Εγγραφή στο Φυτοϋγειονομικό Μητρώο επαγγελματιών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

 1. Όσοι ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄307) διατηρούν τον ίδιο αριθμό στο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης,  προσθέτοντας στην αρχή του αριθμού του μητρώου το κατά ISO πρόθεμα της χώρας (GR ) σύμφωνα με το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 2. Οι επαγγελματίες πρασίνου (π.χ. εργολήπτες έργων πρασίνου) οι οποίοι προμηθεύουν φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, στο πλαίσιο της σύμβασης τους για την κατασκευή ενός έργου πρασίνου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2031, θεωρούνται επαγγελματίες υπόχρεοι εγγραφής στο νέο φυτοϋγειονομικό μητρώο επαγγελματιών.
 3. Ο επαγγελματίας που εισάγει, διακινεί φυτά ή φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα μέσω διαδικτύου απαιτείται να εγγραφεί στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων  επιχείρησης .
 4. Όσοι από τους επαγγελματίες ζητούν από τις αρμόδιες Αρχές την έκδοση πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 100, 101 και 102 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 έχουν την υποχρέωση  εγγραφής στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης .
 5. Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο επαγγελματιών πρέπει να τηρούν αρχεία, για τις εγκαταστάσεις από τις οποίες προμηθεύονται φυτά καθώς και για τις εγκαταστάσεις στις οποίες   προμηθεύουν  φυτά για περίοδο τουλάχιστον 3 ετών και να εφαρμόζουν συστήματα και διαδικασίες ιχνηλασιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 6. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εγγραφής στο νέο επίσημο μητρώο επαγγελματιών/υπευθύνων επιχείρησης:
 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων με μέσα διαφορετικά από τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως.
 • Οι επαγγελματίες που προμηθεύουν αποκλειστικά και απευθείας στους τελικούς χρήστες μικρές ποσότητες σπόρων εκτός από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 72 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031.
 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους σχετικά με τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα  περιορίζεται στη μεταφορά τους για άλλον επαγγελματία.
 • Οι επαγγελματίες που η δραστηριότητά τους αφορά τη μεταφορά αντικειμένων κάθε είδους με τη χρήση ξύλινων μέσων συσκευασίας.
 1. Τονίζουμε ότι η μη εγγραφή των υπόχρεων στο μητρώο και η μη επικαιροποίησή του συνιστούν φυτοϋγειονομική παράβαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ.37/2021(Α94) καθώς και του ν.2147/1952(Α155), όπως ισχύει. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 34α και 35 του ν.2147/1952(Α 155).
Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις