Συνδεδεμένη ενίσχυση για τα πορτοκάλια χυμοποίησης

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη χορήγηση της συνδεδεμένης στήριξης στην καλλιέργεια του Πορτοκαλιού Χυμοποίησης στο πλαίσιο παρέμβασης Π1-32.1 «Στήριξη συνδεδεμένου εισοδήματος - φυτική παραγωγή» του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ).

Προϋπολογισμός
Σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ ο προϋπολογισμός της ενίσχυσης για την περίοδο 2023-2027, ανέρχεται σε 2.233.856 € ανά έτος για έκταση 4.363 εκταρίων, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός της ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 11.169.280 €.

Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης ακολουθεί τις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2021/2116 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Όροι επιλεξιμότητας
Α. Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης βιομηχανικής τομάτας είναι οι ενεργοί γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:
1. Παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 50 τόνους βιομηχανικής τομάτας ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης, σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις του άρθρου 8 της παρούσας, από 1η Ιουνίου έως και την 30η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμετρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα.

Ο ΕΛΓΑ υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων,  Πληρωμών και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης.

2. Οι παραδόσεις σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις του άρθρου 8 της παρούσας πραγματοποιούνται:
i) Μέσω των παρακάτω φορέων για τους παραγωγούς μέλη τους:
α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής Οργάνωσης, όπως ορίζονται στο νόμο 4673/2020.
β) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με τον καν. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
ii) Οι γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων μπορούν να παραδίδουν:
- σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι
- απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται η προσκόμιση πρωτοτύπου τιμολογίου πώλησης ή αγοράς του προϊόντος.

3. Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από:
(α) τους φορείς για τα μέλη τους και τους συνεργαζόμενους με αυτούς ενεργούς γεωργούς ή
(β) τους μεμονωμένους ενεργούς γεωργούς, που δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων, με ευθύνη τους, στο εργοστάσιο της μεταποιητικής επιχείρησης ή σε κατάλληλο χώρο συγκέντρωσης της μεταποιητικής επιχείρησης, σύμφωνα με την εκάστοτε σχετική νομοθεσία.
Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται σε0,1 εκτάρια.

4. Έχουν εγκαταστήσει σύστημα στάγδην άρδευσης.

5. Η εν λόγω συνδεδεμένη ενίσχυση χορηγείται υπό την προϋπόθεση, ότι εκτός από τη συμβατότητα με την Οδηγία-πλαίσιο για τα νερά (2000/60/EC) θα τηρηθεί και η εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων.

Καθορισμός ενίσχυσης
1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού 2021/2115 και τα προβλεπόμενα στο ΣΣ ΚΑΠ.
2. Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί κάθε έτος στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τον αριθμό επιλέξιμων εκταρίων βιομηχανικής τομάτας ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά.

Υποχρεώσεις γεωργών
Οι ενεργοί γεωργοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται επίσης να τηρούν όλα τα προβλεπόμενα από την υπ’ αρ.1040/2023 (Β’ 2179) υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣΚΑΠ» και ιδίως:
1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσης τους τα πρότυπα της Ε.Ε. για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση της γης (ΚΓΠΚ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2115/2021, τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (Ε.Ε) 126/2022, και τον εκτελεστικό κανονισμό (Ε.Ε.) 2022/1317, όπως αυτά περιγράφονται στο ΣΣ ΚΑΠ. Να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της αιρεσιμότητας με βάση την υπ’ αρ. 1313/178948 απόφαση (Β’ 3777/2023), «Εφαρμογή του καθεστώτος της Αιρεσιμότητας σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 2201/2115
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τους άλλους κανονισμούς».

2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης συνδεδεμένης ενίσχυσης.
Το αίτημα λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης της βιομηχανικής τομάτας γίνεται σε ειδική θέση του εντύπουτης ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι της βασικής ενίσχυσης.

Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της.
Η δήλωση συμμετοχής του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του.

4. Για τις ανάγκες της παρούσας, να τηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία τεκμηριώνουν την παράδοση της βιομηχανικής τομάτας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς του άρθρου 4 και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τουλάχιστον 5 έτη.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις