Αιτήσεις στα πλαίσια των δράσεων «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου 2023 σχετική  ψηφιακή αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και παραστατικά υλοποίησης της Δράσης που προβλέπονται, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή, η οποία παρέχεται μέσω GOV.gr. Η εν λόγω αίτηση συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

α) προσωπικά στοιχεία φυσικού προσώπου (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο),
β) επωνυμία νομικού προσώπου, ονοματεπώνυμο εκπροσώπου νομικού προσώπου,
γ) στοιχεία επικοινωνίας (αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας),
δ) μελισσοκομικό κωδικό αριθμό,
ε) μελισσοκομική έδρα,
στ) προορισμός (περιοχή μετακίνησης),
ζ) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ),
η) Συνεργαζόμενη Τράπεζα και κωδικός IBAN.


Κατ’ παρέκκλιση, κατά το προγραμματικό έτος 2023, πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, η ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση και των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών, πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023

Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη Δράση και των απαραίτητων δικαιολογητικών - παραστατικών οι δυνητικοί δικαιούχοι, μπορούν εφόσον το επιθυμούν, να απευθύνονται στα κατά τόπους Κέντρα Μελισσοκομίας, τα οποία λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορείς υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή.

Η εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, γίνεται αποδεκτή μέχρι το αργότερο είκοσι πέντε (25) ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία των παρ. 2 και 3, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην παρ. 9 του άρθρου 12. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος υπόκειται υποχρεωτικά επιτόπιο έλεγχο.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις