Συνδεδεμένη βάμβακος: Πόσα κιλά χρειάζονται ανά περιφέρεια  για να πάρετε την επιδότηση

Άρθρο 1
Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 36 έως 41 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Δεκεμβρίου 2021 (L 435 και διορθ. L 181/2022 και L 227/2022), των άρθρων 6 έως 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2021 (L 20), του άρθρου 3 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/129 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2021 (L 20), του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Δεκεμβρίου 2021 και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/117 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2022 σχετικά με τη χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023 2027.

Άρθρο 2
Όροι επιλεξιμότητας - Προϋποθέσεις σποράς - Δικαιούχοι


1. Σε εφαρμογή του άρθρου 6 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, λαμβάνοντας υπόψη τις εδαφοκλιματικές συνθήκες των διαφόρων περιοχών της χώρας, της γεωργικής οικονομίας των εν λόγω περιοχών καθώς και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές καλλιέργειας και άρδευσης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, επιλέξιμες για την ειδική ενίσχυση του βαμβακιού ορίζονται οι γεωργικές εκτάσεις όλης της χώρας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.

2. Σε εφαρμογή του άρθρου 7 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, στις επιλέξιμες γεωργικές εκτάσεις μπορεί να καλλιεργούνται όλες οι ποικιλίες βαμβακιού που είναι καταχωρισμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών ή/ και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών. Η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι δεν χορηγείται για ποικιλίες που δεν περιλαμβάνονται στους προαναφερόμενους καταλόγους, καθώς και για γενετικά τροποποιημένες ποικιλίες.

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 8 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, η σπορά των επιλέξιμων, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκτάσεων βαμβακιού πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με χρήση πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά (κατηγορίες: προβασικός, βασικός, πιστοποιημένος Α και Β αναπαραγωγής), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 225021/31.03.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας (Β’ 478), ελάχιστης ποσότητας δεκαέξι (16) κιλών ανά εκτάριο καλλιέργειας ποικιλιών βαμβακιού ή δεκατριών (13) κιλών ανά εκτάριο καλλιέργειας υβριδίων βαμβακιού, που εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα εκατό χιλιάδων (100.000) ή ογδόντα πέντε χιλιάδων (85.000) φυτών ανά εκτάριο, αντίστοιχα. Η ποσότητα αποδεικνύεται με την προσκόμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, των πρωτότυπων παραστατικών αγοράς των σπόρων προς σπορά (τιμολόγιο αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης) και των πρωτότυπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες των σπόρων προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω παραστατικά. Όταν οι δικαιούχοι προσκομίζουν απόδειξη λιανικής πώλησης, καταθέτουν επιπρόσθετα βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου προς σπορά ανά ποικιλία, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ του παραρτήματος της παρούσας.

4. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 3 του παρόντος άρθρου, οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο κατηγορίας βελτιωτή (υλικό καλλιτερευτή), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 217265/28.01.2004 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β’ 203), αποκλειστικά και μόνο:
α) Για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τα οικεία Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), για τις δηλωθείσες εκτάσεις, οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή και προορίζονται για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά, σύμφωνα με το υπόδειγμα III του παραρτήματος της παρούσας,
β) για τον αναπολλαπλασιασμό του υλικού καλλιτερευτή της διατηρούμενης ποικιλίας, ο οποίος αποδεικνύεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για το σύνολο των δηλωθεισών εκτάσεων οι οποίες σπάρθηκαν με υλικό καλλιτερευτή, σύμφωνα με το υπόδειγμα IV του παραρτήματος της παρούσας.

5. Ως καταληκτική ημερομηνία σποράς ορίζεται η 31η Μαΐου κάθε έτους, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας για τις οποίες απαιτείται επανασπορά. Για τον έλεγχο της ημερομηνίας σποράς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των διαπιστώσεων των άλλων ελέγχων και τα παραπάνω παραστατικά.
Σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής ή απόδειξης λιανικής πώλησης, ο παραγωγός μπορεί να προσκομίζει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων.
Για τη δωρεάν διάθεση σπόρων από επιχειρήσεις προς παραγωγούς απαιτείται η υποβολή των αντίστοιχων τιμολογίων, τα οποία είναι αποδεκτά αν υπάρχουν οι απαιτούμενες εγγραφές τους
α) στην καρτέλα αποθήκης του κάθε είδους,
β) στο ισοζύγιο αποθήκης ειδών-απολογιστική εγγραφή ανά είδος,
γ) στο αναλυτικό καθολικό της επιχείρησης.

6. Δικαιούχοι της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι είναι οι γεωργοί, που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Υποβάλλουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΕΑΕ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1040/3.4.2023 υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, και:
αα) το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου βαμβακόσπορου και
αβ) το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης διεπαγγελματικής οργάνωσης βάμβακος, αν ο γεωργός είναι μέλος,
β) διατηρούν την καλλιέργειά τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, μεριμνώντας για την εκτέλεση απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων όπως:
βα) η κατάλληλη προσπαρτική προετοιμασία του εδάφους,
ββ) η λίπανση με την απαιτούμενη ποσότητα λιπάσματος και σύμφωνα με τις αποδεκτές πρακτικές λίπανσης,
βγ) ο έλεγχος των ζιζανίων με μηχανικές ή/και χημικές μεθόδους,
βδ) η καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
βε) κατά την άρδευση εφαρμόζονται οι κατάλληλες μέθοδοι με χορήγηση των ενδεικνυόμενων ποσοτήτων νερού που συνιστώνται στα πλαίσια των ειδικών προγραμμάτων και σχεδίων δράσης περιβαλλοντικής προστασίας στις περιοχές που αυτά εφαρμόζονται,
γ) συγκομίζουν από τις δηλωθείσες εκτάσεις τις σχετικές ποσότητες βάμβακος,
δ) παραδίδουν στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις το βαμβάκι που συγκομίζουν το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης.
Η περίοδος των παραδόσεων μπορεί να παραταθεί σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

7. Οι παραγωγοί βάμβακος μπορούν να παραδίδουν το σύσπορο βαμβάκι μέσω Αγροτικών Συνεταιρισμών, οι οποίοι διαπραγματεύονται και πωλούν την παραγωγή τους για λογαριασμό τους, κατόπιν συμφωνίας τους. Επιπλέον, τηρούν βιβλία αποθήκης διακίνησης του σύσπορου βαμβακιού και καταθέτουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής τα ΑΦΜ, τα ονοματεπώνυμα των παραγωγών καθώς και τις ποσότητες σύσπορου που παρέδωσε ο κάθε ένας, προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση της ειδικής ενίσχυσης.
Παραγωγοί που για λόγους ανωτέρας βίας δεν παραδίδουν την παραγωγή τους στα εκκοκκιστήρια μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ποσότητα που παρήγαγαν και τον τόπο συγκέντρωσής της.Άρθρο 3
Καθορισμός και καταβολή ειδικής ενίσχυσης


1. Το ποσό της ειδικής ενίσχυσης υπολογίζεται στα επτακόσια τριάντα τρία ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (733,98€) ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, για βασική έκταση 250.000 εκταρίων.

2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2116, που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν.
Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας, μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με τον πίνακα ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα του παραρτήματος. Η ανωτέρω απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτοί επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς.
Αν διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%, η ποσότητα που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσοστό δεν προσμετράται για τον υπολογισμό της τελικής ποσότητας του παραγωγού.

3. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφού προηγουμένως διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης ελάχιστης παραγωγής.

4. Αν διαπιστωθεί, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.

Άρθρο 4
Συμβάσεις αγοραπωλησίας


1. Η πώληση του σύσπορου βαμβακιού πραγματοποιείται με συμβάσεις αγοραπωλησίας με ευθύνη των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων και των παραγωγών, οι οποίες υπογράφονται σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του παραρτήματος, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, περιλαμβάνουν δε και τη συμφωνούμενη τιμή. Η τιμή προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή τιμή και την τυχόν θετική ή αρνητική πριμοδότηση που προκύπτει από την απόφαση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος (ΔΟΒ), σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5. Αν η ΔΟΒ δεν έχει εκδώσει την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, η τιμή διαμορφώνεται από τους συμβαλλόμενους ελεύθερα. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης όσον αφορά τον αναφερόμενο έλεγχο της παρ. 2 του άρθρου 7, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 9.

2. Όταν διενεργούνται περισσότερες της μιας παράδοσης από παραγωγό σε εκκοκκιστική επιχείρηση, υπογράφεται μία μόνο σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των προς παράδοση ποσοτήτων σύσπορου βαμβακιού.

3. Όταν ο συμβαλλόμενος είναι Αγροτικός Συνεταιρισμός, η αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας με συνημμένο κατάλογο των μελών υπογράφεται πριν την έναρξη της περιόδου παραδόσεων και κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 5
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις Βάμβακος


1. Ως ΔΟΒ ορίζεται κάθε φορέας με νομική προσωπικότητα που συγκροτείται από βαμβακοπαραγωγούς και από μια τουλάχιστον εκκοκκιστική επιχείρηση, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, ασκεί δραστηριότητες όπως:
α) Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βαμβακιού στην αγορά με βάση της πραγματικές ανάγκες της, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος και των καταναλωτών,
β) η κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης,
γ) η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βαμβακιού μέσω καθεστώτων πιστοποίησης της ποιότητας,
δ) η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος (ΕΚΠΕΤΤΒ) του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ),
ε) η έκδοση απόφασης με την θετική ή αρνητική πριμοδότηση επί της προκύπτουσας τιμής αγοραπωλησίας του σύσπορου βαμβακιού, για την οποία λαμβάνονται υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως η υγρασία και η παρουσία ξένων υλών. Η απόφαση της ΔΟΒ εγκρίνεται με σχετική υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση του ΕΚΠΕΤΤΒ μέσω του προέδρου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
στ) η συμμετοχή της σε ειδικά προγράμματα δράσης και ανάπτυξης της Περιφέρειας των αρμοδίων Υπουργείων, καθώς και του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

2. Το ΕΚΠΕΤΤΒ προσδιορίζει τα ποιοτικά δεδομένα των σποροπαραγόμενων ποικιλιών βάμβακος στη χώρα κάθε εκκοκκιστική περίοδο σύμφωνα με τις δηλωθείσες ποικιλίες και συντάσσει αναφορά προς την ΔΟΒ, έως τις 31 Ιανουαρίου εκάστου έτους, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.
Η ΔΟΒ, σε ειδική συνεδρίαση στο τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους, λαμβάνοντας υπόψη την αναφορά του ΕΚΠΕΤΤΒ, καθορίζει τους παραγωγικούς και ποιοτικούς στόχους του συγκεκριμένου έτους και τους κοινοποιεί στη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής.

3. Κάθε ΔΟΒ εγκρίνεται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126, από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, μετά από σχετική αίτησή της, πριν από την 1η Μαρτίου κάθε έτους.
Η έγκριση χορηγείται εφόσον η ΔΟΒ:
α) Καλύπτει επιλέξιμη, σύμφωνα με το άρθρο 2, έκταση, τουλάχιστον ίση με διακόσιες χιλιάδες (200.000) εκτάρια,
β) θεσπίζει κανόνες εσωτερικής λειτουργίας, με τους οποίους ορίζουν ιδίως τον αριθμό των μελών τους, καθώς και τους όρους συμμετοχής και τις εισφορές τους σύμφωνα με την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία.
Τα ανωτέρω κριτήρια αποτελούν αντικείμενο ελέγχου της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά την έγκριση της ΔΟΒ ο ΟΠΕΚΕΠΕ της χορηγεί τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία που αιτείται για την διευκόλυνση των στόχων της.

4. Εάν διαπιστωθεί ότι μια εγκεκριμένη ΔΟΒ δεν πληρεί πλέον τα κριτήρια έγκρισης της παρ. 3, η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής την ειδοποιεί για τη διαπίστωση της μη τήρησης των κριτηρίων και τη δυνατότητα συμμόρφωσης εντός εξήντα (60) ημερών. Αν η ΔΟΒ δεν συμμορφωθεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής της κοινοποιεί την πρόθεση ανάκλησης της έγκρισης αναφέροντας τους σχετικούς λόγους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126. Η ΔΟΒ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών. Αν οι παρατηρήσεις της ΔΟΒ δεν γίνουν δεκτές, η έγκριση ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας.

5. Στους παραγωγούς που είναι μέλη εγκεκριμένης ΔΟΒ χορηγείται η ειδική ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 3 προσαυξημένη κατά 2 ευρώ ανά επιλέξιμο εκτάριο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

6. Οι παραγωγοί που είναι μέλη ΔΟΒ της οποίας η έγκριση ανακλήθηκε, στερούνται του δικαιώματος της αυξημένης ενίσχυσης που προβλέπεται στην παρ. 3, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126.

7. Η συμμετοχή των βαμβακοπαραγωγών σε εγκεκριμένη ΔΟΒ είναι προαιρετική. Ένας βαμβακοπαραγωγός δεν μπορεί να είναι μέλος σε περισσότερες της μιας ΔΟΒ και υποχρεούται να παραδίδει το βαμβάκι που παράγει σε εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια οργάνωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/126.
 
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις εκκοκκιστικών επιχειρήσεων


Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, για τη διασφάλιση των ελεγκτικών διαδικασιών και της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης προς τους παραγωγούς, υποχρεούνται:
1. Να γνωστοποιούν εγγράφως στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ την ημερομηνία έναρξης των παραλαβών σύσπορου βαμβακιού δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, καθώς και α) να έχουν αναρτημένη καθημερινά σε εμφανές σημείο στην πρόσοψη του εκκοκκιστηρίου, την ισχύουσα διεθνή τιμή για ενημέρωση των παραγωγών. Η διεθνής τιμή αναρτάται καθημερινά και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΟΠΕΚΕΠΕ, β) να έχουν αναρτημένη καθημερινά τη διακύμανση της τιμής αγοράς του σύσπορου βαμβακιού από τους παραγωγούς, ανάλογα με την ποιοτική διαβάθμιση σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5, για την ενημέρωση των συναλλασσόμενων με αυτές, γ) να αναγράφουν στα δελτία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, για κάθε εισερχόμενη παρτίδα, το ποσοστό υγρασίας του παραδιδόμενου προϊόντος.

2. Να αποστέλλουν στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ηλεκτρονικού του συστήματος τα παρακάτω στοιχεία:
α) Στο τέλος των παραλαβών κάθε ημέρας, κατάσταση ημερήσιων παραλαβών σύσπορου βαμβακιού ανά γεωργό,
β) στο τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου:
βα) στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βαμβακιού,
ββ) στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης σύσπορου βαμβακιού σε ίνες και
βγ) δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου βαμβακιού σε δέματα και κιλά ιδίας παραγωγής και εμπορίας, καθώς και βαμβακόσπορου.

3. Όταν αγοράζουν σύσπορο βαμβάκι από χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο.

4 Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1102586/ 677/0015/25.10.2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β’ 2180), καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

5. Να συνεργάζονται με τα ενωσιακά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

6. Όταν η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπόψη στο διασταυρωτικό έλεγχο της παρ. 3 του άρθρου 3, για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής και δεν χορηγείται στους παραγωγούς η ειδική ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση.
 
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%.

7. Να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές σήμανσης ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βαμβακιού:
α) Επικαιροποίηση των κωδικών γραμμών παραγωγής κάθε εκκοκκιστικής επιχείρησης σύμφωνα με την ονοματοδοσία του πρώην Οργανισμού Βάμβακος και την ισχύουσα βάση δεδομένων που τηρείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
β) κάθε δέμα εκκοκκισμένου βαμβακιού, εφόσον προέρχεται από σύσπορο βαμβάκι παραγόμενο στη χώρα, φέρει και στις δύο πλευρές του, το σήμα του European Cotton Alliance (ECA), αν αυτό υποδειχθεί από τον ECA και ετικέτα με τις παρακάτω προδιαγραφές.:
Κωδικοποίηση Barcode: Code 128, Μήκος: 22 χαρακτήρες,
Χαρακτήρες 1, 2, 3: Κωδικός Εκκοκκιστηρίου (XXX),
Χαρακτήρες 4, 5, 6, 7, 8, 9: Αριθμός δέματος (XXXXXX),
Χαρακτήρες 10, 11, 12, 13, 14, 15: Ημερομηνία της μορφής εεμμηη (XXXXXX),
Χαρακτήρες 16, 17, 18, 19: Ώρα της μορφής ωωλλ (XXXX),
Χαρακτήρες 20, 21, 22: Κιλά (XXX),
Διαστάσεις ετικέτας: 21 X 10,5 εκατοστά.

Άρθρο 7
Έλεγχοι


1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια των ελέγχων ορίζεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκδίδει εγκύκλιο για τον έλεγχο και την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βαμβακιού σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ.
Αρμόδιος φορέας για την ανάλυση της περιεκτικότητας σε ξένες ύλες των ποσοτήτων βάμβακος που παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια, ορίζεται το ΕΚΠΕΤΤΒ. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων διαβιβάζονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους καλλιέργειας.

2. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ διενεργεί ελέγχους, στα πλαίσια της παρούσας σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ και καθορίζει με σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες του τις λεπτομέρειες διεξαγωγής τους. Οι έλεγχοι διενεργούνται:
α) Στον παραγωγό:
αα) Διοικητικοί έλεγχοι (οπτικοί χειρόγραφοι έλεγχοι σε επίπεδο αίτησης καθώς και κεντρικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι συμπεριλαμβανομένων των διασταυρούμενων ελέγχων σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και επικράτειας). Στους διοικητικούς ελέγχους περιλαμβάνονται και οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι με άλλες αρμόδιες αρχές μέσω webservices.
αβ) Επιτόπιοι έλεγχοι, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εξακρίβωση της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων, καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την αιρεσιμότητα και τα οικολογικά σχήματα.
αγ) Έλεγχοι απομακρυσμένης παρακολούθησης, όπου κάθε αίτηση κατηγοριοποιείται σε πράσινη (έγκριση), κόκκινη (απόρριψη) ή κίτρινη (μη επαρκή δεδομένα) σύμφωνα με το μοντέλο traffic light.
αδ) Οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να αποσύρουν εν όλω ή εν μέρει την αίτησή τους μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν μπορεί να είναι αργότερα από τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την πρώτη πληρωμή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173.
αε) Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τους όρους επιλεξιμότητας, η οποία διαπιστώνεται από τους διοικητικούς ελέγχους ή το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους δικαιούχους δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τροποποιήσουν ή να αποσύρουν την αίτηση ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173.
αστ) Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοινοποιεί στους δικαιούχους τις πληροφορίες και οποιοδήποτε άλλο προσωρινό αποτέλεσμα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173.
Οι διοικητικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι απομακρυσμένης παρακολούθησης πραγματοποιούνται στο σύνολο των δυνητικών δικαιούχων.
β) Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν διοικητικούς ελέγχους, οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, στο τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου, για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου διεξάγεται δειγματοληπτικός έλεγχος, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΚΠΕΤΤΒ, σε ποσοστό τουλάχιστον 0,5% των παραδιδόμενων στα εκκοκκιστήρια παρτίδων σύσπορου βαμβακιού, ώστε να διαπιστωθεί η περιεκτικότητά τους σε ξένες ύλες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3. Κατά τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών της παρ. 7 του άρθρου 6.
γ) Στις ΔΟΒ και αφορούν διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 100% των εγκεκριμένων ΔΟΒ, για την εξακρίβωση της τήρησης των κριτηρίων για την έγκρισή τους και σύμφωνα με το άρθρο 13 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1173.

3. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και της πληρωμής της ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει με τα σχετικά στατιστικά στοιχεία τη Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής.

4. Αρμόδια αρχή για την διενέργεια ελέγχων προς διαπίστωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5, ορίζεται το ΕΚΠΕΤΤΒ. Στην περίπτωση ύπαρξης ισχύουσας συμφωνίας στο πλαίσιο της ΔΟΒ, όπως αναφέρεται στην περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5, κοινοποιείται η εν λόγω συμφωνία στην Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ, η οποία την διαβιβάζει στον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, για τον τρόπο διεξαγωγής του εν λόγω ελέγχου.
 
Άρθρο 8
Ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων


Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί των αποτελεσμάτων των ελέγχων μέσω της πλατφόρμας του κυβερνητικού νέφους και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι διαθέσιμα στους δυνητικούς δικαιούχους στην πλατφόρμα του κυβερνητικού νέφους.

Άρθρο 9
Κυρώσεις - Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών


1. Αν διαπιστωθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1172 και σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ. Τα αποτελέσματα μετά την επιβολή των κυρώσεων είναι διαθέσιμα για προσωποποιημένη πληροφόρηση των δικαιούχων στην πλατφόρμα του κυβερνητικού νέφους.

2. Η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 2520/1997 (Α’ 173).

3. Για παράβαση του άρθρου 6 επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, η οποία λαμβάνει υπόψη της τα σχετικά αποτελέσματα ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Για την μη τήρηση της προβλεπόμενης στη σύμβαση του άρθρου 4 προθεσμίας εξόφλησης των παραγωγών και μετά την παρέλευση επιπλέον δεκαπέντε (15) ημερών επιβάλλεται, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, πρόστιμο μέχρι 10% επί της αξίας του πωληθέντος σύσπορου βαμβακιού, ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό και τον χρόνο καθυστέρησης.
Ως ημερομηνία έναρξης της οφειλής νοείται η ημέρα παράδοσης του συσπόρου βαμβακιού στο εκκοκκιστήριο και τιμή η συμφωνηθείσα μεταξύ των συμβαλλομένων.

5. Για τη μη τήρηση της παρ. 1 του άρθρου 4 επιβάλλεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά παράβαση. Αν διαπιστωθεί υποτροπή μέσα σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Άρθρο 10
Διαδικασίες παρακολούθησης επιπλέον δεδομένων


1. Έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους Ν, ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να στέλνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα επιπλέον δεδομένα, τα οποία περιγράφονται στο παράρτημα IV του εφαρμοστικού Καν. 1475/2022, συλλέγονται από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, και αφορούν πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1.

2. Τα επιπλέον δεδομένα, της παρέμβασης Π1-36 ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο «Επιπλέον Δεδομένα» του παραρτήματος της παρούσης.
 
Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπ’ αρ. 1178/27361/10.3.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 430), παύει να ισχύει.
 
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος


1. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει για την καλλιεργητική περίοδο 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2023

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις