Συνδεδεμένη βάμβακος: Στα 733,98€ ανά εκτάριο

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 472/158760/25/05/2023 Υπουργική Απόφαση προκειμένου να αποδοθεί στους δικαιούχους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ισχύουν τα εξής:

1.Η συνδεδεμένη ενίσχυση στο βαμβάκι ανέρχεται σε 733,98 € ανά εκτάριο εφ όσον η επιλέξιμη προς ενίσχυση έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 εκτάρια σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115.

2. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους παραγωγούς που καλλιεργούν βαμβάκι σε επιλέξιμες εκτάσεις και έχει δηλωθεί, η καλλιέργεια, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

3. Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, παραλαμβάνουν, επεξεργάζονται και αποστέλλουν τα στοιχεία των παραδόσεων βάμβακος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

4.Η μέση απόδοση του εκκοκκιστηρίου στο οποίο έχουν παραδώσει οι παραγωγοί πρέπει να είναι άνω του 32% η οποία παρακολουθείται και επιβεβαιώνεται με τελικό ισοζύγιο.

Α. Υποχρεώσεις των παραγωγών βάμβακος

1.Οι παραγωγοί βάμβακος πρέπει να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα δεκαέξι (16) κιλών ανά καλλιεργούμενο εκτάριο ή δεκατριών (13) κιλών ανά εκτάριο στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βάμβακος με καταληκτική ημερομηνία σποράς την 31η Μαΐου 2023 εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που απαιτείται επανασπορά.

Η σπορά των επιλέξιμων εκτάσεων με βαμβάκι αποδεικνύεται με την προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου αγοράς ή τιμολογίου αγοράς- δελτίου αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης και των πρωτοτύπων επίσημων ετικετών που φέρουν οι συσκευασίες των σπόρων προς σπορά που αναγράφονται στα ανωτέρω παραστατικά.

Σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων των ανωτέρω παραστατικών ο παραγωγός μπορεί να προσκομίζει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή για την παραγωγή προβασικού ή βασικού σπόρου προς σπορά και την παραγωγή για τον αναπολλαπλασιασμό του υλικού της διατηρούμενης ποικιλίας.

2.Οι παραγωγοί στην αίτηση της ενιαίας ενίσχυσης πρέπει να αναφέρουν το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος, καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.

3.Να διατηρούν την καλλιέργεια τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων.

4.Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν , υπογράφοντας πέραν των άλλων την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.

5.Να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10% διότι δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης.

6. Οι παραδόσεις στα εκκοκκιστήρια για τους παραγωγούς που θέλουν να τύχουν της ενίσχυσης πρέπει να ολοκληρωθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024.

Παραγωγοί που για λόγους ανωτέρας βίας δεν παραδίδουν την παραγωγή τους μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024 δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ την ποσότητα που παρήγαγαν και τον τόπο συγκέντρωσής της.

Β. Υποχρεώσεις Εκκοκκιστικών Επιχειρήσεων , Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Ομάδων Παραγωγών

1.Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις γνωστοποιούν εγγράφως, προς την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την πρόθεσή τους για έναρξη των παραλαβών, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, αναγράφοντας κα τα στοιχεία αρμοδίου επικοινωνίας (Tηλ.,Fax, email) προκειμένου να επικοινωνεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί τους για τη χορήγηση Κωδικού Πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σύστημα ώστε να ενημερώνονται σχετικά από αυτό και να αποστέλλουν τα ζητούμενα στοιχεία.

Να έχουν αναρτημένη καθημερινά σε εμφανές σημείο την ισχύουσα διεθνή τιμή για την ενημέρωση των παραγωγών καθώς επίσης και τη διακύμανση της τιμής αγοράς του συσπόρου βάμβακος ανάλογα με την ποιοτική διαβάθμισή του. Επίσης να αναγράφουν στα δελτία ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής το ποσοστό υγρασίας για κάθε εισερχόμενη παρτίδα.

Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία της παράδοσης του προϊόντος από τον παραγωγό (παρτίδα) πρέπει:

Α. Να δίνουν αύξοντα αριθμό στην κάθε παρτίδα.

Β. Να καταχωρούν τουλάχιστον το ΑΦΜ του παραγωγού ή της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της Ομάδας Παραγωγών.

Γ. Το αργότερο κατά την είσοδο της ποσότητας (παρτίδας) στην εκκοκκιστική επιχείρηση συνάπτεται Σύμβαση μεταξύ παραγωγού και εκκοκκιστή υποχρεωτικά σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην Υπουργική Απόφαση. Η τιμή προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή τιμή και την τυχόν θετική ή αρνητική πριμοδότηση που προκύπτει από απόφαση της ΔΟΒ. Εάν η ΔΟΒ δεν έχει εκδώσει τέτοια απόφαση η τιμή διαμορφώνεται ελεύθερα. Στην περίπτωση περισσοτέρων της μιας παράδοσης από παραγωγό σε εκκοκκιστική επιχείρηση, υπογράφεται μία μόνο σύμβαση που περιλαμβάνει το σύνολο των προς παράδοση ποσοτήτων. Τα στοιχεία των παραγωγών που αναγράφονται στη σύμβαση πρέπει να είναι σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης όπως αυτή υπάρχει καταχωρημένη στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης ή σε τυχόν άλλες παραβάσεις της Υπουργικής Απόφασης, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση.

3. Στις περιπτώσεις Συνεταιριστικών Οργανώσεων ή Ομάδων Παραγωγών η αντίστοιχη Σύμβαση αγοραπωλησίας με συνημμένο κατάλογο των μελών, πρέπει να υπογράφεται, κατόπιν εξουσιοδότησης, πριν την έναρξη της περιόδου παραδόσεων και να κατατίθεται εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Ομάδες Παραγωγών οφείλουν να εγγραφούν ως χρήστες στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ για τα συνδεδεμένα καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και να καταχωρούν τις παραδοθείσες ποσότητες ανά παραγωγό –μέλος της Ομάδας ή του Συνεταιρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σταλούν ηλεκτρονικά.

Επίσης θα πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ το Καταστατικό, την Έγκριση Λειτουργίας της Ομάδας ή του Συνεταιρισμού καθώς και τα πλήρη στοιχεία των υπευθύνων επικοινωνίας. Επισημαίνεται ότι οι παραδόσεις που πραγματοποιούνται από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή τις Ομάδες Παραγωγών θα καταχωρούνται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις στους ΑΦΜ του Συνεταιρισμού ή της Ομάδας.

4.Οι εκκοκκιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να αποστέλλουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος στο τέλος της ημέρας κατάσταση ημερησίων παραλαβών συσπόρου βάμβακος.

Στο τέλος δε της εκκοκκιστικής περιόδου τα κάτωθι δεδομένα :

α. στοιχεία ποιοτικής κατάταξης εκκοκκισμένου βάμβακος

β. στοιχεία για το ποσοστό απόδοσης συσπόρου σε ίνες

γ. δήλωση αποθεμάτων εκκοκκισμένου σε δέματα και κιλά ιδίας παραγωγής και εμπορίας καθώς και βαμβακοσπόρου.

6.Σε περίπτωση αγοράς συσπόρου βάμβακος από χώρες της Ε.Ε ή τρίτες χώρες, να ενημερώνουν την αρμόδια Περιφερειακή Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την εισαγωγή του στο εκκοκκιστήριο.

7.Να τηρούν βιβλίο αποθήκης και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 1102586/677/0015/21-10-2007 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και τα προβλεπόμενα παραστατικά του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές σήμανσης - ταυτότητας δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος. Έκαστο δέμα εκκοκκισμένου βάμβακος θα πρέπει να φέρει σε αμφότερες πλευρές το σήμα του European Cotton Alliance και ετικέτα με τις παρακάτω προδιαγραφές: (Τροποποίηση υπ’αριθμ.1602/139488/04/07/2019)

Κωδικοποίηση Barcode: Code 128 Μήκος: 22 χαρακτήρες

Χαρακτήρες 1,2,3: Κωδικός Εκκοκκιστηρίου (XXX) Χαρακτήρες 4,5,6,7,8,9: Αριθμός δέματος (ΧΧΧΧΧΧ) Χαρακτήρες 10,11,12,13,14,15: Ημερομηνία της μορφής εεμμηη (ΧΧΧΧΧΧ)

Χαρακτήρες 16,17,18,19: Ώρα της μορφής ωωλλ (ΧΧΧΧ) Χαρακτήρες 20,21,22: Κιλά (XXX) Διαστάσεις ετικέτας: 21 Χ 10,5 cm.

8.Να συνεργάζονται με τα κοινοτικά και τα εθνικά ελεγκτικά όργανα κατά τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

Στο τέλος της περιόδου, προκειμένου να εκτιμηθεί η απόδοση, πραγματοποιείται τελικό ισοζύγιο.

Επίσης ισοζύγιο πραγματοποιείται και κατά την έναρξη της περιόδου με καταγραφή των αποθεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος σε δέματα και κιλά ιδίας παραγωγής και εμπορίας, όπως και βαμβακοσπόρου αλλά και σε τυχόν έκτακτες περιπτώσεις. Τα Πρακτικά Ισοζυγίων φυλάσσονται στα κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακά Γραφεία της Υπηρεσίας.

9.Επιπλέον από την έναρξη της εκκοκκιστικής περιόδου μέχρι τη λήξη αυτής σε τακτά χρονικά διαστήματα θα γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 0,5% των παραδιδόμενων στα εκκοκκιστήρια παρτίδων συσπόρου ώστε να διαπιστωθεί η περιεκτικότητά τους σε ξένες ύλες σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης Βάμβακος.

Στο τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου διεξάγεται διοικητικός έλεγχος στο 10% των εκκοκκιστικών επιχειρήσεων για την εξακρίβωση και επαλήθευση των στοιχείων παραδόσεων και σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν βαμβάκι στην εν λόγω επιχείρηση.

10.Τυχόν προφανή λάθη κατά την καταχώρηση των παρτίδων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και μέχρι τη λήξη της περιόδου (λάθος καταχώρηση ΑΦΜ, ονοματεπώνυμα κλπ) δύναται να διορθωθούν, με την προσκόμιση ορθών παραστατικών, χωρίς όμως να επηρεάζεται η μοναδικότητα και το βάρος της παρτίδας. Οι παραγωγοί βάμβακος πρέπει να τηρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις για να λάβουν την ειδική στρεμματική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, δεν θα χορηγείται στους παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση.

Οι παραγωγοί μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να ενημερώνονται για τις παραδόσεις τους. Επίσης, για όλους τους ενδιαφερόμενους θα υπάρχει ενημερωμένος πίνακας με τις παραδόσεις συσπόρου βάμβακος ανά Περιφερειακή Ενότητα. Για τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις της ΥΑ ή βρίσκονται στο όριο απόδοσης του 32% θα ενημερώνονται οι παραγωγοί με κάθε πρόσφορο μέσο, ώστε να γνωρίζουν πως δεν θα τύχουν της συνδεδεμένης ενίσχυσης αναλογικά, για τις ποσότητες που θα εξακολουθήσουν να παραδίδουν σε αυτές.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις