραγωγής του Καν. (ΕΚ) 834/2007 (η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ)). Δικαιούχοι της Δράσης 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» είναι νεοεισερχόμενοι δικαιούχοι. Ως «νεοεισερχόμενος» στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής νοείται ο γεωργός που αναλαμβάνει να εντάξει στο σύστημα της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τον Καν. (EK) 834/2007 του Συμβουλίου, αγροτεμάχια ή/και βοσκοτόπους ή/και εκτροφές ζώων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ & Π) μέχρι και τον Μάρτιο του 2018. Επιλέξιμοι προς ένταξη στη Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη κτηνοτροφία είναι παραγωγοί με βοσκοτόπους/ εκτροφές τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου η οποία και έχει συναφθεί πριν από τον Μάρτιο του 2018. Αν έχουν βοσκοτόπους/ εκτροφές τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση και επιθυμούν να τα εντάξουν στο σύστημα βιολογικής παραγωγής τότε αυτά είναι επιλέξιμα για τη Δράση 11.1.2 Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία. Συνεπώς ο κάθε δικαιούχος μπορεί με διαφορετικούς βοσκοτόπους/ εκτροφές να υποβάλλει αίτηση στήριξης και στις δύο δράσεις.

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 πρέπει να κατέχουν τους δηλωθέντες βοσκοτόπους νόμιμα καθ' όλη τη διάρκεια της δέσμευσης. Ειδικά για τους δικαιούχους της Δράσης 11.2.1 απαραίτητη είναι η ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π η οποία επιβεβαιώνει ότι η εκμετάλλευση είναι σε στάδιο βιολογικής παραγωγής ή/και σε στάδια μετατροπής από τη συμβατική σε βιολογική γεωργία ή/και σε στάδιο υποβιβασμού, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζονται οι γενικές αρχές του Καν. (ΕΚ) 834/2007.

Όλοι οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το φάκελο εκμετάλλευσης και τη γραμμή βάσης όπως αυτά περιγράφονται σε ακόλουθα κεφάλαια της παρούσης.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2848/145689/30.12.2016 K.Y.A όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ' έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στους κλάδους ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται, να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ΠΣ, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αντίγραφο της εν λόγω σύμβασης, η το επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του κατά περίπτωση στο φάκελο δικαιούχου και να την προσκομίζει σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί.

Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 μηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρμογής. Για το κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, έως τις 25/07 την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ., που αφορά στη σύμβασή του με το σύμβουλο, αντλώντας στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Κατάσταση Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/90» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου, καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή τη μονομερή διακοπή της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου, ώστε αυτά να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου πληρωμής.

Ο σύμβουλος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου θα πρέπει είτε να απασχολεί γεωπόνο, με όποια σχέση εργασίας, είτε μέτοχος να είναι γεωπόνος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει στην έναρξη επιτηδεύματος/εργασιών (φυσικού - νομικού προσώπου) να περιγράφεται η δραστηριότητα την οποία καλούνται να εφαρμόσουν.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:

(Α) ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ


Κατά την επιτόπια επίσκεψη ελέγχεται αρχικά ο φάκελος που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση (έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου). Ο φάκελος περιλαμβάνει τα εξής:

Α. Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξης όπως υποβλήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ): Ως αίτηση στήριξης νοείται η αίτηση που υποβάλλει ο παραγωγός για την ένταξη στα μέτρα, υπομέτρα, δράσεις του ΠΑΑ που συνδέονται με την έκταση ή/και αριθμό ζώων και ανήκουν στο πεδίο ισχύος του Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ), στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013. Σε κάποιες περιπτώσεις ο δικαιούχος δύναται να έχει στο φάκελο του άνω της μια αίτησης (για την περίπτωση που ο παραγωγός είναι δικαιούχος και στο Μ10).

Β. Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής: Ως αίτηση πληρωμής θεωρείται η ετήσια αίτηση που υποβάλλει ο δικαιούχος για τη χορήγηση πληρωμής από τις εθνικές αρχές στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 Η αίτηση πληρωμής αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ). Η ΕΑΕ υποβάλλεται από τον παραγωγό κάθε έτος στα πλαίσια του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 αναφέροντας κατά περίπτωση όλα τα στοιχεία της εκμετάλλευσης, καθώς και τις μη γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες ζητείται η στήριξη.

Γ. Απόφαση της Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής. Ως πράξη ορίζεται το έργο, σύμβαση, δράση ή ομάδα έργων που επιλέγονται από τη διαχειριστική αρχή των οικείων προγραμμάτων ή υπό την ευθύνη της, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας ή των σχετικών προτεραιοτήτων· στο πλαίσιο των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, η πράξη συνίσταται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές από ένα πρόγραμμα σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής και στη συνακόλουθη χρηματοδοτική υποστήριξη που παρέχουν τα εν λόγω μέσα. Κατά συνέπεια η απόφαση ένταξης πράξεων είναι η έγγραφη δέσμευση του δικαιούχου συμμετοχής στην πράξη με στόχο την επίτευξη των στόχων του ΠΑΑ.

Δ. Σύμβαση με τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕ & Π): Σύμφωνα με τις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής, ο παραγωγός που επιθυμεί να πιστοποιήσει τα προϊόντα του ως προς την τήρηση του Καν. (ΕΚ) 834/2007 πρέπει: (α) να συνάψει σύμβαση με έναν εγκεκριμένο ιδιωτικό φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης θεωρείται ως έναρξη της τήρησης των απαιτήσεων του Καν. (ΕΕ) 834/2007 από τον παραγωγό. Ο παραγωγός συνάπτει σύμβαση με ένα και μόνο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για το σύνολο των κατά κατηγορία δραστηριοτήτων του. (β) Να υποβάλλει την ανωτέρω αναφερομένη σύμβαση στον ΟΠΕΚΕΠΕ (γ)να εφαρμόζει αρχές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας και να τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αναφέρονται στον Καν. (ΕΕ) 834/07 και στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο γενικότερα.

Ε Μητρώο Εισροών-Εκροών και Ημερολόγια: Κάθε παραγωγός που εντάσσεται στο σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης τήρησης του Καν. (ΕΕ) 834/2007 οφείλει να τηρεί εκτός από τις γενικές αρχές της βιολογικής γεωργίας και:
1. Ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτροφής κατά ζωική κατηγορία
2. Μητρώο αγοράς εισροών
3. Μητρώο εκροών ήτοι παραγωγής και πώλησης προϊόντων
Ο παραγωγός πρέπει να έχει όλα τα νόμιμα παραστατικά αγοράς (ζωοτροφών, φαρμάκων, απορρυπαντικών κ.α.) και πώλησης προϊόντων και στην περίπτωση που χρησιμοποιεί / διαθέτει κοπριά και δεν υπάρχει σχετικό τιμολόγιο προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται η ακριβής ποσότητα και η προέλευση αυτής. Σε περίπτωση που συμμετέχει στο Μέτρο 11 με τμήμα της εκμετάλλευσης τότε τηρεί διακριτά μητρώα.
Όλα τα τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρούνται τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.

ΣΤ. Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4424/2016 (ΦΕΚ Α' 183). Στην εν λόγω άδεια φαίνεται η δυναμικότητα της σταυλικής εγκατάστασης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης της άδειας θα πρέπει να υπάρχει η σχετική για την έκδοσή της αίτηση.

Ζ. Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης: τα Μητρώα καταγραφής Αιγοπροβάτων και Βοοειδών που είναι υποχρεωμένοι οι κτηνοτρόφοι να τηρούν και να καταγράφουν όλες τις αλλαγές.

Η. Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής: το μητρώο όπου καταγράφεται η οποιαδήποτε χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων (ημερομηνία αγωγής, λεπτομερή στοιχεία διάγνωσης, δοσολογία φαρμάκου, τύπο φαρμακευτικού προϊόντος, κτηνιατρική συνταγή, χρόνος αναμονής) είτε ατομικά για κάποια ζώα ή ομαδικά με την τροφή ή το νερό, συμπεριλαμβανομένων των εμβολιασμών και των αποπαρασιτώσεων. Επιτρέπεται η χρήση συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών υπό την ευθύνη κτηνιάτρου και την καταγραφή τους στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής. Η περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και της παραγωγής βιολογικώς παραγόμενων τροφίμων από τα ζώα αυτά, πρέπει να είναι διπλάσια από τη νόμιμη περίοδο αναμονής. Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για την προώθηση της ανάπτυξης ή της παραγωγής (περιλαμβανομένων αντιβιοτικών, κοκκιδιοστατικών και άλλων τεχνητών βοηθημάτων για την προώθηση της ανάπτυξης) και χρήση ορμονών ή παρόμοιων ουσιών για τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή για άλλους σκοπούς (π.χ. πρόκληση ή συγχρονισμός οίστρου). Επίσης, τα σκευάσματα θα πρέπει να αποθηκεύονται και όχι να βρίσκονται διάσπαρτα στον περιβάλλοντα χώρο, όπου θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση.

Θ. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το Μέτρο είναι τα εξής:
• Παραστατικά αμοιβής του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης των Βιολογικών Προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΒΣ.(προαιρετικό)
• Νόμιμη σύμβαση με γεωπόνο σύμβουλο διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους και παραστατικά αμοιβής του συμβούλου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών (ΚΦΑΣ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ο ίδιος γεωπόνος, τότε αντίγραφό του σχετικού πτυχίου (ΠΕ ή ΤΕ).
• Παραστατικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης και Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) από τα οποία προκύπτει η πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί.
• Σύμφωνα με το Πρότυπο Βιολογικής Γεωργίας ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί στην εκμετάλλευση του μητρώα καταγραφής εργασιών, εισροών και οικονομικών στοιχείων για την ενταγμένη εκμετάλλευση όπως έχει ήδη περιγραφεί. Αν ο παραγωγός δεν συμμετέχει με το σύνολο της εκμετάλλευσης του στη Βιολογική Παραγωγή πρέπει να αντιμετωπίζει την εκμετάλλευσή του (φυτική και ζωική) ως διαφορετική, γεγονός που συνεπάγεται διαφορετικά μητρώα, αποθήκες, κ.α. Το ίδιο ισχύει ακόμη και εάν μέρος της ζωικής παραγωγής είναι σε περίοδο προσαρμογής. Ειδικότερα για τις εκτροφές που είναι σε περίοδο προσαρμογής, ακόμη και αν τηρεί κοινό μητρώο εισροών - εκροών και πραγματοποιούμενων εργασιών θα πρέπει οι περιγραφές να είναι διακριτές, καθώς και η αποθήκευσή τους - αν χρησιμοποιεί κοινούς αποθηκευτικούς χώρους - να είναι σε διαφορετικά σημεία.
• Πιστοποιητικό συμμόρφωσης τήρησης του Καν. (ΕΕ) 834/2007 (προαιρετικό). Στη Βεβαίωση αυτή αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των ενταγμένων στο Μέτρο 11 σταβλικών εγκαταστάσεων (Δημοτικό διαμέρισμα, χαρτογραφικό υπόβαθρο, Κωδικός Εκμετάλλευσης, τοποθεσία), το είδος των ζώων με την παραγωγική κατεύθυνση (μόνο στα βοοειδή: βοοειδή γαλακτοπαραγωγής / κρεοπαραγωγής / διπλής κατεύθυνσης - ηλικίας <6 μηνών / 6 - 24 μηνών / >24 μηνών), ο αριθμός και η ηλικία των ζώων και το Στάδιο (μετατροπή ή βιολογικό). Αν υπάρχουν ζώα σε στάδιο μετατροπής πρέπει να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης περιόδου μετατροπής. Επίσης στη βεβαίωση πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των ενταγμένων στη Δράση βοσκότοπων (ΔΔ, Τοποθεσία, Χαρτογραφικό Υπόβαθρο και έκταση σε Ha).

(Β) ΓΡΑΜΜΗ ΒΑΣΗΣ /ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 των Υπομέτρων 11.2.1 και 11.2.2 «Διατήρηση και μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη κτηνοτροφία» οφείλουν να τηρούν κατά έτος και καθ' όλη τη διάρκεια των δεσμεύσεων και στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τη Γραμμή Βάσης, ήτοι:

(α) Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης (ΚΑΔ) Αναφορά υποχρεώσεων ανά ΚΑΔ,:

ΚΑΔ 4


• Να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών και να μη διαθέτει ή πωλεί προϊόντα επιβλαβή ή ακατάλληλα για κατανάλωση.
• Ζωοτροφές:
- Να καταγράφει στο μητρώο εισροών και εκροών τυχόν χρήση χημικών σκευασμάτων κατά την παραγωγή των πρώτων υλών ζωοτροφών και να τηρεί αρχείο των ετικετών τους.
- Εφόσον χρησιμοποιεί μη φαρμακευτικά πρόσθετα ζωοτροφών, να το πράττει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υπό τις οδηγίες του γεωπόνου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας και να καταγράφει τις χορηγούμενες ποσότητες και τις ημερομηνίες χρήσης τους στο Μ.Ε.Ε.-Η.Ε.
- Να καταγράφει στο Μ.Ε.Ε.-Η.Ε. την ποσότητα και την προέλευση των ζωοτροφών (στοιχεία πωλητή, αριθμό έγκρισης/ εγγραφής της μονάδας) που χρησιμοποιεί για τη διατροφή των ζώων της εκμετάλλευσης και να τηρεί αρχείο των αντίστοιχων παραστατικών και ετικετών.
Εφόσον χρησιμοποιεί γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, να τηρεί αρχείο για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών των πιστοποιητικών, στα οποία αναγράφονται το όνομα του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και ο μοναδικός ταυτοποιητής του.
- Να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των ζωοτροφών, ανάλογα με το είδος του ζώου για το οποίο προορίζονται και να διαχωρίζονται χωροταξικά οι φαρμακούχες από τις μη φαρμακούχες ζωοτροφές
• Υγεία - Πρόληψη :Να χρησιμοποιεί τα κτηνιατρικά φάρμακα εφαρμόζοντας κτηνιατρική συνταγή και να καταγράφει τις ημερομηνίες χορήγησης τους και την περίοδο αναμονής στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής της εκμετάλλευσης.

ΚΑΔ 5

• Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 8 του Π.Δ. 259/1998 (Α 191), όπως κάθε φορά ισχύει. Από τις κατά παρέκκλιση επιτρεπόμενες ουσίες του άρθρου 5 του Π.Δ. 259/1998 εξαιρείται η οιστραδιόλη 17Β, όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 233/2005 (Α 281). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όπου η χορήγηση ουσιών γίνεται για θεραπευτικούς σκοπούς υπό την ευθύνη κτηνιάτρου, ο γεωργός υποχρεούται να τηρεί τους χρόνους αναμονής και να αποδεικνύει με έγγραφα στοιχεία την τήρηση των προϋποθέσεων των άρθρων 4, 5, 6 και 8 του Π.Δ. 259/1998, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΚΑΔ 9

• Να τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 και το Παράρτημα FV του Καν. (ΕΚ) 999/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Για τις προβλεπόμενες από το ανωτέρω Παράρτημα παρεκκλίσεις, ο γεωργός λαμβάνει ειδική έγκριση από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές. Ο γεωργός που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις επιτρεπόμενες κατά παρέκκλιση ζωικές πρωτεΐνες του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ) 999/2001, όπως ισχύει, στην παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών, υποβάλλει σχετική αίτηση στην οικεία Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως προβλέπεται στις διατάξεις της αριθ. 275751/2004 ΚΥΑ ( Β 1276).

ΚΑΔ 11

• Ο γεωργός, ο οποίος εκτρέφει μόσχους, υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ. 179/1998 (α 133).

ΚΑΔ 13

• Οι εκτροφείς των υπόλοιπων παραγωγικών ζώων, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 374/2001 (Α 251).

(Β) Να τηρεί την ελάχιστη δραστηριότητα του Πυλώνα Ι

Να διατηρεί τη γη σε κατάσταση που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων δηλαδή για τους βοσκότοπους να κόβει και να απομακρύνει τη βλάστηση ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών.

Επιπρόσθετα οι δικαιούχοι του Μέτρου 11 θα πρέπει να τηρούν καθ' όλη τη περίοδο δέσμευσης τα κριτήρια επιλεξιμότητας ήτοι:

Τα αιτούμενα προς ένταξη, βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, πρέπει να πληρούν καθ' όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2018·
β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ' όλη την περίοδο δέσμευσης·
γ) ειδικά για τη δράση 11.2.2 του Υπομέτρου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ&Π
δ) επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι (6) μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα (12) μηνών·

(Γ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων εκκινούν από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων. Αναλυτικά:

1. Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ' έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την Απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος/Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους. Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ., που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου, καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να καταθέσει επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου του στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την Απόφαση Ένταξής του. Όταν μεταβιβάζεται μια εκμετάλλευση ή τμήμα αυτής κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους εφαρμογής, την υποχρέωση αυτή έχει ο αποδέκτης και η προθεσμία των τριών (3) μηνών αρχίζει από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής οριστικοποίησης της μεταβίβασης.

2. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρούν σταθερό το μέγεθος της έκτασης των βοσκοτόπων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας - εξαιρετικών περιστάσεων.

3. Στην περίπτωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.

4. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής, και τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρμογής αυτών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, με την προϋπόθεση της τήρησης της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τις αντίστοιχες συμβατικές καλλιέργειες, εκτροφές και τα προϊόντα τους, καθ' όλη τη διάρκεια της δέσμευσης.

5. Να υποβάλλουν κατ' έτος αίτηση πληρωμής και ηλεκτρονικά κατ' έτος μέσω του ΠΣ, τα παραστατικά συμμόρφωσης.

6. Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.

7. Να τηρούν φάκελο δικαιούχου, ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων

Έλεγχος δεσμεύσεων Υπομέτρου 11.1.2 και 11.2.2

Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο ζωικού κεφαλαίου/ βοσκοτόπου (Φύλλο ελέγχου φυτικού κεφαλαίου ΕΑΕ):

Υποχρεωτικά συμπληρώνονται τα πεδία με κωδικούς λάθους εφόσον διαπιστωθεί ότι ισχύουν τα παρακάτω:
21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης. Καταχωρείται ο εν λόγω κωδικός λάθους αν στο βοσκότοπο/ σταύλο παρατηρείται η μη τήρηση μίας ή παραπάνω υποχρεώσεων όπως αυτές περιγράφονται στο σημείο Β.
21902: Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας.

Η δέσμευση της νόμιμης κατοχής ελέγχεται μέσω διασταυρωτικού μηχανογραφικού ελέγχου. Σε περίπτωση που κάποιο αγροτεμάχιο δεν κατέχεται νόμιμα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Η τήρηση της γραμμής βάσης απαιτεί επίσης:

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΣ: να τηρείται η απαίτηση να είναι σε παραγωγή ή σε καλή γεωργική κατάσταση με την κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης, ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών και ο αριθμός των δένδρων να μην υπερβαίνει τη μέγιστη πυκνότητα (100 δένδρα/ HA).

Η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων ελέγχεται:
- Ότι είναι σε παραγωγή: πρέπει να διατηρεί ζωικό κεφάλαιο τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο (μηχανογραφικός έλεγχος). Εάν ο παραγωγός δηλώνει στην ΕΑΕ αιγοπρόβατα ή/και βοοειδή, που στο σύνολό τους αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 0,7ΜΜΖ/εκτάριο συνολικής δηλωμένης έκτασης βοσκοτόπων, ο έλεγχος για τη διαπίστωση ότι ο βοσκότοπος είναι σε παραγωγή, γίνεται μόνο με την καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου.
- Ότι είναι σε καλή γεωργική κατάσταση: με την κοπή και απομάκρυνση της βλάστησης ώστε η ποώδης βλάστηση να μην υπερβαίνει το ύψος των εβδομήντα εκατοστών.

Εάν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα βήματα ελέγχου και των οδηγιών στο εγχειρίδιο ελέγχων δεν διαπιστωθεί ότι ο βοσκότοπος είναι σε παραγωγή ή σε καλή γεωργική κατάσταση τότε συμπληρώνεται ο κωδικός λάθους 20147: μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση στα αγροτεμάχια που διαπιστώνεται μη τήρηση της ελάχιστης γεωργικής δραστηριότητας ή εγκατάλειψη, καταχωρείται και ο κωδικός λάθους 21036: Μη τήρηση της γραμμής βάσης.

Δεσμεύσεις που ελέγχονται σε επίπεδο εκμετάλλευσης (Ενότητα Γ)

Για τις ακόλουθες δεσμεύσεις ο ελεγκτής συμπληρώνει στην Ενότητα Γ είτε ΝΑΙ είτε ΟΧΙ

Σημείο ελέγχου
1 Η μη επίδειξη φακέλου συνεπάγεται μη ύπαρξή του. Σε περίπτωση που επιδειχθεί ο φάκελος ελέγχουμε την πληρότητα του. Η πληρότητα του φακέλου ελέγχεται με βάση τα σημεία 1. 1 έως 1.14, τα οποία συμπληρώνονται με τιμή ΝΑΙ/ΟΧΙ/ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ. Αναλυτικά:
1.1 Ελέγχεται η ύπαρξη αντιγράφου της αίτησης στήριξης.
1.2 Ελέγχεται η ύπαρξη της απόφασης ένταξης πράξης.
1.3 Ελέγχεται η ύπαρξη Σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π)
1.4 Ελέγχεται η ύπαρξη αντιγράφων των αιτήσεων πληρωμής μέσω των ΕΑΕ
1.5 Ελέγχεται η ύπαρξη άδειας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και αν όχι η σχετική αίτηση για την έκδοσή της
1.6 Αν ο παραγωγός δεν εκτρέφει αιγοπρόβατα τότε καταγράφεται «ανεφάρμοστο». Για τους παραγωγούς που εκτρέφουν αιγοπρόβατα αναζητείται και ελέγχεται το Μητρώο καταγραφής αιγοπροβάτων.
1.6.1 Η ορθή ενημέρωση του Μητρώου επιβεβαιώνεται με τη συνεχή ενημέρωση του για μεταβολές: γεννήσεις, θανάτους, αγοραπωλησίες κλπ. Π.χ. αν παρατηρούμε ρυθμό γεννήσεων ανύπαρκτο ή όχι κοντά στο φυσιολογικό (1,5 ζώα το χρόνο), τότε βάζουμε ότι δεν είναι ορθά ενημερωμένο.
1.7 Αν ο παραγωγός δεν εκτρέφει βοοειδή τότε καταγράφεται «ανεφάρμοστο». Για τους παραγωγούς που εκτρέφουν Βοοειδή αναζητείται και ελέγχεται το Μητρώο καταγραφής Βοοειδών (Χειρόγραφο Μητρώο Εκμετάλλευσης)
1.7.1 Η ορθή ενημέρωση του Μητρώου επιβεβαιώνεται με τη συνεχή ενημέρωση του για μεταβολές: γεννήσεις, θανάτους, αγοραπωλησίες κλπ. και σε σύγκριση με το απόσπασμα του ΟΠΣΚ (τη ΚΒΔ).
1.8 Ελέγχεται η ύπαρξη και η ορθή συμπλήρωση του Μητρώου φαρμακευτικής αγωγής.
1.8.1 Ελέγχεται ότι δεν χρησιμοποιούνται αλλοπαθητικά συνθετικά χημικά
κτηνιατρικά φάρμακα, μεταξύ άλλων και αντιβιοτικά ενώ δεν είναι απαραίτητο (μόνο με έγκριση κτηνιάτρου). Χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση φυτοθεραπευτικά και ομοιοπαθητικά προϊόντα. Ελέγχεται η καταγραφή της τήρησης του χρόνου αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, των αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο και την παραγωγή τροφίμων από τα ζώα.
1.9 Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώα στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της Δράσης και των απαιτήσεων της πολλαπλής συμμόρφωσης, αλλά και του Προτύπου Βιολογικής Κτηνοτροφίας ως προς τη ζωική παραγωγή, όπως αυτά έχουν ήδη περιγραφεί.
1.9.1 Ελέγχεται η ενημέρωση και η ορθή συμπλήρωση του.
1.10 Στο μητρώο εργασιών πρέπει να καταγράφονται εργασίες καθαρισμού με χρήση εγκεκριμένων προϊόντων για τον καθαρισμό και την απολύμανση των κτηνοτροφικών κτιρίων και εγκαταστάσεων
1.10.1 Ελέγχεται η ενημέρωση και η ορθή συμπλήρωσή του.
1.11 Αν ο γεωργός δεν έχει πραγματοποιήσει χημικές αναλύσεις τότε επιλέγουμε «ανεφάρμοστο». Ο έλεγχος διενεργείται βάση των ΚΦΑΣ, και σε περίπτωση ύπαρξης αναλύσεων συμπληρώνονται αντίστοιχα τα ερωτήματα 1.11.1 και 1.11.2
1.11.1 Πραγματοποίηση τυχόν εργαστηριακών αναλύσεων;
1.11.2 Αμοιβής φορέα πιστοποίησης;
1.12 Αν από τον έλεγχο του Μ.Ε.Ε και της επιθεώρησης των βοηθητικών χώρων προκύπτει ότι δεν χρησιμοποιούνται ζωοτροφές τότε επιλέγουμε «ανεφάρμοστο». Οι ζωοτροφές πρέπει να λαμβάνονται πρωτίστως από την εκμετάλλευση όπου διατηρούνται τα ζώα ή από άλλες βιολογικές εκμεταλλεύσεις της ίδιας περιοχής.
1.12.1 Αν χρησιμοποιούνται γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές ελέγχουμε αν καταγράφονται σε διακριτά μητρώα
1.12.2 Εάν χρησιμοποιούνται φαρμακούχες ζωοτροφές ελέγχουμε αν καταγράφονται σε ξεχωριστά Μητρώα. 
1.13 Ύπαρξη γεωπόνου σύμβουλου ΠΕ ή ΤΕ γεωπονίας: αναζητείται η σχετική σύμβαση.
1.13.1 Όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων
Γεωπονίας ελέγχεται η ύπαρξη αντιγράφου του πτυχίου του. 2 Σε περίπτωση που όλη η εκμετάλλευση είναι σε βιολογικό στάδιο
συμπληρώνεται το πεδίο «ανεφάρμοστο». Σε περίπτωση που υπάρχουν ζώα της ίδιας παραγωγικής κατεύθυνσης που είναι εκτός βιολογικής παραγωγής, ακόμη και αν τηρεί κοινό μητρώο εισροών - εκροών και πραγματοποιούμενων εργασιών θα πρέπει οι εγγραφές να είναι διακριτές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των συστεγαζόμενων. Απαγορεύεται ζώα συμβατικά και βιολογικά της ίδιας παραγωγικής κατεύθυνσης να συνυπάρχουν στον ίδιο σταύλο. Επίσης, οι ζωοτροφές θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς χώρους.
2.1 Αν ναι ανήκουν σε άλλο είδος;
2.2 Υπάρχουν διακριτοί χώροι/ μητρώα/ αποθήκες;
3 Οι συνθήκες διαβίωσης συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας και οι συνθήκες σταυλισμού ελέγχεται ότι εξασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών της ανάπτυξης, της φυσιολογίας και του έθνους των ζώων.

Δείτε εδώ το παράρτημα.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις