Υποβολή αιτημάτων χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στον τομέα των οστρακοκαλλιεργειών

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης ήσσονος σημασίας στον Τομέα Οστρακοκαλλιεργειών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1344/319000/25.10.2022 πρόσκληση της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δικαιούχοι είναι οι οστρακοκαλλιεργητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) όλης της Επικράτειας που λειτουργούν νόμιμα (έχουν άδεια λειτουργίας από το έτος 2020 έως και τη δημοσίευση της ΚΥΑ), υπέβαλαν μέχρι και 31.01.2022 δήλωση παραγωγής για το 2020 στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης Αλιείας (ΟΣΠΑ) και είχαν παραγωγική δραστηριότητα κατά το ίδιο έτος.

Χρόνος υποβολής αιτημάτων: Τα αιτήματα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα www.alieia.minagric.gr.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ostrea@minagric.gr, με κοινοποίηση στη διεύθυνση ostrea.aitiseis@gmail.com.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Αλιείας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στα τηλέφωνα 2313 – 330379, 2313 – 330315, 2313 – 330382.

Ιnfo: Επισυνάπτεται η υπ' αριθμ. 1344/319000/25.10.2022 πρόσκληση της Διεύθυνσης Υδατοκαλλιεργειών της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις