Οι δικαιούχοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών για το de minimis

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η με αριθμ. 1589/383038/12-12-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 7039Β΄/13-12-2023) αναφορικά με την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) στους πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014.

Σε ότι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, δυνητικοί δικαιούχοι είναι μόνιμοι κάτοικοί της, κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών παράκτιας αλιείας, είτε κάτοχοι σκαφών μέσης αλιείας εφοδιασμένων με το αλιευτικό εργαλείο γρι γρι, είτε κάτοχοι επαγγελματικών σκαφών αλιείας εσωτερικών υδάτων, με την αλιευτική τους άδεια σε ισχύ για το έτος 2023. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημά τους με τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπ.Α.Α.Τ., μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους.

Επισημαίνεται ότι η αίτηση με τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της προαναφερθείσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή έως και την 12η Ιανουαρίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας στο τηλέφωνο 2413511162.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις