Οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν το έτος 2022

Ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ η απόφαση για την οριοθέτηση των περιοχών στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα - Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας απόσταξης των εν λόγω πρώτων υλών στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), καθώς και της απόδοσης αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Σκοπός
Με την παρούσα οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν, το έτος 2022, από φυσικά φαινόμενα και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την απόσταξη των εν λόγω πρώτων υλών κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία Α.1102/27-7-2022 (Β’ 4073) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, από τους διήμερους  μικρούς αποσταγματοποιούς της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 και η απόδοση αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

Άδεια απόσταξης
1. Κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο 2022-2023 παρέχεται οι δυνατότητα χορήγησης άδειας απόσταξης στους αμπελοκαλλιεργητές - κατόχους επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 3, κατ’ εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) και του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).
2. Για την απόσταξη στις πληγείσες περιοχές του άρθρου 3 των προϊόντων της παρ. 1, εφόσον δεν επαρκεί το καθορισμένο για τις εν λόγω περιοχές δίμηνο απόσταξης, επιτρέπεται η παράταση αυτού για έναν ακόμη μήνα βάσει της υποπερ. 1 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.
3. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος, στο προϊόν που θα παραχθεί, ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη χορήγηση της άδειας απόσταξης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα  οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 (Β’ 4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
4. Για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά η αίτηση - δήλωση διήμερου μικρού αποσταγματοποιού  συμπληρωμένη με τα στοιχεία που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. γ) της ίδιας ως άνω παρ. 4 του άρθρου 13 για τους παραγωγούς των λοιπών επιτρεπόμενων υλών.

Δείτε εδώ την απόφαση.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις