ΟΠΕΚΕΠΕ: Τροποποίηση-συμπλήρωση για την πιστοποίηση των ΚΥΔ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τροποποίηση-συμπλήρωση για την πιστοποίηση των ΚΥΔ

Έχοντας υπόψη τις προτάσεις-παρατηρήσεις των υφιστάμενων ΚΥΔ, του ΓΕΩΤΕΕ και των επαγγελματικών φορέων των ΚΥΔ, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πέραν των διευκρινήσεων που δόθηκαν με την υπ’ αριθ. 12294/25.02.2022 Εγκύκλιό του, τροποποιεί και συμπληρώνει την εν θέματι Πρόσκληση στα παρακάτω σημεία της αρχικής, με έντονα και υπογραμμισμένα γράμματα, ως εξής: 3. Στάδια Υποβολής υποψηφιοτήτων Η πιστοποίηση των ΚΥΔ θα πραγματοποιηθεί σε δύο στάδια, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή που ακολουθεί στις επόμενες δύο ενότητες.

3.1.1 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συμπληρώνεται online στην εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και αποτελείται από αρχεία τα οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται στην εν λόγω εφαρμογή. Όλα τα υποψήφια ΚΥΔ, θα πρέπει να υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο παράρτημα I. Ως ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης του τελευταίου απαιτούμενου εγγράφου.

3.1.2 Φάκελος Υποψηφιότητας των ΚΥΔ

Ο φάκελος υποψηφιότητας απορρίπτεται και το ΚΥΔ αποκλείεται όταν:

1. Δεν αποτελείται από τις τέσσερεις (4) ενότητες, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα ΙI.

2. Τα ήδη πιστοποιημένα ΚΥΔ, κατά το 2021, δεν είχαν υποβάλλει τουλάχιστον 100 οριστικές αιτήσεις ΕΑΕ2021 στη βάση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ούτε τις αντίστοιχες ΥΔ προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός και τα νέα ΚΥΔ δεν υποβάλλουν τουλάχιστον 100 υπεύθυνες δηλώσεις παραγωγών - πελατών από το gov.gr.

3.2 Δεύτερο στάδιο - Παρακολούθηση σεμιναρίου και εξετάσεις

Τα ΚΥΔ που θα ικανοποιήσουν τα κριτήρια αξιολόγησης του πρώτου σταδίου, θα κριθούν σε δεύτερο καταληκτικό στάδιο στα κάτωθι: Επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίου, η οποία θα πιστοποιηθεί με σχετική εξέταση του υπεύθυνου του έργου του Υποψήφιου ΚΥΔ και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σε χρόνο που θα οριστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο για τα ΚΥΔ θα αφορά:

1. Στην καταχώρηση, τον έλεγχο και την οριστική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

2. Στην τροποποίηση και την εκ νέου υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, σύμφωνα με τις διαδικασίες αποσφαλμάτωσης που πρέπει να ακολουθούν.

3. Στην ενημέρωση για βασικά θέματα της ισχύουσας Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), προκειμένου με τη σειρά τους να ενημερώνουν και να εξυπηρετούν τους παραγωγούς πελάτες τους.

Η σχετική εξέταση για την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πιστοποιείται μέσω:

1. της επιτυχούς υποβολής μιας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ενός παραγωγού, και των διορθώσεων που θα ζητηθούν κατά τη διάρκεια της εξέτασης, και

2. της εξέτασης με ερωτήσεις-απαντήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω σε θέματα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και τις γνώσεις σχετικά με τη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Επισημαίνεται ότι τα θέματα θα είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους.

4.1 Αξιολόγηση πρώτου σταδίου - Κριτήρια Αξιολόγησης

Κατά την αξιολόγηση του πρώτου σταδίου αξιολογούνται οι φάκελοι των υποψηφίων, με δυνατότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης να προβεί σε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του υποψηφίου ΚΥΔ, εφόσον απαιτηθεί. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, καθώς και τις γενικές απαιτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η αυτοψία διενεργείται στις εγκαταστάσεις του υποψηφίου προς πιστοποίηση ΚΥΔ, μετά από επικοινωνία της Επιτροπής Αξιολόγησης με τον υπεύθυνο του ΚΥΔ, τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν τη διενέργεια της αυτοψίας. Στην αυτοψία δύναται να παρευρίσκονται και μέλη ομάδων εργασίας που ορίζει ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία όλων των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ως ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας λογίζεται η ημερομηνία οριστικοποίησης του τελευταίου απαιτούμενου εγγράφου και η καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται στις 11/03/2022.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις